Aru­kü­la pe­re­fir­ma Kii­ge­sel­lid on Har­ju­maa aas­ta tu­le­vi­ku te­gi­ja

1097
Kii­ge­sel­li­de pe­re – AN­NA-LII­SA ja MIR­KO MII­LITS koos ka­he va­ne­ma po­ja AA­RO­NI ja SA­MUE­LI­GA on põ­ran­da­kii­ge fän­nid.

„Meie kii­ge võ­lu pei­tub liht­su­ses ja mit­me­külg­su­ses,“ üt­leb väi­ke­las­te põ­ran­da­kii­ge loo­ja AN­NA-LII­SA MII­LITS. 

Ka­he nä­da­la pä­rast, 28. no­vemb­ril tun­nus­ta­tak­se kon­kur­si Har­ju­maa aas­ta te­gi­jad tä­na­vu­si võit­jaid. Aas­ta tu­le­vi­ku te­gi­jaks va­lis kon­kur­si­ko­mis­jon Raa­si­ku val­las aas­ta ta­ga­si loo­dud osaü­hin­gu Kii­ge­sel­lid – pe­re­fir­ma, mis val­mis­tab bee­bi­de­le ja väi­ke­las­te­le pui­dust kii­ke­sid.

Kii­ge­sel­li­de pea­mi­ne müü­giar­tik­kel on ka­he eri­ne­va kül­je­ku­jun­du­se­ga põ­ran­da­kii­ged. Et­te­võt­te oma­ni­kud on abi­kaa­sad An­na-Lii­sa ja Mir­ko Mii­lits, kuid pe­reä­ri juu­res on oma roll ka nen­de kol­mel po­jal – 8aas­ta­sel Aa­ro­nil, ka­he­sel Sa­mue­lil ja viie­kuu­sel Mir­kol. Va­ne­ma­te sõ­nul an­na­vad po­jad ins­pi­rat­sioo­ni ja on kii­ke­de suu­re­pä­ra­sed tes­ti­jad.

Ühest kii­gest pe­re­fir­ma­ni
Kui pe­ree­ma An­na-Lii­sa Mii­lits ot­sis um­bes pool­teist aas­tat ta­ga­si too­na aas­ta­se po­ja Sa­mue­li jaoks in­ter­ne­tist män­guas­ju, jäi pilk pea­tu­ma kaar­jal män­guas­jal, mil­le­ga oli või­ma­lik kii­ku­da.

„Vaa­ta­sin, et mõ­te on vä­ga hea, kuid kiik ise nä­gi väl­ja üs­na il­me­tu ja ko­nar­lik. Hak­ka­sin uu­ri­ma, mi­da sar­nast veel tu­rul on, aga kõik leiud olid üs­na iga­vad. Just­kui sel­gest tae­vast hak­kas mul tu­le­ma ideid, mis­su­gu­ne võiks kiik väl­ja nä­ha. Kui idee oli pi­ke­mat ae­ga laa­ger­du­nud, rää­ki­sin sel­lest abi­kaa­sa­le. Ta oli al­gu­ses üs­na um­busk­lik ja ül­la­tu­nud, et ma sel­li­se ärii­dee­ga väl­ja tu­lin. Olin mee­le­tult si­hi­kin­del, et pean proo­vi­ma ja suut­sin õn­neks te­da oma en­tu­sias­mi­ga veen­da,” ju­tus­tab ta.

An­na-Lii­sa Mii­lits on eria­lalt äm­mae­mand, ent oma ko­du ra­ja­des hak­ka­sid tal­le vä­ga meel­di­ma mööb­li res­tau­ree­ri­mi­ne ja pui­dust mööb­lie­se­me­te val­mis­ta­mi­ne. Et sääst­li­ku­malt toi­me tul­la, te­gi ma­jae­hi­tu­sel ena­mi­ku si­se­töö­dest ja mööb­list ise. Ta rää­gib, et in­ter­ne­tist tead­mi­si am­mu­ta­des puu­tus pä­ris pal­ju kok­ku pui­du vii­mist­le­mi­se­ga. Ka esi­mes­te kii­ke­de pro­to­tüü­bid lei­dis in­ter­ne­tist.

