Aru­kü­la koo­li­ha­ri­du­se 155. aas­ta­päe­va­le tu­li üle 300 vi­list­la­se

1880
Aktuse üks menukamaid etteasteid – Aruküla põhikooli õpetajad laulsid ja tantsisid „Õpsielu” kuulsa „Nõiaelu” viisil.

Juu­be­li­peol olid nii paa­ri­küm­neaas­ta­sed vi­deo­lõi­gud kui õpe­ta­ja­te an­samb­li et­teas­te.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li juu­be­lit ja vi­list­las­te kok­ku­tu­le­kut et­te val­mis­ta­des sai di­rek­tor Avo Möls ühelt vi­list­la­selt 14 kir­jan­dit aas­tast 1982. Need olid kir­ju­ta­tud õpe­ta­ja­te päe­val, kui õpe­ta­jad olid õpi­la­se rol­lis ning said et­te ku­ju­ta­da, mil­li­ne on Aru­kü­la kool 300 aas­ta pä­rast. Avo Möls tsi­tee­ris koo­li juu­be­li­peol lau­päe­val, 5. mail ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Ser­gius Pär­li kir­jan­dit – Aru­kü­la on aas­tal 2282 Tal­lin­na osa, kool kan­nab numb­rit ning mõ­ne edu­ka vi­list­la­se, töö­kan­ge­la­se või sport­la­se ni­me. Koo­lis on 4 di­rek­to­rit – üks võ­tab kü­la­li­si vas­tu, tei­ne saa­dab ära, kol­mas käib ise kü­las ja nel­jas on va­hel ka koo­li­ma­jas. Ki­vi­loo kü­las on koo­li kos­mod­room ja õpi­la­sed käi­vad klas­si­de kau­pa eri pla­nee­ti­del.

Kui­das Aru­kü­la koo­lil te­ge­li­kult nii kau­ges tu­le­vi­kus lä­heb, di­rek­tor Avo Möls ei tea. Küll aga sõ­nas ta pi­du­kõ­nes, et vii­ma­se viie aas­ta­ga, mis möö­du­nud vii­ma­sest kok­ku­tu­le­kust, on li­san­du­nud 129 vi­list­last ja 5 len­du, õpi­la­si on juu­res 110, nen­de arv on peaae­gu 370, sü­gi­sel tu­leb esi­mes­se klas­si üle 50 õpi­la­se.

Di­rek­tor tõ­des, et ruu­mi­puu­dus kum­mi­tab. Koo­lis on 55 töö­ta­jat, sü­gi­sel on va­ja juur­de uu­si õpe­ta­jaid: „Tun­ne­me rõõ­mu, et on val­mi­nud koo­li­ma­ja laien­du­se ja staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­se pro­jekt. Saa­me ühek­sa aas­ta ta­gu­se laien­du­se ko­ge­mu­se­ga min­na uu­de ehi­tus­se.”

Ta li­sas, et möö­du­nud aas­ta oli koo­li­le edu­kas, häid koh­ti saa­vu­ta­ti olüm­piaa­di­del ja spor­dis, tipp oli kä­si­pal­lu­ri­te meist­ri­tii­tel B klas­sis.

Koo­li­pe­re ja kü­la­li­si ter­vi­ta­ma tul­nud val­la­va­nem And­re Sepp sõ­nas, et Aru­kü­las on 155 aas­tat ae­tud ha­ri­du­se­lus õi­get as­ja – sel­le tões­tu­seks on pe­red, kes on siia tul­nud, jää­nud ning näe­vad Aru­kü­las oma tu­le­vik­ku. Val­la­va­nem mär­kis, et tä­na­vu ke­va­del lõ­pe­ta­jad on käi­nud ko­gu koo­li­tee uues, 2010. aas­tal re­no­vee­ri­tud ja laien­da­tud Aru­kü­la koo­lis, kuid nüüd on va­ja as­tu­da uus samm, et kool saaks veel suu­rem nii si­sult kui vor­milt.

Val­la­va­lit­su­se ni­mel kin­kis ta koo­li­le kõ­ne­pul­di. Sel­le val­mis­tas Al­lan Viik Jär­si kü­last. Pui­dust pul­di ees on tah­vel, mil­lel tar­ku­se süm­bol kukk, ki­ri Aru­kü­la kool ning aas­taarv 1862.

