Ida-Harjus registreeriti mullu varasemast vähem kuritegusid

1432
Ku­ri­te­ge­vu­se ta­se Har­ju­maal 2016. aas­tal 10 000 ela­ni­ku koh­ta oma­va­lit­sus­te kau­pa. Po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti and­me­ko­gust PO­LIS sei­su­ga 4. jaa­nuar 2017.

Politsei saatis valdadesse-linnadesse „Harjumaa õiguskorra ülevaate“ 2016. aasta kohta.

ÜL­LE TAMM
KÜLLI KOPPELMAA
ERE UIBO

Piir­kon­na­po­lit­sei­ni­kud osa­le­vad märt­si­kuu jook­sul Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de is­tun­gi­tel. Nad tut­vus­ta­vad kok­ku­võt­teid eel­mi­sel aas­tal et­te tul­nud prob­lee­mi­dest, nen­de la­hen­da­mi­sest, ku­ri­te­gu­dest ja väär­te­gu­dest ning nen­de en­ne­ta­mi­sest ja koos­tööst oma­va­lit­su­se­ga.
Vo­li­ko­gu­de­le tut­vus­ta­tak­se ka 145le­he­kül­je­list kok­ku­võ­tet po­lit­sei mul­lu­sest tööst Har­ju­maal. Oma töö­vald­kon­nast on üle­vaa­te tei­nud ka Põh­ja pre­fekt Krist­jan Jaa­ni ja pre­fek­tuu­ri tei­sed juh­tiv­töö­ta­jad, ka po­lit­sei­jaos­kon­da­de ju­hid.
Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na juht Val­ter Pärn kir­ju­tab kok­ku­võt­tes, et ül­dar­vu­des on piir­kon­nas ku­ri­te­ge­vus vä­he­ne­nud, liik­lus­ku­ri­te­gu­de arv jää­nud sa­maks. Roh­kem on ava­li­ku kor­ra ras­keid rik­ku­mi­si. Liik­lus­tur­va­li­su­se osas mär­gib ta, et kõi­ge oht­li­ku­maks on ku­ju­ne­nud Tal­lin­na-Nar­va maan­tee, kus mul­lu kao­tas oma elu kaks ja­la­käi­jat.
Val­ter Pärn kir­jel­dab ka, et eel­mi­sel aas­tal oli vä­ga pal­ju klien­te Tal­lin­nas Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na Pin­na tä­na­va tee­nin­dus­punk­tis. Su­ve­kuu­del oli klien­te pal­ju, oo­tea­jad ve­ni­sid kol­me­tun­nis­teks. Aitasid kol­lee­gid Mustamäelt Tamm­saa­re tee­nin­dus­punk­tist.

