Aru­kü­la ühis­vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võrk val­mib järg­mi­se aas­ta lõ­pus

1437
Aruküla ÜVK eskiis. Siniste joontega rajatav või rekonstrueeritav veetorustik, rohelisega kanalisatsiooni isevoolutorustik. Punased täpid rajatavad või rekonstrueeritavad kanalisatsioonipumplad. Punane on Aruküla reoveekogumisala piir.

KIK toe­tab ühis­vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu ra­ja­mist 2,3 mil­jo­ni eu­ro­ga, mis on li­gi 79 prot­sen­ti pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest.

Möö­du­nud nä­da­lal saa­bus Raa­si­ku val­la­maj­ja ning val­la vee-et­te­võt­te­le Ra­ven rõõ­mus­tav ot­sus – SA Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) toe­tab Aru­kül­la ühis­vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu ra­ja­mist.

Lii­tu­mis­või­ma­lu­sed uu­te­le klien­ti­de­le ning pu­has joo­gi­ve­si jõuab Aru­kü­la ela­ni­ke­ni järg­mi­se aas­ta lõ­pus. OÜ Ra­ven juht And­ro En­nok sõ­nas, et en­ne on va­ja kor­ral­da­da ehi­tus- ja oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve han­ked, need on plaa­nis väl­ja kuu­lu­ta­da käe­so­le­va aas­ta esi­me­ses poo­les. Töö­de val­mi­mi­ne on pla­nee­ri­tud 2019. aas­ta tei­se pool­de.

Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 2 958 201,75 eu­rot. Vas­ta­valt fi­nants- ja ma­jan­du­sa­na­lüü­si­le ku­ju­nes abi­mää­raks 78,73 prot­sen­ti ehk 2 329 034,74 eu­rot, mis on And­ro En­no­ki kin­ni­tu­sel vä­ga kõr­ge abi­määr ning üks pa­ri­maid, mi­da KIK pa­kub.
Oma­fi­nant­see­rin­gu sum­maks jääb 629 167,01 eu­rot, mil­le ta­su­vad Raa­si­ku vald ja OÜ Ra­ven.

Uus kü­sit­lus
And­ro En­nok: „Pro­jek­ti täit­mi­se­le sea­dis KIK li­sa­ko­hus­tu­se uuen­da­da ÜVK aren­da­mi­se ka­va, et see vas­taks esi­ta­tud ra­has­ta­mis­taot­lu­se­le. 2014. aas­tal kor­ral­da­tud kü­sit­lu­se­le tu­leb te­ha li­sa­kü­sit­lu­s, mil­le alu­sel peab roh­kem kui 60 prot­sen­ti kin­nis­tuid ole­ma nõus lii­tu­ma hil­je­malt viie aas­ta jook­sul pä­rast pro­jek­ti lõp­pe­mist.”

Ta sel­gi­tas, et Ra­ven on Aru­kü­la ela­nik­ke kü­sit­le­nud ­mi­tu kor­da, 2014. aas­tal ja 2017. aas­tal. Kaks kü­sit­lust kok­ku and­sid lii­tu­mi­sest hu­vi­ta­tu­te prot­sen­diks 70, üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist toe­tu­se saa­mi­seks pi­di nõus ole­ma vä­he­malt 60 prot­sen­ti kin­nis­tuo­ma­ni­kest. Li­sa­kü­sit­lus tu­leb aga te­ha KI­Ki uu­te reeg­li­te tõt­tu, ku­na 2014. aas­ta kü­sit­lu­ses ei uu­ri­tud vas­ta­ja­telt, kas ol­lak­se nõus ÜVK­ga lii­tu­ma järg­mi­se viie aas­ta jook­sul.

And­ro En­nok rõ­hu­tas, et kü­sit­lu­se­le jaa­ta­valt vas­ta­mi­ne ei sun­ni veel ke­da­gi lii­tu­ma, vaid näi­tab lii­tu­ja­te hu­vi ja val­mi­so­le­kut – te­ge­lik lii­tu­mi­ne toi­mub siis­ki al­les le­pin­gu sõl­mi­mi­sel. Lii­tu­mi­ne on kin­nis­tu­oma­ni­ke­le ta­su­ta, kuid uu­tel lii­tu­ja­tel­­ tu­leb ise ra­ja­da oma kin­nis­tu si­se­ne to­rus­tik.
Ko­gu ehi­tus al­gab Aru­kü­las kor­ra­ga, töös­se lä­he­vad kõi­gi kol­me eta­pi ehi­tu­sed ma­hus, mis on kir­jas aren­gu­ka­vas.

