Aren­dus­ko­jal on pro­jek­tid maa-et­te­võt­lu­se ja ko­ha­li­ku toi­du aren­da­mi­seks

1707
Arenduskoja projektide juht EHA PAAS loodab, et peagi selguvad Põhja-Eestile iseloomulikud toidud ja retseptid.

MTÜ Aren­dus­ko­da tut­vus­tas Viim­sis tal­ve­se­mi­na­ril Jär­va­maa koos­tööpiir­kon­da­de­le oma käi­ma­so­le­vaid pro­jek­te.

„Kestlik ettevõtlus maal” koduleht on valmimas leheküljel www.seic.ee
„Kestlik ettevõtlus maal” koduleht on valmimas leheküljel www.seic.ee

MTÜ Aren­dus­ko­da pro­jek­ti­de juht Eha Paas, kel­le koor­di­nee­ri­mi­sel on Lea­der-piir­kon­da­del prae­gu käi­mas mi­tu pro­jek­ti, lau­sus nel­ja­päe­val, 12. jaa­nua­ril tal­ve­se­mi­na­ril, et pro­jek­tid on piir­kon­na tu­run­da­mi­seks, esi­le too­mi­seks ning ära­tun­ta­vaks muut­mi­seks nii ko­ha­li­ke­le kui tu­ris­ti­de­le.
Tal­ve­se­mi­nar toi­mus Viim­si kon­ve­rent­si­kes­ku­ses, osa­le­sid Aren­dus­ko­ja, Jär­va Aren­gu Part­ne­ri­te ja Lõu­na-Jär­va Koos­töö­ko­gu Lea­der-piir­kon­da­de MTÜd. Võõ­rus­ta­ja oli Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu ja se­mi­na­ri tee­ma „Piir­kon­na iden­ti­tee­di tu­gev­da­mi­ne lä­bi ko­ha­tu­run­du­se”.
Aren­dus­ko­ja ni­mel kõ­ne­les se­mi­na­ril pro­jek­ti­juht Eha Paas. Ta tut­vus­tas, et Aren­dus­ko­jal on käi­mas rah­vus­va­he­li­ne koos­tööp­ro­jekt „Kest­lik et­te­võt­lus maal” Ees­ti, Soo­me ja Lä­ti Lea­der-piir­kon­da­de­ga.
Käi­vi­tu­mas on ko­du­le­he­külg seic.ee, mil­le lü­hend on ing­lis­keel­sest fraa­sist sus­tai­nab­le ent­rep­re­neurs­hip in count­ry­si­de ehk kest­lik et­te­võt­lus maal. Eha Paa­si sõ­nul on pro­jek­ti ees­märk pak­ku­da sel­les osa­le­va­te piir­kon­da­de et­te­võt­ja­te­le või­ma­lust oma­va­hel ko­ge­mu­si va­he­ta­da, tei­salt tut­vus­ta­da laie­malt piir­kon­di, nen­de et­te­võt­jaid ja too­teid, tee­nu­seid. Vä­lis­part­ne­ri­te et­te­võt­ja­te in­fo on veel li­san­du­mas, 2017. aas­ta tei­ses poo­les on plaa­nis li­sa­da ka Slo­vee­nia ja Por­tu­ga­li et­te­võt­ja­te in­fo.
Ees­ti Lea­der-piir­kon­di on pro­jek­tis kolm: Aren­dus­ko­da, mil­le liik­med on Kuu­sa­lu, Kad­ri­na, Ta­pa ja Vi­hu­la vald ja Lok­sa linn, MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Raa­si­ku, Ani­ja, Aeg­vii­du ja Ko­se vald ning MTÜ Ro­he­li­ne Jõe­maa Pär­nu­maa ja sel­le ümb­ru­se oma­va­lit­sus­te­ga. Ka Soo­mest on pro­jek­tis 3 piir­kon­da, Lä­tist 2. Ko­du­leht on kõi­ki­de pro­jek­tis osa­le­ja­te kee­les. Piir­kon­na et­te­võt­jad saa­vad luua ko­du­le­he­le oma pro­fii­li, ka­su­ta­da se­da soo­vi kor­ral oma ko­du­le­he­na. Prae­gu on ko­du­le­hel 13 et­te­võt­ja in­fo.
Eha Paas lau­sus, et kui ise oma piir­kon­di ei tu­run­da, ei tee se­da kee­gi: „Pro­jekt ai­tab kaa­sa, et piir­kon­da­de et­te­võt­jad oma­va­hel tut­vuk­sid, kuid ees­märk on ka, et piir­kon­nad soo­vi­ta­vad üks­teist ka oma tu­ris­ti­de­le ja kü­la­lis­te­le. Tu­run­da­me en­nast oma ini­mes­te – et­te­võt­ja­te ja tee­nu­se­pak­ku­ja­te kau­du.”
Ta li­sas, et osa pro­jek­tist on ka et­te­võt­ja­te va­he­tu­sed ehk lei­tak­se hu­vi­pak­kuv part­ner tei­sest rii­gist ning käiak­se vas­tas­tik­ku kü­las. Et­te­võt­jad pea­vad pa­ne­ma see­jä­rel ko­du­le­he­le kir­ja, mi­da kü­las­käi­gul nä­gid, õp­pi­sid, ko­ge­sid, mis mõt­ted tek­ki­sid. Pro­jek­tis on ka­vas 88 va­he­tust.

