Pääs­te­kes­ku­se krii­si­bü­roo juht: Har­ju­maa oma­va­lit­sus­te val­mi­so­lek krii­si­deks on hea

33
Möödunud aastal loodi päästeameti Põhja päästekeskuse juurde kriisibüroo, mille juht on AGU TAMMEARU. Kriisibüroo ülesanne on Harjumaal ja Tallinnas valmistada ette ja vajadusel korraldada ulatuslikku evakuatsiooni, varjumist ja ohuteavitust.

Har­ju­maa oma­va­lit­su­sed on krii­si­val­mi­du­selt Ees­tis esi­rin­nas, kin­ni­tas pääs­tea­me­ti Põh­ja pääs­te­kes­ku­se krii­si­bü­roo ju­ha­ta­ja Agu Tam­me­aru üle­möö­du­nud nä­da­lal Ta­ba­sa­lus Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du nõu­päe­val.

Ta mär­kis, et 2022. aas­tal oli Har­ju­maa 16 oma­va­lit­su­sest 14 krii­si­val­mi­du­se in­deks vä­he­malt 6, mak­si­maal­ne on 9. Vee­bi­le­he mi­nuo­ma­va­lit­sus.ee and­me­tel oli üle-eel­mi­sel aas­tal krii­si­deks val­mi­so­le­ku ta­se Har­jus kõi­ge kõr­gem Tal­lin­na lin­nas – 9 punk­ti, 8 punk­ti said Ani­ja, Jõe­läht­me ja Lää­ne-Har­ju vald, küm­nel oma­va­lit­su­sel, nen­de hul­gas Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­lal, oli 6, Sa­ku val­lal 4 ja Lok­sa lin­nal 3. Tee­nus­ta­se­me­test on 0-3 punk­ti baas­ta­se, 4-6 punk­ti eda­si­jõud­nud ja 7-9 punk­ti ees­ku­ju­li­kud. 2023. aas­ta tu­le­mu­sed peak­sid sel­gu­ma juu­nis, Agu Tam­mea­ru hin­nan­gul on krii­si­val­mi­du­se seis maa­kon­nas hea.

Põh­ja pääs­te­kes­ku­se krii­si­bü­roo juht rää­kis oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le ka, mi­da on pääs­te­amet tei­nud ja teeb, et ol­la eri­ne­va­teks krii­si­deks val­mis ning mil­li­sed on sel­le­ga seo­tud toe­tus­või­ma­lu­sed oma­va­lit­sus­te­le.

Loo­mi­sel on ohu­si­ree­ni­de võr­gus­tik
Ti­hea­sus­tu­sa­la­del ela­nik­kon­na ohust tea­vi­ta­mi­seks on pääs­tea­me­til ees­märk luua tsent­raal­ne ohu­si­ree­ni­de võr­gus­tik. Si­ree­ni­de­ga ha­ka­tak­se tea­vi­tu­si and­ma siis, kui on va­he­tu oht ini­me­se elu­le.

Agu Tam­mea­ru sel­gi­tas, et si­ree­ne ka­su­ta­tak­se pea­mi­selt sõ­jao­lu­kor­ras, kuid nen­de kau­du on või­ma­lik an­da tea­da ka näi­teks suu­rest ra­he­tor­mist. Si­ree­ni­de pai­gal­da­mi­ne oli esial­gu plaa­ni­tud va­rem, 2023. aas­tal, kuid tõr­ge­te tõt­tu see ve­nis. Nüüd­seks on sel­le­ga alus­ta­tud ning es­ma­jär­je­kor­ras saa­vad si­ree­nid Ees­ti 22 asu­lat, ku­hu püs­ti­ta­tak­se kok­ku 120 si­ree­ni­pos­ti.

„Sead­med on han­gi­tud, ees­märk on saa­da aas­ta lõ­puks si­ree­nid püs­ti,“ sõ­nas ta.

Tä­na­vu si­ree­nid saa­va 22 asu­la hul­gas pai­gal­da­tak­se Põh­ja re­gioo­nis need esi­me­se­na Tal­lin­nas­se, see­jä­rel Pal­dis­kis­se, Kei­las­se ja Maar­dus­se.

Ohu­si­ree­nid mär­gi­vad üht kind­lat mi­nu­ti pik­kust tõus­vat-lan­ge­vat he­li, mi­da kor­ra­tak­se 30 se­kun­di jä­rel kolm kor­da. Si­ree­ni­de kuul­de­raa­dius on 1,5 ki­lo­meet­rit. Ti­hea­sus­tu­s­ala­le püs­ti­ta­tak­se si­ree­ni­pos­te sel­li­selt, et ko­gu asu­la on kae­tud.