Kii­ge st­ruk­tuur soo­vi­ti või­ma­li­kult häs­ti lä­bi mõel­da, sest kat­se­ta­mi­seks pro­to­tüü­pi­de loo­mi­ne on ku­lu­kas. Siis­ki tu­li so­bi­va tu­le­mu­se­ni jõud­mi­seks pä­ris pal­ju kii­ke­sid reaal­selt val­mis te­ha: „Mis seal sa­la­ta, paar mu­de­lit len­das ka põ­le­tus­tün­ni, sest sai­me tes­ti­mi­sel aru, et se­da po­le mu­gav ka­su­ta­da või on ras­ke vii­mist­le­da. Esi­me­sed kat­se­tu­sed olid üs­na eri­ne­vad sel­lest, mil­li­sed näe­vad kii­ged prae­gu väl­ja.“

Ku­lus um­bes pool aas­tat, ku­ni jõu­ti sel­li­se mu­de­li­ni, mil­le­ga tu­le­va­sed Kii­ge­sel­lid olid nii ra­hul, et tek­kis mõ­te ha­ka­ta neid müü­ma.

„Äri­li­ne mõt­le­mi­ne on ala­ti ol­nud Mir­ko pä­rus­maa. Ta on ol­nud et­te­võt­ja, te­ge­le­nud iga­su­gu pro­jek­ti­de­ga, kor­ral­da­nud su­ve­tuu­re. Mi­nu soon­tes et­te­võt­ja verd se­ni­maa­ni ei ol­nud voo­la­nud, olen kogu elu ol­nud pal­ga­tööl,“ tun­nis­tab An­na-Lii­sa Mii­lits.

Nüüd­seks on ta koos abi­kaa­sa­ga ol­nud üle aas­ta pe­re­fir­ma oma­ni­kud. Kii­ge­sel­li­de põ­ran­da­kii­ge­le on nad taot­le­nud ko­gu Eu­roo­pa Lii­dus keh­ti­va di­sai­ni­kait­se, neil on ko­du­leht ja e-pood.

Kii­ke­de te­ge­mi­ne on kä­si­töö
Põ­ran­da­kii­ke­de vi­nee­rist too­ri­kud lõi­ga­tak­se Kii­ge­sel­li­de ka­van­di­te jär­gi väl­ja koos­töö­part­ne­ri pui­du­töö­ko­jas. Neid lih­vi­tak­se-vär­vi­tak­se An­na-Lii­sa ja Mir­ko Mii­lit­sa ko­dus Aru­kü­las. Se­da te­hak­se kä­sit­si ja tööp­rot­sess on pä­ris pikk. Ku­na ka­su­ta­tak­se vee­põ­hi­seid vii­mist­lus­va­hen­deid, mis tõs­ta­vad puu­kiu üles, on va­ja kii­ge de­tai­le kor­du­valt lih­vi­da. Kii­ge­kül­ge­de trü­ki­ku­jun­du­sed prin­di­tak­se trü­ki­ko­jas, need la­ki­tak­se sa­mu­ti kä­sit­si. Kõik vii­mist­lus­va­hen­did on ser­ti­fit­see­ri­tud ja so­bi­vad las­te män­guas­ja­de jaoks. Kii­ge­sel­li­de too­dang on lä­bi­nud ka ter­vi­sea­me­ti la­bo­ris kont­rol­li ning saa­nud kin­ni­tu­se, et on ohu­tud.
„Meie kiik on vä­ga mit­me­külg­ne. Sel­le­ga saab kii­ku­da ja üm­ber­pöö­ra­tult ka­su­ta­da se­da tur­ni­mis­re­de­li-, liu­mäe- või tun­ne­li­na. Kü­li­li kee­ra­tes on kiik just­kui poe­lett,“ sel­gi­tab An­na-Lii­sa Mii­lits.

Pe­re va­nim poeg Aa­ron ka­su­tab kii­ke ka kui ta­sa­kaa­lu­lau­da. Ema mär­gib, et kiik ai­tab las­te tu­ba­se­le lii­ku­mi­se­le pal­ju kaa­sa ning on ka neil kü­las käi­va­te las­te seas ala­ti suur hitt. Fü­sio­te­ra­peut Sig­ne Vald­mäe on pan­nud kok­ku pa­ke­ti har­ju­tu­si, mi­da on kii­gel või­ma­lik te­ha.
An­na-Lii­sal Mii­lit­sal on aga üha uued ideed. Nii sün­dis kiik, mi­da kü­li­li asen­dis on või­ma­lik ka­su­ta­da laua­män­gu alu­se­na – kii­ge kül­jel on ka ka­heaas­ta­se­le jõu­ko­ha­ne mäng lin­nu rän­da­mi­sest põh­jast lõu­na­maa­le. Aren­da­mi­sel on kiik, mil­le kül­ge­de­le saab pui­dust loo­ma­ku­jud pan­na pe­sa­des­se na­gu pus­le­nu­pud.