Ani­ja vald
Val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil kin­ni­tas Ida-Har­ju kons­taab­li­jaos­kon­na piir­kon­na­va­nem Kai­ri Ränk, et Ani­ja val­las jäi ku­ri­te­gu­de arv 2016. aas­tal aas­ta va­ra­se­ma­ga võr­rel­des sa­ma­le ta­se­me­le. Pea­mi­selt pan­nak­se toi­me isi­ku­vas­ta­seid süü­te­gu­sid, mil­lest põ­hio­sa moo­dus­tab lä­hi­suh­te­vä­gi­vald, va­ra­vas­ta­seid ku­ri­te­gu­sid – var­gu­seid sõi­du­ki­test ja hoo­nes­tes ning liik­lus­ku­ri­te­gu­sid – sõi­du­ki­te juh­ti­mist kas joo­bes või il­ma juh­ti­mi­sõi­gu­se­ta.
Väär­te­gu­de arv oli mul­lu võr­rel­des eel­mis­te aas­ta­te­ga lan­gu­ses. Vä­hem on tu­vas­ta­tud kii­ru­seü­le­ta­mi­si, küll aga on suu­re­ne­nud alaea­lis­te al­ko­ho­li­tar­vi­ta­mi­sed.
„Eel­mi­sel aas­tal oli mi­tu kor­te­ri­pi­du, kus tu­vas­ta­si­me pä­ris pal­ju al­ko­ho­li­joo­bes alaea­li­si,“ sõ­nas Kai­ri Ränk.
Väär­te­gu­de al­la kuu­lu­vad ka var­gu­sed kaup­lus­test: „Halb on, et Ani­ja val­la kaup­lus­tes po­le tur­va­me­hi ja var­gu­se tu­vas­tab müü­ja – see ei ole vä­ga tur­va­li­ne.“
Inim­kan­na­ta­nu­ga liik­lu­sõn­ne­tu­si eel­mi­sel aas­tal ei ol­nud. Po­lit­sei­le tee­vad siis­ki mu­ret kii­ru­seü­le­ta­jad. Ala­ve­re koo­li juu­res on tä­hel­da­tud, et pea­mi­sed ki­hu­ta­jad on koo­li saa­bu­vad lap­se­va­ne­mad.
Piir­kon­na­va­nem kin­ni­tas, et rei­di­de käi­gus kont­rol­lib po­lit­sei noo­ru­ki­te ko­gu­ne­mis­koh­ti, pea­mi­selt on need kaup­lus­te ümb­ru­ses, raud­tee­per­roo­nil, Keh­ra vä­li­jõu­saa­lis, Ala­ve­res koo­li ja bus­si­pea­tu­se va­he­li­sel alal. Vo­li­ko­gus li­sa­ti, et ko­gu­ne­tak­se ka Kau­nis­saa­re vee­hoid­la äär­de ja Keh­ra va­na haig­la ta­ha. Kai­ri Ränk sõ­nas, et noo­red saa­vad ik­ka kok­ku ja ala­ti ei tä­hen­da see mi­da­gi kee­la­tut, kuid rik­ku­mi­si on tu­vas­ta­tud.
Ani­ja vald on lii­tu­nud Põh­ja pre­fek­tuu­ri pro­jek­ti­ga „Pu­has tu­le­vik“, mis on suu­na­tud esi­mest kor­da nar­koo­ti­ku­me tar­bi­nud ala­ea­lis­te­le. Ka­he aas­ta jook­sul po­le üh­te­gi tu­vas­ta­tud. Sa­mas on po­lit­sei aas­ta­kok­ku­võt­tes kir­jas, et võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga suu­re­nes 2016. aas­tal mõ­ne­võr­ra nar­koo­ti­lis­te ai­ne­te­ga seo­tud süü­te­gu­de arv, mis näi­tab, et Ani­ja val­las on se­da­laa­di prob­leem ole­mas.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu ­vo­li­ko­gu­le tut­vus­ta­tak­se üle­vaa­det mul­lu­sest õi­gus­kor­rast sel­le nä­da­la kol­ma­päe­val toi­mu­val is­tun­gil.
Kir­ja­li­kus üle­vaa­tes on mär­gi­tud, et re­gist­ree­ri­tud ku­ri­te­gu­de arv vä­he­nes. Suu­rim prob­leem on va­ra­vas­ta­sed ku­ri­teod, var­gu­si on ol­nud elu­ruu­mi­dest, sõi­du­ki­test, tre­pi­ko­da­dest. Prob­leem­sed noo­red ko­gu­ne­vad ale­vi­kes kaup­lus­te ja koo­li­de ümb­ru­ses, su­vel ka ran­da­des. Liik­lu­se pu­hul on kae­bu­si Kuu­sa­lu koo­li park­last, kus po­lit­sei­ni­kud on käi­nud liik­lust jäl­gi­mas.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la õi­gus­kor­ra üle­vaa­det tut­vus­ta­sid piir­kon­na­po­lit­sei­nik Kris­to Tam­sa­lu ja piir­kon­na­va­nem Kai­ri Ränk val­la­vo­li­ko­gu märt­si­kuu is­tun­gil, pi­kem üle­vaa­de oli 15. märt­si Sõ­nu­mi­too­jas.
Suu­re­ma osa re­gist­ree­ri­tud ku­ri­te­gu­dest moo­dus­ta­vad lä­hi­suh­te­vä­gi­vald ning va­ra­vas­ta­sed ku­ri­teod.
Mul­lu val­mis­ta­sid kor­ra­kaits­ja­te­le enim mu­ret Lee­dust pä­rit var­gad ja tüh­jad hoo­ned, mis mee­li­ta­sid li­gi rüüs­ta­jaid, pea­mi­selt alaea­li­si. Prob­lee­me on ol­nud ava­li­kel üri­tus­tel, kus alaea­li­si on ta­ba­tud al­ko­ho­li­joo­bes, ning kii­ru­seü­le­ta­ja­te­ga.
Noor­te ko­gu­ne­mis­koh­ta­del, kus sa­ge­li tar­vi­ta­tak­se al­ko­ho­li, tu­ba­ka­too­teid ja ka nar­koo­ti­ku­me, on Aru­kü­las Si­nu Poe ja põ­hi­koo­li ümb­rus.

Lok­sa linn
Lok­sa vo­li­ko­gu is­tun­gil rää­kis piir­kon­na­po­lit­sei­nik Ka­lev Kuus­pa­lu, et ku­ri­te­gu­sid re­gist­ree­ri­ti vä­hem. Sa­mas suur prob­leem on var­gu­sed. Liik­lus­ku­ri­te­gu­de seas on enim moo­tor­sõi­du­ki joo­be­sei­sun­dis juh­ti­mist ja ka ju­hi­lu­ba­de­ta sõit­mist. Tea­teid on ol­nud nä­da­la­va­he­tus­tel ki­hu­ta­mis­test. Osa­de ki­hu­ta­ja­te pu­hul on ai­da­nud piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ku vest­lu­sest.
Ris­kiaad­res­se on Lok­sal 11, ris­ki­pe­re­de­ga on käi­dud rii­gi­pü­ha­de­le eel­ne­val ajal rää­ki­mas, et pü­had möö­duk­sid ra­hu­li­ku­malt.
Prob­lee­me te­ki­ta­vad noor­te ko­gu­ne­mi­sed õh­tu­ti ja nä­da­la­va­he­tus­tel, ri­ku­tak­se ava­lik­ku kor­da ja va­ra. Pea­mi­sed ko­gu­ne­mis­ko­had on kaup­lus­te ja koo­li ümb­ru­ses, staa­dio­nil, su­vel ran­nas ja bus­si­jaa­mas.

Eelmine artikkelAru­kü­la mõi­sa re­mon­di­ga tu­lid väl­ja 200aas­ta­sed nae­lad
Järgmine artikkelKeh­ras tu­leb ko­ha­li­ke ja rii­gi­ko­gu korv­pal­li­ma­tš