Koh­ta­des, ku­hu si­ree­nid pan­dud, ha­ka­tak­se neid tes­ti­ma üks kord kvar­ta­lis. Eel­ne­valt an­tak­se sel­lest mee­dia kau­du tea­da, et ini­me­sed ei eh­muks.

Ava­li­kud var­ju­mis­ko­had
Ohu kor­ral ini­mes­te kii­reks paik­ne­mi­seks si­se­ruu­mi sõl­mib pääs­tea­met koos­töö­kok­ku­lep­peid var­ju­mis­koh­ta­de oma­ni­ke­ga. Ava­li­ku mär­gis­tu­se­ga va­rus­ta­tud var­ju­mis­ko­had on mõel­dud eel­kõi­ge neile, kes vii­bi­vad ohu­het­kel tä­na­val, et saak­sid rut­tu lü­hia­ja­li­selt var­ju­da. Var­ju­mis­ko­had on mõel­dud ini­me­si kaits­ma ees­kätt sõ­ja­li­se ohu, ula­tus­li­ku õhu­saas­te, äär­mus­li­ke il­mas­ti­kuo­lu­de, kee­mia­rün­na­ku, suu­re põ­len­gu, mas­si­ra­hu­tus­te või muu tao­li­se kor­ral.

Ava­lik var­ju­mis­koht peab ole­ma ka­su­ta­tav 72 tun­ni jook­sul pä­rast se­da, kui pääs­te­amet on saat­nud oma­ni­ku­le vas­ta­va tea­te. Seejärel on oma­ni­ku es­ma­ne te­ge­vus ta­ga­da, et var­ju­mis­ko­ha uk­sed olek­sid ava­tud. Var­ju­mis­koh­ti va­li­des vaa­da­tak­se, et sin­na oleks tä­na­valt või­ma­li­kult liht­ne sis­se­pääs, hoo­ne ei to­hi asu­da su­le­tud ter­ri­too­riu­mil, var­ju­mi­seks ka­su­ta­ta­vad ruu­mid peak­sid asu­ma maa-alu­sel kor­ru­sel, sin­na peab ole­ma vä­he­malt kaks sis­se­pää­su, var­ju­mis­ruum peab ole­ma aken­de­ta või ole­ma või­ma­lus ak­nad kat­ta. Ruu­me peab ole­ma või­ma­li­kult liht­ne as­ja­dest va­bas­ta­da. See tä­hen­dab, et seal ei to­hiks ol­la esemeid, mi­da on ras­ke mu­ja­le toi­me­ta­da või as­ju, mis ei või­mal­da ruu­mi ka­su­ta­da ava­li­ku var­ju­mis­ko­ha­na.

Käe­so­le­va aas­ta al­gu­se sei­su­ga on pääs­tea­met mär­gis­ta­nud li­gi 90 asu­las kok­ku 202 ava­lik­ku var­ju­mis­koh­ta li­gi 152 000 ini­me­se­le. Tal­lin­nas on prae­gu­seks 42 ava­lik­ku var­ju­mis­koh­ta kok­ku um­bes 80 000 ini­me­se­le, Har­ju­maal on var­ju­mis­koh­ti ka­hek­sas oma­va­lit­su­ses kok­ku 16. Neist 3 asu­vad Ani­ja val­las – Ani­ja mõi­sas, Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­ses ja Keh­ra sot­siaal­ma­jas. Üks ava­lik var­ju­mis­koht on Lok­sa lin­nas elu­ma­ja keld­ris asuv var­jend.

Agu Tam­mea­ru sõ­nul tu­leb var­ju­mis­koh­ti pi­de­valt juur­de ning nen­de loo­mi­sel on vä­ga olu­li­ne koos­töö ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te ja era­sek­to­ri­ga.

Eva­kuat­sioo­ni­ko­had ja kerk­sus­kes­ku­sed
Hä­dao­lu­kor­ra või sel­le ohu kor­ral toi­mub ula­tus­lik eva­kuat­sioon – ela­nik­kon­na aju­ti­ne üm­ber­pai­gu­ta­mi­ne ohu­tus­se asu­koh­ta.

Veeb­rua­ri­kuu sei­su­ga on Ees­tis 275 eva­kuat­sioo­ni­koh­ta, ku­hu ma­hub um­bes 50 000 ini­mest. Neist Har­ju­maal on 80 eva­kuat­sioo­ni­koh­ta li­gi­kau­du 9000 ini­me­se­le ja Tal­lin­nas 50 koh­ta li­gi 11 000 ini­me­se­le. Krii­si­bü­roo juht kin­ni­tas, et uusi eva­kuat­sioo­ni­koh­ti li­san­dub pi­de­valt, neid kaar­dis­tab Nais­ko­du­kait­se, kes koos­tab ka ole­ma­so­le­va­te koh­ta­de ruu­mi­de ka­su­tusp­laa­ne.

