Aru­kü­la koo­li ka­he tii­va va­he­le tu­leb juur­dee­hi­tus

1230

Aru­kü­la kool on jää­nud 340 õpi­la­se­ga koo­li­pe­re­le kit­saks. Aru­te­lu, kui­das ruu­mi­puu­dust kõi­ge mõist­li­ku­malt la­hen­da­da, on kest­nud aas­taid. Prae­gu on koos­ta­mi­sel tööp­ro­jekt, kok­ku­lep­pe­le on jõu­tud ar­hi­tek­tuur­se­tes põ­hi­mõ­te­tes.
Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi tut­vus­tas möö­du­nud nä­da­lal vo­li­ko­gu is­tun­gil, et koo­li alg­koo­lio­sa­le tu­leb kol­mas kor­rus li­sak­las­si­ruu­mi­de­ga, juur­de tu­leb ehi­ta­da ka eva­kuat­sioo­nit­repp.

Hoo­ne ka­he tii­va va­he­li­ne ala, kus prae­gu on mu­rup­lats, ehi­ta­tak­se suu­res osas kin­ni. Sin­na tu­leb söö­gi­saa­li laien­dus, ava­ra­maks te­hak­se köök, ehi­ta­tak­se köö­gi­la­du, muu­tub tööõ­pe­tu­se klass. Val­la­va­nem mär­kis, et üks hu­vi­ta­va­maid li­san­du­si on kee­vi­tus­nurk, mil­le ehi­ta­mi­ne va­jab põh­ja­lik­ku ohu­tus­teh­ni­list üle­vaa­det.

Gar­de­roo­bi po­le plaa­nis ruu­mi­li­selt laien­da­da, li­sa­tak­se na­gi­sid ning ilm­selt lik­vi­dee­ri­tak­se tee­nin­dus­lett.

Val­la­va­nem lau­sus, et koo­li­ma­ja ka­he tii­va va­he täit­mi­ne on kõi­ge loo­gi­li­sem la­hen­dus, tei­ne va­riant oleks ol­nud te­ha koo­li tä­na­va­pool­ses­se ser­va juur­dee­hi­tus, mis po­leks ol­nud eri­ti ke­na.

Ta li­sas, et prae­gu­se tööp­ro­jek­ti käi­gus pro­jek­tee­ri­tak­se võim­las­se tri­büü­nid ning saa­li kõr­va­lo­le­va­le osa­le pea­le tei­ne kor­rus, li­sa­koh­ti pealt­vaa­ta­ja­te­le ja ruu­me koo­li­le. Nen­de ehi­ta­mi­seks prae­gu ee­lar­ves ra­ha veel ei ole, kuid val­la­va­ne­ma sõ­nul on mõist­lik pro­jek­tee­ri­mi­ne ko­he ära te­ha.

Ehi­tu­se et­te­val­mis­tu­se­ga on plaa­nis alus­ta­da 2018. aas­ta al­gu­seks, juur­dee­hi­tus peaks val­mi­ma õp­peaas­ta al­gu­seks. Kui pal­ju ehi­tus maks­ma lä­heb, po­le veel tea­da.

Eelmine artikkelPää­su­lin­nu kan­nel­da­jad esi­ne­sid rah­va­pil­li­peol
Järgmine artikkelGru­sii­nid andsid koos Kuusalu lastega kaks kontserti