Aru­kü­la Pää­su­lin­nu uus or­kes­ter oo­tab män­gi­jaid juur­de

2891
Pääsulinnu orkester: TUULI JÜRGENSON (viiul), EGLE LIISKMANN (klarnet), KERSTI RÄBIN (akordion), KARL KUULMA (akordion), VILLEM VANNIK (tuuba), KERT KUULMA (trompet), IRIS JOHANNA KREEN (flööt), NELE ÜTS (flööt). Pildil varjus klaverimängijad Mariliis Vaarmets ja Aneta Vaikna. Dirigeerib JUHAN TRUMP.

Muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja lau­lu­loo­ja JU­HAN TRUM­PI loo­dud or­kest­ris on prae­gu 3 vi­list­last ja hu­via­la­kes­ku­se lõ­puk­las­si 7 õpi­last.

Möö­du­nud nä­da­lal män­gi­sid Aru­kü­las koos hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind pil­li­õpi­la­sed ja Koe­ru muu­si­ka­koo­li noo­red. Käe­so­le­va õp­pe­aas­ta al­gu­ses Pää­su­lin­nu or­kest­ri loo­nud Ju­han Trump sai kin­ni­tust, et ka Aru­kü­la or­kes­ter peaks ole­ma suu­rem, et kõ­la oleks võim­sam.
„Olen en­ne­gi eri suu­ru­se­ga or­kest­reid ju­ha­ta­nud. Aru­saa­mi­ne sel­lest, et or­kest­rit tu­leb kas­va­ta­da suu­re­maks, oli mul ju­ba alg­se­tes plaa­ni­des ole­mas. Liht­salt see võ­tab ae­ga,” rää­kis ta.
Lau­lu­loo­ja, di­ri­gent ja Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se muu­si­ka­loo õpe­ta­ja Ju­han Trump on koo­lis aeg-ajalt suu­re­ma­teks sünd­mus­teks kok­ku kut­su­nud pro­jek­tor­kest­ri, pü­si­vat or­kest­rit po­le koo­lis ol­nud.
Ku­na Pää­su­lin­nu kool on 28aas­ta­ne ning vi­list­la­si ar­vu­kalt, tun­dus or­kest­ri loo­ja­le see pii­sav hulk, et nen­de hul­gast võiks lei­da or­kest­ri­ja­gu rah­vast. Ta pos­ti­tas üles­kut­se ka Fa­ce­boo­ki, kuid tõ­des, et vä­ga suurt hu­vi te­ma idee kaa­sa ei too­nud. Ta ot­sus­tas or­kest­ris­se kaa­sa­ta ka Pää­su­lin­nu 7. klas­si ehk lõ­puk­las­si õpi­la­sed, ke­da on tä­na­vu 7: „Kut­su­sin or­kest­ris­se vaid kõi­ge va­ne­mad õpi­la­sed, ku­na or­kest­ri­par­tii­de­ga hak­ka­ma saa­mi­ne nõuab suu­re­maid os­ku­si. Kui prae­gu­sed lõ­puk­las­si õpi­la­sed ke­va­del koo­li lõ­pe­ta­vad, võ­tan sü­gi­sel or­kest­ris­se uued. Üht­la­si saa­vad 7. klas­si õpi­la­sed kir­ja or­kest­ri­tun­ni hin­de, neil muu­si­ka­loo tun­de enam po­le ja koor­mus sel­le võr­ra väik­sem.”
Or­kest­rit loo­ma ajen­das te­da ka see, et sa­ge­li soo­vi­tak­se, so­lis­te saa­daks hoo­pis or­kes­ter, mit­te ai­nult kla­ver: „Kind­las­ti ai­tab or­kes­ter ka ko­ha­lik­ku muu­si­kae­lu ri­kas­ta­da.”
Ku­na vi­list­la­si on prae­gu or­kest­ris vaid kolm, on Ju­han Trum­pil suur soov: „Ta­han, et Pää­su­lin­nu vi­list­la­sed võ­tak­sid mi­nu­ga ühen­dust. Ta­sub sõr­med ning pil­li­män­guos­kus soo­jas hoi­da. Ei ta­su kar­ta, et pil­li­mäng on mee­lest läi­nud. Kes pil­li õp­pi­nud, sel­lel tu­leb meel­de, kui vei­di har­ju­ta­da. En­dast või­vad mär­ku an­da ka teis­te muu­si­ka­koo­li­de vi­list­la­sed, kes on hil­jaae­gu Aru­kül­la ko­li­nud.”
Or­kest­ris on prae­gu 2 kla­ve­ri-, 2 akor­dio­ni-, 2 flöö­di­män­gi­jat ning viiul­da­ja, trom­pe­ti- ja tuu­ba- ja klar­ne­ti­män­gi­ja. Or­kest­ris­se on oo­da­tud kõik pil­li­män­gi­jad: „Ka kla­ve­riõ­pi­las­tel ei ta­suks kar­ta, mõt­le­me kind­las­ti mi­da­gi väl­ja. Mõ­ni­gi on omal käel ära õp­pi­nud mõ­nel pil­lil näi­teks akor­di­de män­gi­mi­se.” Re­per­tuaa­ri on Ju­han Trump võt­nud võt­nud Mo­zar­ti ja Hayd­ni muu­si­kat, aga ka mood­sat le­vi­muu­si­kat.
Vi­list­la­ne, akor­dio­nist Kers­ti Rä­bin üt­les, et ot­sus­tas or­kest­ri­ga lii­tu­da, ku­na käib ka Pää­su­lin­nu akor­dio­nian­samb­lis: „Mõ­te meel­dis mul­le vä­ga. Olen ol­nud ko­gu elu muu­si­ka sees, pä­rast koo­li lõ­pe­ta­mist jäid mõ­ned aas­tad va­he­le, kuid olen pil­li­män­gu juur­de ta­ga­si tul­nud ning ka mi­nu laps õpib pil­li. Leian, et kes on muu­si­ka­koo­li lõ­pe­ta­nud, võiks or­kest­ris­se kind­las­ti tul­la, sest see ai­tab hoi­da noo­re­na. Muu­si­ka an­nab elu­le pal­ju juur­de, ai­tab ar­gi­ru­tii­nist väl­ja.”
Esi­ne­mi­si on ol­nud uuel or­kest­ril 3. Esi­me­ne üle­sas­tu­mi­ne teh­ti koo­li jõu­lu­kont­ser­dil, järg­mi­ne Aru­kü­la põ­hi­koo­lis val­la juu­be­li­kont­ser­dil ning kol­mas koos Koe­ru pil­liõ­pi­las­te­ga, kui esi­ta­ti mõ­ned ühi­sed lood. Tõe­näo­li­selt tu­leb or­kest­ri järg­mi­ne esi­ne­mi­ne 7. klas­si lõ­puak­tu­sel mai­kuus.