„Kui on va­ja need ko­had ka­su­tu­se­le võt­ta, siis tea­me, kus ja kui­das toi­mub ini­mes­te vas­tu­võt­mi­ne, re­gist­ree­ri­mi­ne, toit­lus­ta­mi­ne, me­dit­sii­nia­bi ja muu. See on Nais­ko­du­kait­se üle­san­ne,“ üt­les krii­si­bü­roo juht.

Sõ­jaolu­kor­ras peaks eva­kuat­sioon toi­mu­ma Tal­lin­nast väl­ja pea­mi­selt Kesk- ja Lää­ne Ees­tis­se. See­tõt­tu on pääs­te­ame­ti 7. ap­ril­list ku­ni 10. mai­ni ava­tud toe­tus­voo­rust või­ma­lik ge­ne­raa­to­ri­te ja eva­kuat­sioo­ni­koh­ta­de et­te­val­mis­tu­se­ga seo­tud va­rus­tu­se soe­ta­mi­seks taot­le­da toe­tust pea­mi­selt Lää­ne- ja Kesk-Ees­ti oma­va­lit­sus­tel. Kok­ku on see õi­gus 24 val­lal-lin­nal, Har­ju­maalt nel­jal oma­va­lit­su­sel: Kii­li, Ko­se, Sa­ku ja Saue val­lal. Kõik üle­jää­nud oma­va­lit­su­sed saa­vad toe­tus­meet­mest taot­le­da ku­ni 50 000 eu­rot ge­ne­raa­to­riü­hen­dus­te val­mi­du­se loo­mi­seks hoo­ne­te­le, kus asu­vad eva­kuat­sioo­ni­ko­had ja kerk­sus­kes­ku­sed.

„On hea meel tõ­de­da, et Har­ju­maal on igas oma­va­lit­su­ses loo­dud vä­he­malt üks kerk­sus­kes­kus,“ lau­sus Agu Tam­mea­ru.

Kerk­sus­kes­ku­sed on ko­had, kus an­tak­se ini­mes­te­le es­mast abi, nõu ja in­fot ula­tus­li­ku elekt­ri- või vee­kat­kes­tu­se, põ­len­gu või muu­de suu­re­ma­te krii­si­de kor­ral. Krii­si­bü­roo juht mär­kis, et kerk­sus­kes­kus­te loo­mi­ne ja aren­da­mi­ne on olu­li­ne, et pak­ku­da ini­mes­te­le kind­lus­tun­net, nõu ja abi, kui­das krii­sis hak­ka­ma saa­da ja el­lu jää­da. Ta li­sas, et ka kerk­sus­kes­kus­te loo­mi­se­ga tu­leb jät­ka­ta.

Omavalitsuste andmetel on kerksuskeskused Kehra gümnaasium, Kuusalu spordikeskus, Raasiku vallamaja ja Loksa spordikeskus.

Mai- ja juu­ni­kuu jook­sul on pääs­tea­me­til plaa­nis lä­bi viia ela­nik­kon­na­kait­se mee­dia­kam­paa­nia.

Sü­gi­sel, 18.-22 no­vemb­ri­ni toi­mub kait­se­väe kor­ral­da­tav õp­pus De­ci­si­ve Lan­cer 2024, mil­le st­se­naa­rium on, et Ees­tit rün­na­tak­se lõu­nast ja idast. Põh­ja pääs­te­kes­kus soo­vib õp­pus­se kaa­sa­ta ka Har­ju­maa kõik 16 oma­va­lit­sust.

Pääs­tea­me­ti ohu­tea­vi­tu­se bro­šüür
Pääs­tea­met saa­dab mai­kuus Ees­ti ko­du­de post­kas­ti­des­se ohu­tea­vi­tu­se bro­šüü­ri in­foga, kui­das riik ini­me­si ohuo­lu­kor­ras tea­vi­tab ning sel­gi­tab, mil­lal tu­leks var­ju­da või eva­kuee­ru­da. Trü­ki­ses on ka mee­les­pea ko­dus­te va­ru­de ja eva­kuat­sioo­ni­ko­ti soo­vi­tus­li­ku si­su ning olu­lis­te te­le­fo­ni­numb­ri­te ja vee­bi­leh­te­de koh­ta.

Es­mas­päe­val, 6. mail al­gab üle­rii­gi­li­ne in­fo­kam­paa­nia „Krii­sis kuu­la rii­ki“. Sel­le ees­märk on suu­ren­da­da ini­mes­te tead­lik­kust, mil­lis­test ka­na­li­test saab in­fot krii­sio­lu­kor­ras ja krii­siks val­mis­tu­mi­seks.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 24. aprillil
Järgmine artikkelANU KAR­JAT­SE joo­nis­tas Ka­ha­la kü­la­le aja­loo­lis-ko­ha­pä­ri­mus­li­ku kaar­di