Aru­kü­la ÜVK han­ge on väl­ja kuu­lu­ta­tud

535

3 mil­jo­nit eu­rot mak­sev ühis­vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võrk peab val­mis ole­ma järg­mi­se aas­ta au­gus­tiks.

Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­ja Ra­ven kuu­lu­tas möö­du­nud nä­da­lal väl­ja Aru­kü­la ÜVK ekonstrueerimise ja rajamise hanke. Pakkumisi oodatakse 4. juuniks. Ko­gu ehi­tus lä­heb maks­ma 3 mil­jo­nit, sel­lest 2,4 an­nab toetuseks Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus. Välja on kuulutatud ka projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse hange.

OÜ Ra­ven juht And­ro En­nok lau­sus, et po­le veel tea­da, mil­lal ehi­tus al­gab ning mil­lis­test tä­na­va­test to­rus­ti­ku ra­ja­mist alus­ta­tak­se, küll aga usub ta, et täh­taeg, 2019. aas­ta au­gust, on reaal­ne. Töö­de val­mi­mist sel­leks täh­ta­jaks nõuab ka toe­tu­se eral­da­nud KIK.

Kui ehi­ta­ja lei­tud, tu­leb pai­ka pan­na töö­de aja­ka­va pro­jekt ja te­ha täien­dav kü­sit­lus KI­Ki uu­te reeg­li­te tõt­tu, ku­na 2014. aas­ta kü­sit­lu­ses ei uu­ri­tud vas­ta­ja­telt, kas ol­lak­se nõus ÜVK­ga lii­tu­ma järg­mi­se viie aas­ta jook­sul.

Ta li­sas, et kin­nis­tuo­ma­ni­kel oleks mõist­lik lii­tu­da, sest Aru­kü­la ale­vi­ku esi­me­se vee­ki­hi ve­si on ko­li­bak­te­ri­ga reos­tu­nud. See ei muu­da vett kõlb­ma­tuks, kuid siis­ki ebak­va­li­teet­seks. Li­saks hak­kab KIK toe­ta­ma erao­ma­ni­ke kin­nis­tu­si­ses­te to­rus­ti­ke ra­ja­mist.

And­ro En­nok loo­dab, et Aru­kü­la ÜVK ehi­ta­ja­ga on roh­kem õn­ne, kui Raa­si­ku oma­ga. Raa­si­ku ÜVK esi­me­se eta­pi tööd on prae­gu­seks küll suu­re hi­li­ne­mi­se­ga lõp­pe­nud, kuid 30. mai­ni saab ehi­ta­ja te­ha vaeg­töid, sel­le aja­ni saa­vad ela­ni­kud mär­ku an­da, kui mi­da­gi on va­les­ti või puu­du. Kui sel­leks ajaks in­fo Ra­ve­nis­se ei jõua, jää­vad tööd te­ge­ma­ta.

Prae­gu pai­gal­da­tak­se Ra­ve­ni tel­li­mu­sel klien­ti­de­le kaug­loe­ta­vaid veear­ves­teid. And­ro En­nok üt­les, et va­he­ta­tud on um­bes 80 prot­sen­di arvestitest ning tes­ti­tud nen­de töö­kind­lust. Ta sõ­nas, et ar­ves­ti­te va­he­ta­mi­ne jät­kub. Kui uus ar­ves­ti pai­gas, al­gab kaug­lu­ge­mi­ne paa­ri kuu jook­sul.

Ta pa­lub, et ar­ves­ti­te va­he­ta­mis­se suh­tu­tak­se mõist­valt, ku­na töö on hä­da­va­ja­lik: „Kaug­loe­tav ar­ves­ti on klien­dile kind­las­ti mu­ga­vam. Üht­la­si ai­tab see prot­ses­si au­to­ma­ti­see­ri­da, näi­te ei pea ise edas­ta­ma. See ai­tab ka ära tun­da eba­loo­gi­li­selt suu­re vee­tar­bi­mi­se, kui näi­teks su­vi­las on kel­lel­gi vee­to­ru kat­ki läi­nud.”

Eelmine artikkelÖös on pi­du
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kes­ko­sa ku­jun­da­mi­seks tu­leb kon­kurss