Aru­kü­la Lüü-Türr kan­di­dee­rib Ees­ti vaim­se pä­ran­di ni­mis­tus­se

1161
An­samb­li esi­me­se muu­si­ka­vi­deo fil­mi­mi­se lõ­pe­ta­sid Lüü-Tür­ri me­hed JA­KO REI­NAS­TE, ERIK SIKK, KAL­MER KAA­SI­KU, TIIT SAA­RE, GUI­DO LIISK­MANN, JAAN PA­LU, OLEV RÄH­NI, AND­RUS RÄH­NI ja ALA­RI KRUUS­VALL Ja­ko Rei­nas­te ko­duaias püst­ko­jas.

Paar nä­da­lat ta­ga­si fil­mi­ti an­samb­li Lüü-Türr muu­si­ka­vi­deot Kuu­sa­lu kan­di lau­lu­le „Tu­le mi­nu il­da­ja is­tu­maie“.

„Ole­me sel­lest aas­taid mõel­nud, nüüd lõ­puks jõud­si­me nii kau­ge­le, et fil­mi­si­me oma esi­mest vi­deot,“ üt­les Aru­kü­la mees­test koos­nev ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­samb­li Lüü-Türr eest­ve­da­ja Tiit Saa­re.

Vi­deot oli va­ja eel­kõi­ge see­tõt­tu, et Har­ju­maa ar­hai­li­ne mees­te­laul ning sel­le esi­ta­ja Lüü-Türr saak­sid kan­di­dee­ri­da Ees­ti vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­mis­tus­se, ku­hu kan­tak­se põl­vest põl­ve eda­sian­tud olu­li­si tead­mi­si, os­ku­si, kom­beid. Ar­hai­li­se mees­te­lau­lu ja Lüü-Tür­ri ni­mis­tus­se kand­mi­se al­ga­tas Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas. Kul­tuu­ri­selts sai sis­se­kan­de koos­ta­mi­seks Rah­va­kul­tuu­ri Kes­ku­selt 1025 eu­rot toe­tust. Vi­deo on sis­se­kan­de üks osa. Kas Lüü-Türr pää­seb kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­mis­tus­se, sel­gub 29. no­vemb­ril, kui vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di nõu­ko­gu kin­ni­tab tä­na­vu­sed sis­se­kan­ded.

Ku­na kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­me­kir­ja esi­ta­ti Har­ju­maa lau­lu tee­ma, va­lis Lüü-Türr muu­si­ka­vi­deo jaoks Kuu­sa­lu kan­di lau­lu „Tu­le mi­nu il­da­ja is­tu­maie“.
„Pea­le­gi on see laul rah­va hul­gas vä­ga po­pu­laar­ne, ole­me se­da kont­ser­ti­del laul­nud meie lau­lu­dest vist ise­gi kõi­ge roh­kem,“ sõ­nas Tiit Saa­re.

Vi­deo fil­mi­ti ko­du­kan­di met­sa­des ja la­gen­di­kel, Aru­kü­las Tu­ti kraa­vi juu­res, lõ­puks is­tu­ti an­samb­li liik­me Ja­ko Rei­nas­te ko­duaias püst­ko­jas: „Vi­deo si­su mõt­les väl­ja sa­mu­ti meie laul­ja And­rus Räh­ni. Te­ma oli nii pro­dut­sent kui režis­söör. Me ei näit­le, oli­me sel­li­sed, na­gu ole­me, kaa­me­ra liht­salt fil­mis se­da, kui­das saa­me mees­te­ga kok­ku ja aja­me oma­va­hel jut­tu. Lõ­puks püst­ko­jas ka lau­la­me. Fil­mi­mi­ne kes­tis viis tun­di, fil­mi­ti ka droo­ni­ga. Meil oli pro­fes­sio­naal­ne kaa­me­ra­mees Sten Ot­tep, kel­le­ga tut­vu­si­me, kui sõit­si­me Nis­sa­ni rek­laam­vi­deo jaoks va­ba­rii­gi aas­ta­päe­val elekt­riau­to­de­ga ER­Mi pre­si­den­di vas­tu­võ­tu­le.“