Ra­ja­tak­se ja re­konst­ruee­ri­tak­se 16 717 meet­rit vee­to­rus­tik­ku, pai­gal­da­tak­se 33 hüd­ran­ti, 122 vee­va­rus­tu­se lii­tu­mis­punk­ti ra­ja­tak­se, 313 re­konst­ruee­ri­tak­se. Ise­vool­set ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ku ehi­ta­tak­se ja re­konst­ruee­ri­tak­se 14 998 meet­rit, sur­ve­list ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ku 3476 meet­rit. Ka­na­li­sat­sioo­ni­pump­laid te­hak­se 11, ka­na­li­sat­sioo­ni lii­tu­mis­punk­te 412, re­konst­ruee­ri­tak­se 20 lii­tu­mis­punk­ti.

And­ro En­nok lau­sus, et pro­jek­ti pea­mi­ne ees­märk on teha Aru­kü­la reo­vee­ko­gu­mi­sa­la ela­ni­ke­le ka­na­li­sat­sioon: „Üht­la­si ot­sus­ta­si­me pro­jek­ti kaa­sa­ta ühis­vee­vär­gi laien­da­mi­se ja re­konst­ruee­ri­mi­se, et tagada Aru­kü­las igal ajal kõi­gi­le kva­li­tee­di­nõue­te­le vas­tav joo­gi­ve­si, pii­sa­va lä­bi­las­ke­või­me­ga tu­le­tõr­je­hüd­ran­did, ühis­vee­vär­gi lo­pu­tus­la­hen­du­sed ja uu­te­le klien­ti­de­le lii­tu­mi­se või­ma­lu­sed.”

Ehi­tus al­gab igal pool kor­ra­ga
Ra­ven hak­kas KI­Kist toe­tust taot­le­ma paar aas­tat ta­ga­si. Tööd olid Aru­kü­la tee­de-tä­na­va­te kau­pa ja­ga­tud kol­me etap­pi. KIK lük­kas Ra­ve­ni taot­lu­se mi­tu kor­da ta­ga­si ning põh­jen­das, et toe­tu­se saa­mi­seks tu­leks pro­jekt el­lu viia täis­ma­hus, mit­te etap­pi­de­na, sel ju­hul oleks toe­tu­sel ka suu­rem abi­määr.

2014. aas­tal koos­ta­tud ÜVK aren­gu­ka­vas on to­rus­ti­ke re­no­vee­ri­mi­ne ja ra­ja­mi­ne Aru­kül­la ja Raa­si­ku­le. Pro­jekt ja­ga­ti etap­pi­deks eel­kõi­ge ra­ha­lis­tel põh­jus­tel, ku­na val­lal ega Ra­ve­nil pol­nud täis­ma­hus te­ge­mi­seks või­me­kust.

Esi­me­se taot­lu­se ÜVK ehi­ta­mi­seks Aru­kül­la lük­kas KIK ta­ga­si, ku­na soo­vis nä­ha roh­kem uu­si to­rus­tik­ke ja vä­hem re­no­vee­ri­mist. Ra­ven võt­tis taot­lu­se ta­ga­si, te­gi üm­ber, põh­jen­das re­konst­ruee­ri­mi­sed, li­sas jät­ku­te­ge­vu­sed. KIK taas toe­tust ei ra­hul­da­nud, põh­jen­da­des, et pro­jekt tu­leks te­ha täis­ma­hus – kõik aren­gu­ka­vas pla­nee­ri­tud Aru­kü­la kolm etap­pi kor­ra­ga. Eu­roo­pa Lii­du ra­ha­ga on ees­märk kõi­gi üle 2000 ela­ni­ku­ga asu­la­te reo­vee­ko­gu­mi­sa­lad väl­ja ehi­ta­da. Aru­kü­la on 2000 ela­ni­ku­ga sel­lel pii­ril, kuid Aru­kü­la reo­vee­ko­gu­mi­sa­la on tun­du­valt suu­rem. Aru­kü­la on Ees­tis üks vii­ma­seid üle 2000 piir­kon­di, kus po­le ka­na­li­sat­sioon täie­li­kult väl­ja ehi­ta­tud.

Pä­rast ÜVK val­mi­mist tu­leb And­ro En­no­ki sõ­nul ar­ves­ta­da klien­ti­del nii vee kui ka­na­li­sat­sioo­ni hin­na­tõu­su­ga – pla­nee­ri­tud on, et mõ­le­mad um­bes ­50 sen­ti­ kuup­meet­ri koh­ta. Prae­gu tu­leb füü­si­lis­tel isi­ku­tel vee eest ta­su­da 2,51 eu­rot kuupmeet­ri koh­ta, ka­na­li­sat­sioo­ni eest 2,53 eu­rot. Sa­mas pro­port­sioo­nis tõu­seb ka pur­gi­mis­tee­nu­se hind.