Aru­kü­la õpe­ta­ja KRIS­TA KUUSK sai tiit­li Har­ju­maa ha­ri­du­sa­su­tu­se aas­ta te­gu

2184
Aruküla kooli kunsti- ja käsitööõpetaja KRISTA KUUSK sai Harju maavanemalt ÜLLE RAJASALULT tunnustuse rahvusvahelise konverentsi korraldamise eest.

Har­ju­maa pa­ri­ma­te ha­ri­du­stöötajate lau­reaa­ti­de hul­gas oli ka Kuu­sa­lu kesk­koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja AI­LI KON­TUS.

Ree­del, 22. sep­temb­ril olid Har­ju­maa pa­ri­mad ha­ri­du­se­ga seo­tud te­gi­jad kut­sus­tud Es­to­nias­se maa­va­ne­ma Ül­le Ra­ja­sa­lu vas­tu­võ­tu­le. Ühek­sas tun­nus­tus­ka­te­goo­rias va­lis maa­va­lit­sus väl­ja lau­reaa­did ning nen­de hul­gast oma­kor­da pa­ri­ma, tiit­li­saa­ja.

Ka­te­goo­rias ha­ri­du­sa­su­tu­se aas­ta te­gu sai tiit­li Aru­kü­la põ­hi­koo­li kuns­ti- ja kä­si­töö­õpe­ta­ja Kris­ta Kuusk, kes päl­vis tun­nus­tu­se rah­vus­va­he­li­se kon­ve­rent­si „Em­po­wer the Teac­her of To­mor­row” ehk „Vo­li­tu­sed tu­le­vi­ku õpe­ta­ja­le” Ees­tis­se too­mi­se eest. Tiit­li­ga kaas­neb kut­se 7. ok­toob­ril Pär­nu kont­ser­di­maj­ja va­ba­riik­li­ku­le aas­ta õpe­ta­ja ga­la­le „Ees­ti­maa õpib ja tä­nab”, kus kuu­lu­ta­tak­se väl­ja va­ba­riik­li­kud tiit­li­saa­jad.

Lau­reaa­ti­de hul­gas oli Ida-Har­ju­maalt Kuu­sa­lu kesk­koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ai­li Kon­tus aas­ta õp­pea­su­tu­se ju­hi ka­te­goo­rias.

Kris­ta Kuusk kor­ral­das 2016. aas­ta sep­temb­ris Tal­lin­nas kol­me­päe­va­li­se rah­vus­va­he­li­se kon­ve­rent­si, kus osa­le­sid 129 ha­ri­dus­töö­ta­jat üle maail­ma võr­gus­ti­kust Lear­ning Teac­hers Net­work. Te­ma kon­ve­rents pää­ses mul­lu Ees­ti pa­ri­ma­te kon­ve­rent­si­de ede­ta­be­lis­se.

Maa­va­lit­sus­se saa­de­tud kaas­kir­jas on öel­dud, et Kris­ta Kuusk kor­ral­das kon­ve­rent­si ise, ol­les maa­koo­li õpe­ta­ja. Üh­te­gi kor­ral­dus­fir­mat ap­pi ei võe­tud, suu­ri­mad abi­li­sed olid Aru­kü­la koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls, ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Ivi­ka Je­gis ning Aru­kü­la õpi­la­sed. Kon­ve­rent­si kor­ral­da­mi­sõi­gu­se saa­mi­seks tu­li tal kon­ku­ree­ri­da teis­te rii­ki­de esin­da­ja­te­ga.

Kaaskirja oli lisatud, et kor­ral­da­mi­ne ajen­das Kris­ta Kuus­ke mõt­le­ma, kui­das koo­lie­lu il­mes­ta­da, mi­da te­ha oma koo­lis õpi­las­te sil­ma­rin­gi laien­da­mi­seks. Kol­lee­gi­de­ga lei­ti eri­ne­vaid klas­si­vä­li­seid te­ge­vu­si, oli rii­ke tut­vus­tav klas­si­de­va­he­li­ne üri­tus ja Soo­met tut­vus­tav nä­dal. Aru­kü­la õpi­la­sed, laul­jad ja rah­va­tant­si­jad esi­ne­sid kon­ve­rent­sil.

Kris­ta Kuusk on kuu­lu­nud rah­vus­va­he­lis­se õpe­ta­ja­te or­ga­ni­sat­sioo­ni 2009. aas­tast. Sa­mal aas­tal esi­tas ta esi­me­se pro­jek­ti Arc­hi­me­de­se kau­du, hil­jem tõi ta Aru­kül­la mit­meaas­ta­sed Co­me­niu­se rah­vus­va­he­li­sed pro­jek­tid.

Kris­ta Kuusk üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et võ­taks kind­las­ti nii suurt kor­ral­da­mist veel et­te, kui tu­leks ju­hus: „Prae­gu mi­da­gi sil­ma­pii­ril po­le. The Lear­ning Teac­her aas­ta­kon­ve­rent­si saab or­ga­ni­see­ri­da vaid kor­ra, ku­na see lii­gub rii­gist rii­ki. Tä­na­vu on kon­ve­rents Taa­nis, ku­hu meie pa­ra­ku ei lä­he, sest osa­le­mi­ne on lii­ga kal­lis.”

Ta li­sas, et maa­va­ne­malt tiit­li saa­mi­ne oli uh­ke tun­ne: „Vas­tu­võtt oli väl­ja­pee­tud ja sü­dam­lik. Sain kaa­sa pal­ju häid soo­ve ja kii­du­sõ­nu va­ba­riik­lik­ku voo­ru. Vas­tu­võ­tu­le järg­ne­nud esie­ten­dus, Ras­mus Puu­ri „Pil­ve­de vär­vid” pa­ni mõt­le­ma meie lä­hia­ja­loost ja ku­hu me väl­ja ole­me jõud­nud.”

Ai­li Kon­tu­se esi­tas kon­kur­si­le Kuu­sa­lu kesk­kool. Kaas­kir­jas on öel­dud, et Ai­li Kon­tu­se aas­ta­te­pik­ku­ne töö Kuu­sa­lu koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja­na on ol­nud si­hi­kin­del, ees­mär­gi­pä­ra­ne ning sel­le tu­le­mus on koo­li edu­kas ja jär­je­kin­del õp­pe­kas­va­tus­töö.