Aru­kü­la mõi­sa re­mon­di­ga tu­lid väl­ja 200aas­ta­sed nae­lad

1796

1820nda­tel aas­ta­tel ehi­ta­tud mõi­sa köök ja söö­gi­saal said esi­me­se kor­ra­li­ku ka­pi­taal­re­mon­di.

Aru­kü­la mõi­sa va­sa­kus tii­vas, kül­jeuk­se kõr­val söö­gi­saa­lis ja köö­gis käib prae­gu re­mont. Hoo­nes te­gut­se­va wal­dorf­koo­li te­gev­ju­hi Ker­ti Pell­ma­si sõ­nul tu­li põ­ran­da eri­ne­vaid kih­te ha­ka­ta üles koo­ri­ma na­gu si­bu­lat, ku­ni töö­me­hed jõud­sid ehi­ta­mi­saeg­se­te ta­la­de­ni – sealt tu­lid väl­ja va­nad raud­nae­lad.
Te­gev­juht sõ­nas, et re­mont on jää­nud ve­ni­ma, sest ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rud tuli väl­ja va­he­ta­da ning jär­jest ha­ka­ta ee­mal­da­ma plaa­te ja li­no­leu­mi, mis olid sa­ni­taar­re­mon­ti­de­ga sin­na eri ae­ga­del pai­gu­ta­tud: „Ku­na taht­si­me, et töö oleks kor­ra­lik, tu­li min­na jär­jest sü­ga­va­ma­le, väl­ja va­he­ta­da ka mä­da­ne­nud ta­lad. Põ­ran­da põ­hi oli ko­le, kat­ki­ne ja must.”
Nae­lad on prae­gu hoiul te­ma ka­bi­ne­tis, need on plaa­nis jät­ta mõi­sa oo­ta­ma ae­ga, kui saaks suu­re­malt eks­po­nee­ri­da: „Pa­ne­me prae­gu hu­vi­koo­li ju­hi Mal­le Jaa­ko­ga kok­ku ma­ter­ja­li in­fo­tahv­li­te­le, mis on kavas pan­na mõi­sa­hoo­ne sis­se ja ka väl­ja. Mei­le on abiks ol­nud ko­du­loo­la­ne Mai Er­be ning ma­ter­ja­li mõi­sa aja­loost on ko­gu­ne­nud vä­ga pal­ju. On sel­ge, et see kõik ei ma­hu sten­di­de­le ja va­ja oleks eral­di muu­seu­mi­tu­ba.”
Kus nae­lad on val­mis­ta­tud, Ker­ti Pell­mas öel­da ei osa­nud: „Ole­me aru­ta­nud, et mõi­sa juu­res oli ilm­selt oma se­pi­ko­da, kus need on teh­tud. Sel­le­le kin­ni­tust po­le aga saa­nud.”
Mis oli prae­gu­se köö­gi ja söö­gi­saa­li ruu­mi­de esialg­ne ots­tar­ve, po­le sa­mu­ti tea­da. Hi­li­se­ma­tel ae­ga­del on seal ol­nud klas­sid, gar­de­roob, lao­ruum. Üh­te­gi fo­tot mõi­sa va­na­dest si­se­ruu­mi­dest säi­li­nud ei ole.
Re­mon­ti on mõi­sas plaa­nis te­ha ta­sa­pi­si, möö­du­nud aas­tal said val­la­ga ka­has­se re­mon­di ko­ri­do­rid ning pai­gal­da­tud tu­le­kind­lad uk­sed.
Järg­mi­se­na on kavas jalg­rat­ta­hoid­la ra­ja­mi­ne. Ku­na mõis po­le muin­sus­kait­se all, on Ker­ti Pell­ma­si sõ­nul re­mon­ti­mi­sel suh­te­li­selt va­bad käed, kuid kal­liks lä­heb uuen­dus­kuur ik­ka­gi.

Eelmine artikkelAni­ja vald müüb kaks krun­ti
Järgmine artikkelIda-Harjus registreeriti mullu varasemast vähem kuritegusid