Noo­ri­ma po­ja MIR­KO jaoks di­sai­nis AN­NA-LII­SA MII­LITS ripp­kii­ge.

Põ­ran­da­kii­ke­de kõr­val tee­vad Kii­ge­sel­lid ka ripp­kii­ke­sid bee­bi­de­le. Kui Mii­lit­sa­te per­re sün­dis tä­na­vu kol­mas poeg Mir­ko, ot­sus­tas ema esial­gu vaid tal­le kii­ge­ke­se õm­mel­da: „Kan­ga­poes sat­tu­sin vai­mus­tus­se, kui pal­ju on ilu­said must­reid. Mul en­dal tüt­reid ei ole, aga olen suur  roo­sa fänn. Nii tek­kis­ki mõ­te tuua tu­ru­le uus too­de.“

Ärae­la­mi­seks va­ja jõu­da Ees­tist väl­ja
Oma too­dan­gut hak­ka­sid Kii­ge­sel­lid müü­ma ko­he, kui jõu­ti so­bi­va mu­de­li­ni. Esi­me­sed ost­jad olid tut­ta­vad. Kui kii­ge­pil­did pan­di üles Fa­ce­boo­ki, hak­ka­sid tel­li­ma ka võõ­rad. Esial­gu läks üs­na la­du­salt, aga kui ar­vud kok­ku löö­di, sel­gus, et tu­lu see te­ge­vus ei too.

„Ees­tis toot­mi­ne on kal­lis. Kõik tee­ni­tu in­ves­tee­ri­me ta­ga­si et­te­võt­tes­se,“ tõ­deb An­na-Lii­sa Mii­lits.

Mir­ko Mii­lits rää­gib, et pool aas­tat olid Kii­ge­sel­lid Tal­lin­nas loo­mein­ku­baa­to­ris, mis ai­tab uu­si, pea­mi­selt kä­si­töö­ga te­ge­le­vaid et­te­võt­teid: „Seal­se­te men­to­ri­te­ga rää­ki­des sai­me aru, et meie et­te­võt­mi­se pers­pek­tiiv on, kui suu­da­me müüa ka vä­lis­maa­le. Ees­ti turg on väi­ke, li­saks on eest­la­ne ka üli­malt hin­na­tund­lik.“

See­tõt­tu on Kii­ge­sel­lid si­hi­ku­le võt­nud Root­si ja Ing­lis­maa tu­ru. Root­sis müüs nen­de too­dan­gut üks e-pood, nüüd­seks on Kii­ge­sel­li­del endal ka root­si­keel­ne ko­du­leht. Loo­mein­ku­baa­to­ri kau­du tut­vu­ti ing­la­se­ga, kes on ai­da­nud neil kii­ged saa­da müü­ki rah­vus­va­he­li­se­le in­ter­ne­ti­kau­ban­du­se le­he­le Ama­zon.

Mir­ko Mii­lits nen­dib, et vä­lis­tu­ru­le pää­se­mi­ne on tun­du­valt kee­ru­li­sem, alus­ta­da tu­leb nul­list.

„Meie põ­ran­da­kiik on too­de, mi­da kee­gi reeg­li­na ei ot­si, al­les siis, kui se­da näeb, hak­kab või­bol­la taht­ma. Vä­lis­maal ei hu­vi­ta ke­da­gi, et oled lä­bi­nud tes­tid, mis kin­ni­ta­vad too­te ohu­tust. Kui oled võõ­rast rii­gist, ol­lak­se al­gu­ses vä­ga um­busk­li­kud. See­tõt­tu eel­dab vä­lis­tu­ru­le si­se­ne­mi­ne vä­he­malt ka­he täis­ko­ha­ga ini­me­se tööd,“ lau­sub ta.

An­na-Lii­sa Mii­lits li­sab, et nad ise on oma kii­ke­de suu­red fän­nid ja näe­vad pal­ju po­tent­siaa­li, kuid aeg näi­tab, kas sel­lest saab nen­de pea­mi­ne tu­lual­li­kas või jääb kii­ke­de te­ge­mi­ne ho­biks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la üri­tus­te ka­len­der
Järgmine artikkelKeh­ras pa­ran­da­ti sa­de­vee­to­ru