Mil­li­ne on Põh­ja-Ees­ti toit?
Möö­du­nud aas­ta su­vel läks käi­ma ko­ha­li­ku toi­du pro­jekt. Juht­roll on Aren­dus­ko­jal, kaa­sa tee­vad Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, Pan­di­ve­re Aren­dus- ja In­ku­bat­sioo­ni­kes­kus (PAIK), mil­le liik­med on Laek­ve­re, Rak­ke, Tam­sa­lu ja Väi­ke-Maar­ja vald, ning MTÜ Part­ne­rid, ku­hu kuu­lu­vad Hal­ja­la, Rak­ve­re, Sõ­me­ru, Vin­ni ja Vi­ru-Ni­gu­la vald.
Nel­ja Lea­der-piir­kon­na koos­töös on plaa­nis uuen­da­da Põh­ja-Ees­ti toi­du­mär­gi­se kont­sept­sioo­ni, tea­vi­ta­da mär­gi­sest et­te­võt­jaid, laien­da­da sel­le väl­jaand­mist ko­gu piir­kon­nas. Väl­ja töö­ta­tak­se mär­gi­se tu­run­dus­kont­sept­sioon, mi­da tut­vus­ta­tak­se mes­si­del ja laa­ta­del, kor­ral­da­tak­se ko­ha­li­ku toi­du päe­va­sid, uuen­da­tak­se vee­bi­leh­te, an­tak­se väl­ja trü­ki­seid.
Prae­gu on ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­seid väl­ja an­tud 19, vii­ma­se­na sai sel­le La­he­maa Me­si Palm­sest. Te­gu on eel­kõi­ge piir­kon­na-, mit­te kva­li­tee­di­mär­gi­se­ga.
Eha Paas ju­tus­tas, et Põh­ja-Ees­ti toi­du­tee­ma­de­ga asu­ti töö­le 2010. aas­tal, mär­gis sün­dis 2013. aas­tal: „Tipp­kokk Di­mit­ri Dem­ja­nov näi­tas ühel kon­ve­rent­sil Ees­ti kaar­ti, kus ko­ha­li­ku toi­du piir­kon­nad. Põh­ja-Ees­ti, ka Jär­va­maa, olid seal üs­na tü­hi laik. Tund­si­me en­nast puu­du­ta­tu­na, sest kui tu­le­vad tu­ris­tid, ta­he­tak­se ik­ka ko­ha­lik­ku toi­tu. Tu­li õp­pi­da tund­ma, kes on meie piir­kon­na et­te­võt­jad. Sa­ge­li ei tun­ne ise­gi ko­ha­li­kud ela­ni­kud oma et­te­võt­jaid, on juh­tu­nud, et koh­tu­vad sa­ma kü­la toot­jad, kes tei­ne­teist va­rem ei tead­nud.”
Ta loo­dab, et pro­jek­ti käi­gus jõua­vad Põh­ja-Ees­ti et­te­võt­jad kok­ku­lep­pe­le, mis piir­kon­na toi­tu ise­loo­mus­tab, mil­li­sed on too­ted, ret­sep­tid: „Ta­ha­me te­ha tea­vi­tus­tööd, uuen­da­da ko­du­leh­te, lei­da uu­si et­te­võt­jaid. Soo­vi­me, et suu­re­ma­tes asu­la­tes hak­kak­sid töö­le ko­ha­li­ku toi­du pü­si­müü­gi­le­tid. Li­saks on plaa­nis tuua ko­ha­lik toit koo­li­de, las­teae­da­de ja ava­li­ke asu­tus­te toi­du­laua­le.”
Pea­gi on käi­ma mi­ne­mas veel üks rah­vus­va­he­li­ne koos­tööp­ro­jekt, mis kes­ken­dub te­ge­vus­te­le rah­vus­par­ki­des.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la noor­te­le me­da­leid maa­kon­na meist­ri­võist­lus­telt ker­ge­jõus­ti­kus
Järgmine artikkelValdade juubeliaasta