Aru­kü­la staa­dion on plaa­nis re­no­vee­ri­da järg­mi­sel aas­tal

2935
Aruküla staadioni eskiis: 1 – rannavõrkpall, 2 – korvpall, 3 – katusealune ja lipuvardad, 4 – harjutusseinaga tenniseplats, 5 – jäähokiväljak/tenniseplats, 6 – käsipall, 7 – liumägi, 8 – rulapark, 9 – uued parklad ja parkla laiendus.

Raa­si­ku val­la olu­lis­te in­ves­tee­rin­gu­te hul­gas on aas­taid ol­nud Aru­kü­la staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­ne. Val­la tei­se suu­ri­ma asu­la Raa­si­ku koo­li­staa­dion on ju­ba re­konst­ruee­ri­tud. Aru­kü­la staa­dio­nil on või­ma­lu­sed eri ala­de har­ras­ta­mi­seks, kuid väl­jak on amor­ti­see­ru­nud ning kas­va­va õpi­las­te ar­vu­ga koo­li­pe­re soo­viks roh­kem uu­si spor­di­või­ma­lu­si. Staa­dio­n on plaanis rekonstrueerida 2018. aas­tal, see lä­heb maks­ma um­bes 1,5 mil­jo­nit.
Aru­kü­la staa­dio­ni põ­hip­ro­jekt on val­mis, sel­le on tei­nud 2014. aastal ar­hi­tekt Hei­ki Ta­ras, kes pro­jek­tee­ris ka Aru­kü­la lau­lu­la­va.
Möö­du­nud nä­da­lal kin­ni­tas val­la­va­lit­sus Aru­kü­la staa­dio­ni tööp­ro­jek­ti koos­ta­jaks AB Ar­tes Ter­rae OÜ ja OÜ AR­TES TER­RAE, kes esi­ta­sid han­kes ühis­pak­ku­mu­se ning kü­si­vad töö eest 13 770 eu­rot.
Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ap­ril­li­kuu is­tun­gil sel­gus, et Aru­kü­la ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võrk tu­leks väl­ja ehi­ta­da kor­ra­ga. Et Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus pro­jek­ti toe­taks, on va­ja aga roh­kem ra­ha, kui esial­gu, etap­pi­de­na pla­nee­ri­tud ehi­tu­seks. Mis võib aga eda­si lü­ka­ta mõ­ne tei­se suu­re­ma in­ves­tee­rin­gu.
Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi sõ­nas, et ehi­tus­tööd või­vad, aga ei pruu­gi nih­ku­da, see sel­gub ee­lar­vest­ra­tee­gia te­ge­mi­sel ja ar­vu­de ana­lüü­si­mi­sel: „Sel­ge, et Aru­kü­la põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tus on kor­da­des prio­ri­teet­sem. Ma ei mõis­ta, miks ei teh­tud se­da re­konst­ruee­ri­mi­se käi­gus 2010. aas­tal, ii­bep­rog­noos oli ju­ba siis ole­mas. Kah­juks lü­ka­ti prob­leem tu­le­vik­ku.”
Val­la­va­lit­su­se­le on mõ­ned vo­li­ni­kud et­te heit­nud, et staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti po­le ava­li­kult tut­vus­ta­tud. Val­la­va­nem lük­kab sel­le väi­te üm­ber: „Meil oli põ­hip­ro­jek­ti te­ge­mi­sel kaa­sa­tud nii hoo­le­ko­gu kui pal­li­män­gu­de­ga te­ge­le­va MTÜ esin­da­ja. Ka vo­li­ko­gus on tu­le­must tut­vus­ta­tud.”
Aru­kü­la koo­li staa­dio­nil on prae­gu ker­ge­jõus­ti­ku ja -jalg­pal­lis­taa­dion, as­falt­kat­te­ga korv­pal­lip­lats, ran­na­võrk­pal­li­väl­jak, jalg­pal­li har­ju­tus­väl­jak ning ta­li­hooa­jal jää­ho­ki­väl­jak. Ees­ti spor­di­re­gist­ri and­me­tel on staa­dio­ni sei­su­kord mit­te­ra­hul­dav.
Plaanis on re­konst­ruee­ri­da staa­dio­ni har­ju­tus­väl­ja­kud, piir­ded, val­gus­tus, luua uusi par­ki­mis­koh­ti ning li­sa­või­ma­lu­si tree­nin­gu­teks.

Eelmine artikkelLok­sa lii­sib uue väi­ke­bus­si
Järgmine artikkelAni­ja val­la pro­jek­tid kan­di­dee­ri­vad Maa­kon­na­si­pel­ga tiit­li­le