Aru­kü­la kan­di­dee­rib aas­ta koo­liks
Juu­be­li­peo ak­tust juh­tis muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja lau­lu­kir­ju­ta­ja Ju­han Trump. Ta loo­tis, et peo ajaks saab la­va­le tuua vi­list­las­te koo­ri. Koor aga ei sün­di­nud, sest hu­vi­li­si oli te­ma sõ­nul vaid paar, ena­mik põh­jen­das äraüt­le­mist aja­nap­pu­se­ga.

Tei­ne akt­sioon oli koo­li­mä­les­tus­te ko­gu­mi­ne. Ju­han Trump lu­ges et­te kat­ken­deid. Üks mä­les­tus oli aas­tast 1992, kui oli koo­li­lõ­pueks­kur­sioon Pe­ter­bu­ri. Pä­rast Er­mi­taaži kü­las­tust läks selts­kond bus­si, kuid sel­gus, et üks poiss on puu­du. Ot­si­ti, aga ei lei­tud, ning ot­sus­ta­ti ta­ga­si ko­ju sõi­ta. Aru­kü­las sel­gus, et poiss oli ju­ba ko­dus – ta oli pöör­du­nud Pe­ter­bu­ris mii­lit­sa poo­le, kes so­ku­tas ta Ees­tis­se sõit­nud kau­ba­veoau­to­le, piir Ve­ne­maa­ga oli siis veel lah­ti.

Hu­vi­juht Ma­ri Möls oli ak­tu­se jaoks väl­ja va­li­nud vi­deok­lip­pe Aru­kü­la koo­li aja­loost, va­nim klipp pä­ri­nes aas­tast 1996. Vi­deo­lin­dil olid koo­li tant­su- ja lau­luet­teas­ted, spor­di­saa­li ehi­tus, täht­päe­vad, aga ka ta­va­li­sed koo­li­tun­nid.

Ma­ri Möls sõ­nas, et ta la­si va­nad VHS-kas­se­tid üm­ber lin­dis­ta­da, vaa­tas lä­bi vä­he­malt 10 tun­di mus­ta ma­ter­ja­li, kir­ju­tas väl­ja, mis mi­nu­teid näi­da­ta soo­vib ning õpe­ta­ja Cris­ti­na Kas­ka mon­tee­ris kok­ku.

Ak­tu­sel esi­ne­sid koo­li laul­jad, tant­si­jad, luu­le­lu­ge­jad. Üks po­pu­laar­se­maid et­teas­teid oli õpe­ta­ja­te laul tant­su­lii­gu­tus­te­ga. Esi­tu­se­le tu­li „Õp­sie­lu” po­pu­laar­se „Nõiae­lu” vii­sil. Uued sõ­nad te­gi lau­lu­le Avo Möl­si õde An­ne Tam­ma­ru Keh­ra koo­list.

Nä­ha sai ka vi­deot, mil­le esi­tas Aru­kü­la põ­hi­kool aas­ta koo­li kon­kur­si­le. In­no­ve kor­ral­da­tud kon­kurss toi­mub tä­na­vu esi­mest kor­da, Aru­kü­la on üks 67 koo­list, kes tiit­li­le kan­di­dee­rib. 10 pa­ri­mat sel­gu­vad lä­hia­jal, saa­vad pää­su „Te­re­vi­sioo­ni” oma koo­li tut­vus­ta­ma, aas­ta kool va­li­tak­se rah­va­hää­le­tu­sel.

Pä­rast ak­tust sai vaa­da­ta Mai Er­be koos­ta­tud näi­tust Aru­kü­la koo­li aja­loost ning te­ha pil­te üheks õh­tuks ren­di­tud au­to­maat­se fo­to­ma­si­na­ga. Pal­jud seal teh­tud fo­tod jäid koo­li kü­la­lis­te­raa­ma­tus­se.

Aru­kü­la ha­ri­du­se­lu al­gu­seks loe­tak­se aas­tat 1862, kui Kul­li kü­las ta­res al­gas õp­pe­töö 20 poi­si­ga. Aru­kü­la kool on ol­nud ka ve­ne ki­ri­ku kõr­val ki­hel­kon­na­koo­lis ning mõi­sa­hoo­nes. Prae­gu­ne koo­li­ma­ja ehi­ta­ti 1978. aas­tal.