Aru­kü­la raud­tee­jaa­mas enam par­ki­mis­koh­ta­de puu­dust po­le

1329
Vaade perroonilt: esiplaanil raudteeparkla Järsi tee ääres, taga vana parkla laiendusega. Vildivilla ette ega mururibale rongireisijad autosid enam jätma ei pea. Parkimiskohti on varasemast üle poole rohkem.

Aru­kül­la rii­gi ra­ha­ga ehi­ta­tav raud­tee­park­la on lõ­pu­sir­gel, pea­gi jät­kub kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne Kon­su­mist Ki­vi­lin­na kor­ter­ma­ja­de­ni.

Möö­du­nud aas­tal al­ga­sid Aru­kü­la raud­tee­jaa­mas suu­red ehi­tus­tööd. Ole­ma­s­olev raud­tee­park­la sai laien­du­se, uus park­la ehi­ta­ti tei­se­le poo­le Tal­lin­na maan­teed Jär­si tee äär­de. Veel en­ne park­la­te as­fal­di­ga kat­mist hak­ka­sid seal par­ki­ma au­tod – park­la­koh­ta­de li­sa­mi­ne kõr­val­das ko­ha­lik­ke aas­taid vae­va­nud prob­lee­mi, et ron­gi­rei­si­ja­te au­tod ei mah­tu­nud pi­si­kes­se, al­la 10ko­ha­lis­se park­las­se ära. Nüüd on par­ki­mis­koh­ti mi­tu kor­da roh­kem.
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus taot­les 2015. aas­tal Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­sest toe­tust Aru­kü­la ja Raa­si­ku raud­tee­pea­tu­se juur­de ohu­tu li­gi­pää­su ra­ja­mi­seks ning par­gi-rei­si park­la laien­da­mi­seks. Mõ­le­mad taot­lu­sed ra­hul­da­ti täies ma­hus. Raa­si­ku pro­jekt, mis on väik­se­ma ma­hu­ga, sai val­mis möö­du­nud aas­tal.
Aru­kü­la pro­jek­ti mak­su­mus on 312 789,76 eu­rot, sel­lest toe­tus 265 871,30 eu­rot. Li­saks park­la­koh­ta­de­le ra­jab maan­teea­met kerg­liik­lus­tee raud­tee­pea­tu­sest Ki­vi­lin­na kor­ter­ma­ja­de­ni Tal­lin­na maan­tee äärde. Kerg­liik­lus­tee jaa­mast on Vil­di­vil­la ja Kon­su­mi ees val­mis ja ka­su­tu­ses, üle­jää­nud ehi­tus al­gab Tal­lin­na maan­tee 32 ma­ja juu­res pä­rast se­da, kui val­la­va­lit­sus on maan­teea­me­ti­ga pro­jek­ti koos­kõ­las­ta­nud. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi täp­sus­tas, et aru­te­lu käib kerg­liik­lus­tee laiu­se ning sõi­du­tee ole­ma­tu pi­ki­kal­de üle, mis ei või­mal­da sa­de­vett ära juh­ti­da, kui ra­ja­tak­se ää­re­ki­vi­ga kerg­liik­lus­tee. Kui kerg­liik­lus­tee val­mis, jääb pea­tä­na­va ää­res kerg­liik­lus­tee­ta ai­nult al­lee lõik mõi­sast La­ge­di-Pe­nin­gi maan­tee­ni, sin­na on lu­ba­nud maan­teea­met tee ehi­ta­da 2020. aas­tal.
Aru­kü­la raud­tee­park­las on tööd lõp­pe­mas, li­saks uu­te­le park­la­koh­ta­de­le ning va­na­de koh­ta­de re­no­vee­ri­mi­se­le on ehi­ta­tud ohu­tus­saar, ja­la­käi­ja­te ohu­tuks lii­ku­mi­seks li­gi­pää­su­teed jaa­ma, val­gus­tus­pos­tid, bus­si­pea­tus, te­ge­ma­ta on veel jalg­rat­ta­park­la ning reaal­a­jas ron­gi­liik­lust näi­ta­vad in­fo­tahv­lid, mis val­la­va­ne­ma in­fo jär­gi plaa­nis pai­gal­da­da suvel nii Arukülla kui Raasikule.
Park­lat ning kerg­liik­lus­teed ra­jab Tal­lin­na Tee­de AS.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Rat­ta­ral­li võit läks Lä­ti pro­fik­lu­bis­se
Järgmine artikkelRaa­si­kul tu­leb tur­va­li­su­se pe­re­päev