Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tus on ala­nud

1366

Tööd al­ga­vad algk­las­si­de ma­ja­le kol­man­da kor­ru­se ehi­ta­mi­sest.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sõl­mis ehi­tus­le­pin­gu Nord­lin Ehi­tus OÜ­ga, kes hak­kab ra­ja­ma Aru­kü­la põ­hi­koo­li­le kol­man­dat kor­rust algk­las­si­de ma­ja­le, laien­da­ma söök­lat. Koo­li võim­la ehi­ta­tak­se tri­büü­ni­de jaoks suu­re­maks, du­ši­ruu­mi­de ko­ha­le te­hak­se li­sak­las­si­ruu­mid. Söök­lat laien­da­tak­se hoo­ne ka­he tii­va va­he­li­se ala kin­nie­hi­ta­mi­se­ga, prae­gu on seal mu­rup­lats. Ava­ra­maks te­hak­se köök, ehi­ta­tak­se köö­gi­la­du.

Ehi­ta­ja lu­bas alus­ta­da töö­de­ga es­mas­päe­val, 16. juu­lil. Kok­ku­le­pi­tud ajal olid ehi­ta­jad ka ju­ba ma­ja üm­ber et­te­val­mis­tus­töid te­ge­mas. Kol­man­da kor­ru­se val­mi­mis­täh­taeg on tä­na­vu 1. no­vemb­ril.

Val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na juht Aa­re Ets üt­les, et koo­li­pe­re saab sü­gi­sel tööd alus­ta­da, juur­dee­hi­tu­se tõt­tu hoo­nest väl­ja ko­li­ma ei pea, na­gu küm­me­kond aas­tat ta­ga­si eel­mi­se juur­de­ehi­tu­se ajal, kui tuli kolida aju­ti­selt las­teaia ruu­mi­des­se. Prae­gu po­leks las­teaias koo­li­pe­re­le ka ruu­mi. Suur osa tööst on plaa­nis ära te­ha sü­gi­se­sel koo­li­va­hea­jal, õp­pe­tööd se­ga­vat puu­ri­mis­tööd saab te­ha nä­da­la­va­he­tus­tel või päe­va tei­ses poo­les.

Plaa­nis on alus­ta­da töid ka staa­dio­nil, et jõuaks en­ne lu­me tu­le­kut osa töid ära te­ha. Staa­dion ja võim­la laien­dus pea­vad val­mis ole­ma 2019. aas­ta au­gus­tiks.

Staa­dion re­konst­ruee­ri­tak­se täie­li­kult. Staa­dio­nil on prae­gu ker­ge­jõus­ti­ku ja -jalg­pal­lis­taa­dion, as­falt­kat­te­ga korv­pal­li­­- p­lats, ran­na­võrk­pal­li­väl­jak, jalg­pal­li har­ju­tus­väl­jak ning ta­li­hooa­jal jää­ho­ki­väl­jak. Ees­ti spor­di­re­gist­ri and­me­tel on staa­dio­ni sei­su­kord mit­te­ra­hul­dav. Plaa­nis on re­konst­ruee­ri­da staa­dio­ni har­ju­tus­väl­ja­kud, piir­ded, val­gus­tus, luua uu­si par­ki­mis­koh­ti ning li­sa­või­ma­lu­si tree­nin­gu­teks.

Ehi­tu­se mak­su­mu­seks on pla­nee­ri­tud 3,6 miljonit eu­rot, mis osa­li­selt kae­tak­se lae­nu­ga.

Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et klas­si­ruu­mi­de juur­dee­hi­tust ja staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mist on oo­da­tud kaua ning nüüd on mõist­lik kõik kor­ra­ga ära te­ha: „Juur­dee­hi­tus on ala­ti pin­ge­li­selt põ­nev prot­sess, aga hea tu­le­mu­se ni­mel ole­me kõik val­mis pin­gu­ta­ma.”

Ehi­tu­se jä­re­le­val­vet teos­tab PP Pro­jek­tid OÜ. Ehi­tu­seks on moo­dus­ta­tud ko­mis­jon koo­li ja val­la esin­da­ja­test.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la MTÜ­de ja et­te­võt­ja­te mei­li­lis­tid
Järgmine artikkelPolitseikroonika