Aru­kü­la õpe­ta­ja­te kor­ral­da­tud kon­ve­rents on Ees­ti pa­ri­ma­te hul­gas

3455
Ees­ti ühe pa­ri­ma kon­ve­rent­si kor­ral­da­jad: kul­tuu­rip­rog­ram­mi eest vas­tu­tas MA­RI MÖLS, teh­ni­ka ajas kor­da IVI­KA JE­GIS, pea­kor­ral­da­ja oli KRIS­TA KUUSK.

Rah­vus­va­he­li­ne õpe­ta­ja­te kon­ve­rents, mil­le kor­ral­da­sid KRIS­TA KUUSK, MA­RI MÖLS ja IVI­KA JE­GIS Aru­kü­last, on Ees­ti aas­ta kon­ve­rent­si­te­gu 2016 ede­ta­be­lis.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li kuns­ti- ja kä­si­tööõ­pe­ta­ja, pal­ju­des rah­vus­va­he­lis­tes pro­jek­ti­des osa­le­nud Kris­ta Kuusk võt­tis ap­pi oma kol­lee­gid, hu­vi­ju­hi Ma­ri Möl­si ning ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Ivi­ka Je­gi­se ning võõ­rus­tas möö­du­nud aas­tal sep­temb­ris Tal­lin­nas ho­tel­lis Nor­dic Ho­tel Fo­rum rah­vus­va­he­li­sel kon­ve­rent­sil 129 ha­ri­dus­töö­ta­jat üle maail­ma võr­gus­ti­kust Lear­ning Teac­hers Net­work.
Pro­fes­sio­naal­set kor­ral­dus­fir­mat nad ei pal­ga­nud. Rahvusvaheline õpetajate kon­ve­rents toi­mus Ees­tis esi­mest kor­da, võr­gus­ti­ku pre­si­dent va­lis Aru­kü­la õpe­ta­ja­te taot­lu­se kol­me eri rii­gist kan­di­daa­di va­hel.
Aas­ta lõ­pus sai Kris­ta Kuusk kut­se 11. jaa­nua­riks Swissôte­li Tal­lin­na lin­na ja Ees­ti Kon­ve­rent­si­bü­roo ­õh­tu­söö­gi­le ning aas­ta kon­ve­rent­si­teo au­hin­da­de ja­ga­mi­se­le. Ta sai tea­da, et nen­de kon­ve­rents on va­li­tud 13 pa­ri­ma hul­ka. Sin­na esi­tas ta Nor­dic Ho­tel Foo­ru­mi mä­ned­žer, kes täi­tis va­ja­li­kud pa­be­rid. Kris­ta Kuusk mär­kis, et kuu­lis kon­kur­sist siis, kui tu­li kut­se tä­nupeole. Pa­ri­ma­te kon­ve­rent­si­de hul­ka pää­se­mi­seks pi­di osa­le­jaid ole­ma vä­he­malt 100, nen­dest vä­he­malt 40 prot­sen­ti vä­lis­maalt. Aru­kü­la õpe­ta­ja­te or­ga­ni­see­ri­tud kon­ve­rent­sil olid 129 osa­le­jast üle 80 prot­sen­di vä­lis­maa­la­sed.
Kris­ta Kuusk lau­sus, et pa­ri­ma 13 hul­ka pää­se­mi­seks võe­ti ar­ves­se ka kon­ve­rent­si si­su: „Pa­ri­mad kon­ve­rent­sid olid vä­ga tu­ge­va ja laia­haar­de­li­se si­su­ga. Rah­vus­va­he­li­su­se kri­tee­rium oli aga sel­leks, et pro­pa­gee­ri­da Ees­tit kui sood­sat ja head koh­ta, kus kon­ve­rent­si kor­ral­da­da.”
Aas­ta kon­ve­rent­si­teo au­hin­na või­tis Ees­ti Anes­te­sio­loo­gi­de Selt­si kor­ral­da­tud 700 osa­le­ja­ga kon­ve­rents. Aru­kü­la õpe­ta­ja­te kon­ve­rents jäi see­ga ja­ga­ma 2.-13. koh­ta.
„Te­gi­me täp­selt nii, na­gu ar­va­si­me, et peaks te­ge­ma. Ole­me ju kolm õpe­ta­jat väi­ke­sest maa­koo­list, kes po­le ku­na­gi va­rem mi­da­gi nii suurt kor­ral­da­nud,” lau­sus pea­kor­ral­da­ja Kris­ta Kuusk.
Ta tõ­des, et po­leks jul­ge­nud kon­ve­rent­si te­ge­mist et­te võt­ta il­ma oma kol­lee­gi­de Ma­ri Möl­si ja Ivi­ka Je­gi­se­ta, kes olid ko­he nõus kaa­sa löö­ma: „Sel­list kor­ral­da­mist tu­leb et­te ilm­selt vaid kord elus, sest õpe­ta­ja­te kon­ve­rents on iga kord eri­ne­vas rii­gis.”
Kon­ve­rents ai­tas tut­vus­ta­da ka Aru­kü­la põ­hi­koo­li, iga kü­la­li­ne sai kin­gi­tu­seks Kris­ta Kuu­se õpi­las­te teh­tud kä­si­tööd, üri­tu­se ava­päe­val esi­ne­sid Aru­kü­la lau­lu- ja tant­su­lap­sed.
Kor­ral­da­mi­sest võ­tab Kris­ta Kuusk kaa­sa pal­ju kon­tak­te, mõt­teid, ideid ja po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det: „Kah­juks tõm­bas vai­ba jal­ge alt vä­ga kurb sünd­mus: meie võr­gus­ti­ku pre­si­dent, kes meid kor­ral­da­ja­teks va­lis ning oli iga­ti abiks, su­ri oo­ta­ma­tult pool­teist kuud pä­rast kon­ve­rent­si. Te­ma kät­te jäi ka pal­ju elekt­roo­ni­li­selt ko­gu­tud ta­ga­si­si­det.”
Tä­na­vu toi­mub kon­ve­rents sü­gi­sel Taa­nis Aar­hu­sis. Kris­ta Kuusk lau­sus, et on kind­las­ti hu­vi­ta­tud sin­na mi­ne­kust, kuid kõik ole­neb, kas saab ra­has­tust. Kui mit­te, tu­leks omast tas­kust maks­ta 800-900 eu­rot.

Eelmine artikkelPõh­ja-Ees­ti ­komis­jon teeb valitsusele ettepaneku Lok­sa ja Kuu­sa­lu sund­lii­ta
Järgmine artikkelTANIEL KURG Kol­gast on Ees­ti B-klas­si si­se­meis­ter kuu­li­tõu­kes