Aru­kü­la las­teaia Kel­lu­ke­se rühm sai õue­sõp­pe­pa­vil­jo­ni

2011
Uniboxi ja lapsevanemate ühislooming – laoruumi ja istepinkidega varjualune.

Raa­si­ku val­la Ka­le­si kü­la et­te­võ­te Uni­box an­dis ma­ter­ja­li ning ai­tas lap­se­va­ne­ma­tel ja Kel­lu­ke­se rüh­ma töö­ta­ja­tel ehi­ta­da pui­dust pa­vil­jo­ni.

Aru­kü­la las­teaia Ruk­ki­lill Kel­lu­ke­se rüh­ma lap­sed saa­vad ala­tes tä­na­vu ke­va­dest män­gi­da ja õp­pi­da pui­dust õue­sõp­pe­pa­vil­jo­nis, mis on nen­de rüh­ma­ruu­mi­de aken­de all män­gua­lal. Pa­vil­jo­ni idee au­tor on Kel­lu­ke­se rüh­ma õpe­ta­ja Liia Kot­kas, kes pa­vil­jo­ni saa­mi­se las­teaia aja­loo tar­beks ka kir­ja pa­ni.
Liia Kot­kas mee­nu­tas, et möö­du­nud tal­vel 35aas­ta­seks saa­nud las­teaia pe­rel tek­kis mul­lu sü­gi­sel mõ­te mi­da­gi koos lap­se­va­ne­ma­te ja hoo­le­ko­gu­ga rühma rõõmuks ära te­ha.

No­vemb­riks said val­mis esi­me­sed joo­nis­tu­sed ka­tu­sea­lu­sest, see­jä­rel olid koos lap­se­va­ne­ma­te­ga mõt­te­tal­gud.

Puit­ma­ter­ja­li­ga oli nõus ai­ta­ma Ka­le­si kü­la et­te­võ­te OÜ Uni­box, mil­le ju­hid Jü­ri Rand ja Ka­ja Esop on Kel­lu­ke­se rüh­ma lap­se va­na­va­ne­mad. Ehi­tu­se koor­di­nee­ri­mi­se võt­tis en­da pea­le lap­se­va­nem Ing­rid Ker­son. Ehi­tus­se pa­nus­ta­sid kõi­ge roh­kem Joo­sep ja Avo Pär­tel, Mih­kel Kan­nik, Alo Al­ve­la, Ül­lar Tuus, Ar­nold Ti­ha­ne, Peep Mäelt, Ae-Ena Ti­ha­ne, Rai­do Esop.

Ka­tu­sea­lu­se kok­ku­pa­nek al­gas det­semb­ris Uni­bo­xis. Paa­ri nä­da­la­ga sai ka­tu­sea­lu­se kar­kass pii­sa­valt val­mis, et viia see las­teae­da ja pai­gal­da­da osa­de kau­pa Kel­lu­ke­se ae­da. Det­semb­ri lõ­puks jäi ka­tu­sea­lu­ne ka­su­tus­kõlb­li­ku­na, kuid vii­mist­lust va­ja­va­na soo­je il­ma­sid ja ke­va­det oo­ta­ma.

Mai­kuus läks töö uues­ti lah­ti, kuu­ri­o­sa­le pa­nid lap­se­va­ne­mad lu­kus­ta­ta­va uk­se ja riiu­lid, pai­gu­ta­sid pin­gid, vär­vi­sid pa­vil­jo­ni üle.

Õpe­ta­jad sõ­na­sid, et ka­tu­sea­lu­ne on vä­ga ka­su­lik eel­kõi­ge õue­sõp­peks, ku­na va­rem ei saa­nud lap­sed vih­ma­ga või ker­ge­ma tui­su­ga õue min­na, nüüd on see või­ma­lik. Ku­na las­teaia rüh­ma­ruu­mi­des kim­bu­tab ka ruu­mi­puu­dus, saab pa­vil­jo­nis hoi­da ka las­te män­guas­ju.
Pa­vil­jon jääb vaid Kel­lu­ke­se rüh­ma las­te ka­su­ta­da. Tei­sel pool ma­ja on ül­di­seks ka­su­ta­mi­seks po­ku­ma­ja mee­nu­tav pa­vil­jon, mil­le sai las­teaed 2013. aas­tal val­lalt ja spon­so­ri­telt juu­be­li­kin­gi­tu­seks.

Eelmine artikkelAni­ja val­las õpi­las­ma­lev
Järgmine artikkelAlgas rah­va­hää­le­tus – 100 meel­de­jää­va­mat aru­kü­la­last pää­se­vad kaan­te va­he­le