Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­sed saa­vad koolilõu­nat ­tel­gis

1431
Esmaspäeval püstitati Aruküla koolimaja kõrvale peotelk, mille suurus on 10x15 meetrit. Alates teisipäevast pakutakse seal sooja koolilõunat.

Koo­li­maja re­mon­di ajaks püs­ti­ta­ti Aru­kü­la koo­li­ma­ja kõr­va­le mu­ru­le suur peo­telk.

Aru­kü­la põ­hi­koo­lis oli uue õp­peaas­ta avaak­tus 1. ja 9. klas­si­le lau­päe­val, 1. sep­temb­ril rah­va­ma­jas, ku­na koo­liau­la on täis mööb­lit – sin­na ko­li­ti koolimaja laien­da­mi­se ajaks tüh­jaks prae­gu­ne söök­la, pois­te tööõ­pe­tu­se ja tüdrukute käsitööklass ning õpetajate tuba. Üle­jää­nud klas­si­del al­gas koo­liaas­ta es­mas­päe­val, 3. sep­temb­ril.

Ku­na suu­re­maks ehi­ta­tud koo­li­söök­la val­mi­mi­se täh­taeg on 1. no­vem­ber, kaa­lu­ti esial­gu või­ma­lust pak­ku­da koo­li­toi­du­na sel ajal teed ja saia­ke­si. Kuid val­la­va­lit­su­se ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja pak­kus väl­ja idee, mi­da on ka­su­ta­nud ka mõ­ned tei­sed koo­lid – an­da las­te­le soo­ja toi­tu vä­li­tel­gis. Ta võt­tis hin­na­pak­ku­mi­si mit­melt toit­lus­tus­fir­malt ning ala­tes tei­si­päe­vast, 4. sep­temb­rist saab Aru­kü­la koo­lis soo­ja lõu­nat.

Toi­du teeb ja toob ter­mos­tes ko­ha­le kõi­ge sood­sa­ma hin­na pak­ku­nud Pai Pa­gar, kel on pa­ga­ri­töö­ko­da, mi­tu koh­vi­kut ning te­ge­leb ka toit­lus­ta­mi­se­ga vä­liü­ri­tus­tel. Aru­kü­las hak­ka­vad koo­li­toi­tu ja­ga­ma oma ko­kad koo­li­ma­ja kõr­va­le mu­ru­le püs­ti­ta­tud suu­res, 150ruut­meet­ri­ses tel­gis. Ren­di­tud telk on pii­ra­tud me­tall­aia­ga, sel­lel on vi­neer­põ­rand ning telk si­sus­ta­ti koo­li­söök­la lau­da­de-too­li­de­ga. Kui il­mad lä­he­vad kül­maks, on või­ma­lik tel­ki küt­ta soo­ja­pu­hu­ri­te­ga.

Riik eral­dab koo­li­toi­du­le 1 eu­ro lap­se koh­ta päe­vas, Aru­kü­la aju­ti­ne koo­li­toit on kal­lim, mak­sab 1.35 eu­rot päe­vas.

„Ter­vi­sea­me­ti nõu­deid ka­lo­raa­ži­le ja sel­le koh­ta, mi­tu kor­da päe­vas tu­leb koo­lis pak­ku­da li­ha, ka­la või köö­gi­vil­ja, ei suu­da ilm­selt pä­ri­selt täi­ta, kuid meil on erio­lu­kord ning kind­las­ti on prae­gu­ne la­hen­dus pa­rem, kui kui­va toi­du pak­ku­mi­ne. Aru­kü­la koo­li me­nüüs on nüüd aju­ti­selt pea­mi­selt su­pid ja pa­ja­road,“ rää­kis Ju­ta Asu­ja.

Koo­li di­rek­tor Avo Möls ar­vas, et ilm­selt tu­leb lap­si aju­ti­ses söö­gi­ko­has toit­lus­ta­da nel­jas va­he­tu­ses, na­gu teh­ti ka väi­ke­seks jää­nud koo­li­söök­las eel­mi­sel õp­peaas­tal.

„Meil on 415 õpi­last ja kui teek­si­me kolm söö­gi­va­he­tun­di, ve­niks toi­du val­mis­tõst­mi­se aeg vä­ga pi­kaks,“ mär­kis ta.

Kol­mes va­he­tu­ses saa­vad lap­sed söö­ma ha­ka­ta pä­rast söök­la val­mi­mist. Kui va­rem mah­tus koo­li­söök­las­se kor­ra­ga ei­nes­ta­ma 120 last, siis pä­rast laie­ne­mist ma­hub 172.

Sa­mal ajal söök­la­ga ehk 1. no­vemb­riks peab val­mi­ma Aru­kü­la koo­li­ ka­he­kord­se­le algk­las­si­tii­va­le kol­man­da kor­ru­se pea­le ehi­ta­mi­ne. Kui veel paar nä­da­lat ta­ga­si oli kar­tus, et re­mon­di ajal võib ol­la ka juur­dee­hi­tu­se all, 1. ja 2. kor­ru­sel, õp­pe­töö lä­bi­vii­mi­ne kee­la­tud, siis 1. sep­temb­riks olid ehi­ta­jad li­sa­kor­ru­se ehi­ta­mi­se­ga nii kau­gel, et alu­mis­tel kor­rus­tel on või­ma­lik koo­li­tun­de pi­da­da. See tä­hen­dab ka, et kõik lap­sed ma­hu­vad re­mon­di ajal oma maj­ja ära, ei ole va­ja min­na rah­va­maj­ja, kus mõ­ned klas­sid eel­mi­se re­mon­di ajal aju­ti­selt õp­pi­sid.

„Na­gu ik­ka, te­kib töö­ käi­gus pi­si­ke­si ta­ga­si­löö­ke, kuid ehi­ta­ja an­nab en­dast pa­ri­ma. Kol­man­dal kor­ru­sel on ka­tus peal, sel­le nä­da­la jook­sul peak­sid tu­le­ma ka ak­nad, siis on see ju­ba täies­ti vee­kin­del, vaid üks ven­ti­lat­sioo­nia­va tu­leb veel lõi­ga­ta,“ üt­les di­rek­tor.

Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tust teeb OÜ Nord­lin Ehi­tus. Töö­de esi­me­ses eta­pis ehi­ta­tak­se li­sa­kor­rus 3 ta­va- ja 2 väi­kek­las­si jaoks, laien­da­tak­se söök­lat ja õpe­ta­ja­te tu­ba. Tei­ses eta­pis ehk järg­mi­se aas­ta 1. au­gus­tiks ehi­ta­tak­se duši­ruu­mi­de pea­le 3 klas­si­ruu­mi jaoks tei­ne kor­rus, laien­da­tak­se spor­di­hoo­net ning re­no­vee­ri­tak­se staa­dion. Koo­li­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne lä­heb maks­ma 3,32 mil­jo­nit eu­rot.

Eelmine artikkelProb­lee­mid Vi­ru ra­ba park­la­ga
Järgmine artikkelAru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si EV100 kin­gi­tus – ko­gu­mik „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“