Muu­si­ka­vi­deo te­ge­mi­ne pol­nud Lüü-Tür­ri mees­te jaoks es­ma­kord­ne sar­na­ne ko­ge­mus, nad on osa­le­nud ka he­vi­bän­di He­rald mit­mes vi­deos – Lüü-Tür­ri laul­ja Tau­no Na­va on He­ral­di ki­tar­rist.

Pal­ju esi­ne­mi­si
An­samb­li ju­hi sõ­nul on Lüü-Tür­ril tä­na­vu su­vel ja sü­gi­sel ol­nud nii pal­ju esi­ne­mi­si Ees­tis ja vä­lis­maal, et Aru­kü­las po­le­gi jõu­tud kont­ser­ti an­da.
„Juu­nis käi­si­me Lä­tis Bal­ti­ca fes­ti­va­lil – oli­me seal Ees­tist ain­sad. Au­gus­tis lõ­pus oli­me kolm päe­va Bushc­raf­ti fes­ti­va­lil Root­sis Stock­hol­mi lä­he­dal Gott­rö­ras, kus oli koos rah­vus­va­he­li­ne selts­kond ko­gu Eu­roo­past. Ok­toob­ris käi­si­me Vil­niu­ses folk­loo­ri­fes­ti­va­lil „Pok­rovs­ki kel­lad“, mi­da or­ga­ni­see­ri­vad Lee­dus ela­vad ve­ne­la­sed, esi­ne­jaid oli Eu­roo­pa 11 rii­gist. Osa­le­si­me seal ka kolm aas­tat ta­ga­si. Meie laul­mi­ne meel­dis kor­ral­da­ja­te­le, see­tõt­tu kut­su­ti tä­na­vu uues­ti. Fes­ti­val kes­tis ne­li päe­va, igal päe­val oli suur ga­la­kont­sert, kus esi­ta­si­me kaks-kolm lau­lu. Ku­na esi­ne­jaid oli pal­ju, kest­sid kont­ser­did kolm-ne­li tun­di,“ ju­tus­tas ta.

Tiit Saa­re kii­tis seal­set kuu­la­jas­kon­da: „Ees­tis ei saa me ta­va­li­selt nii äge­dat vas­tu­võt­tu, kui on Lä­tis ja Lee­dus. Kui­gi pub­lik ei saa sõ­na­dest aru, meel­di­vad meie lau­lud nei­le mil­le­gi­pä­rast to­hu­tult.“

Vii­ma­ti­sel fes­ti­va­lil Lee­dus ole­vat kont­ser­di va­hea­jal tul­nud Lüü-Tür­ri mees­te juur­de nais­te­rah­vas, kes tut­vus­tas end Mosk­va kon­ser­va­too­riu­mi pro­fes­so­ri­na. Ta rää­kis, et õpe­tab ka ise mees­te­le laul­mist, aga ei mõis­ta, kui­das suu­da­vad Ees­ti me­hed te­ha nii või­msat häält, ar­vas, et nad võik­sid Mosk­vas õpi­tu­be te­ha.

„See või­mas hääl tu­leb te­ge­li­kult ke­hast – üks asi on kur­gust laul­da, aga ko­gu ke­ha peab kaa­sa töö­ta­ma nii, et ke­re ku­mi­seb, siis te­kib või­mas hääl. See nõuab spet­siaal­set har­ju­ta­mist. Meie Ja­ko­ga ole­me kaua laul­nud, aga kui alus­ta­si­me, olid tei­sed me­hed üs­na ta­ga­si­hoid­li­kud, aja jook­sul on an­samb­li hääl läi­nud pä­ris võim­saks,“ lau­sus Lüü-Tür­ri juht.