Aren­dus­ko­ja Lea­der-sum­ma­dest 63 228 eu­rot Kuu­sa­lu val­da

510
Heiki Vuntus

Lok­sa lin­na tä­na­vu­sest ra­has­tus­voo­rust Lea­der-ra­ha ei an­tud.

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­ru­pis, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la vald ning Lok­sa linn, on toe­tus­ra­ha­de taot­lus­te hin­da­jad oma töö tei­nud ning pro­jek­ti­dest hin­de­punk­ti­de põh­jal koos­ta­tud pa­re­mus­jär­jes­tu­sed edas­ta­tud PRIAs­se kont­rol­li­mi­seks. Lõp­li­kud toe­tus­sum­mad sel­gu­vad siis, kui need PRIAs ku­ni kol­me kuu jook­sul lä­bi vaa­da­tak­se ja heaks kii­de­tak­se, tõe­näo­li­selt juu­lis.

Hin­da­mis­tu­le­mu­sed on tea­ta­vaks teh­tud ka kõi­gi­le taot­le­ja­te­le. Tä­na­vu­sel taot­lus­pe­rioo­dil 4.-13. veeb­rua­ri­ni sai esi­ta­da pro­jek­te Aren­dus­ko­ja 6 meet­me­tes­se, mil­lest 4 on suu­na­tud in­ves­tee­rin­gu­te te­ge­mi­seks ja 2 toe­ta­vad üri­tus­te kor­ral­da­mist.

Kok­ku lä­heb ja­ga­mi­se­le 331 877,89 eu­rot, toe­tu­si oli esi­ta­tud olu­li­selt suu­re­ma sum­ma ula­tu­ses – 614 540,21 eu­ro­le.

Aren­dus­ko­ja te­gev­ju­hi Hei­ki Vun­tu­se sõ­nul esi­ta­ti taot­lus­voo­ru si­su­kaid pro­jek­te, mis said hin­da­ja­telt häid hin­deid, kuid ra­ha kõi­gi­le ei ja­gu­nud ning osad jää­vad pin­ge­reas see­tõt­tu toe­tu­se­ta: „Pä­rast taot­lus­voo­ru lõp­pe­mist oli ku­ni 8 ka­lend­ri­päe­va jook­sul või­ma­lik e-PRIA kau­du veel taot­lu­si täien­da­da, ai­ta­si­me koos Aren­dus­ko­ja kon­sul­tan­di Tii­na Vi­lu­ga mõ­nin­gaid täp­sus­tu­si te­ha. Üld­joon­tes võib öel­da, et need taot­le­jad, kes käi­sid koo­li­tus­tel ja said abi pro­jek­ti­nõus­ta­jalt, esi­ta­sid pa­re­mi­ni koos­ta­tud pro­jek­tid.“

Kuu­sa­lu val­last esi­ta­ti kok­ku 10 taot­lust, neist ra­has­tu­se saa­vad 4. Ko­gu­sum­ma­na on oo­da­ta see­kord­sest voo­rust Kuu­sa­lu val­da 63 228,20 eu­rot Lea­der-ra­ha. Lok­salt oli tä­na­vu üks ra­ha­taot­lus.

Meet­mes­se 1.1 „Elu­laa­diet­te­võt­lu­se toe­tus“ oli esi­ta­tud 3 taot­lust, mil­lest kõik saa­vad ra­has­tu­se, kok­ku lä­heb ja­ga­mi­se­le 39 977,20 eu­rot. Ha­ra Sa­dam OÜ saab Ha­ra sa­da­ma­kai­le ehi­ta­ta­va sa­da­ma­hoo­ne res­to­ra­ni köö­gi­sead­me­te ost­mi­seks 10 720 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 29 542 eu­rot, Ha­ra Sa­dam OÜ peab omao­sa­lu­se­na li­sa­ma 18 822 eu­rot.
Meet­mes­se 1.2 „Mik­ro ja väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­ne“ oli 9 toe­tust ko­gu­sum­ma­ga 151 196 eu­rot. Toe­tu­se said 7 taot­lust, ja­ga­tak­se kok­ku 105 579,75 eu­rot, mil­lest 8344,06 eu­rot saab Prii­du Veer­sa­lu Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­vas­se Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus­tal­lu tu­le­tõr­je vee­võ­tu­hoid­la ra­ja­mi­seks ja pik­se­kait­se­süs­tee­mi pai­gal­da­mi­seks. Ta­lu omao­sa­lus on 5562,72 eu­rot.

Meet­mest 2.1 „Ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te toe­tus“ esi­ta­ti 10 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 239 170,31 eu­rot, toe­tus­ra­ha eral­da­tak­se kok­ku 119 999 eu­rot. Ra­ha ja­gus viie­le pro­jek­ti­le, neist üks on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt – 34 787,74 eu­rot an­tak­se Kuu­sa­lu kesk­koo­li amor­ti­see­ru­nud korv­pal­li­väl­ja­ku re­no­vee­ri­mi­seks mul­tis­por­di­väl­ja­kuks. Oma­fi­nant­see­rin­gu­na tu­leb val­lal li­sa­da 8696,94 eu­rot. Lea­der-ra­ha ei ja­gu­nud MTÜ Joa­ves­ki Kü­la pro­jek­ti­le rah­va­ma­ja pu­has­tus­sead­me­te jaoks, Tam­mis­tu kü­la­selt­si­le Ju­min­da pool­saa­re pal­lip­lat­si ja män­gu­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks ning MTÜ-le Ökok­ratt mo­biil­seks jalg­rat­ta­jaa­maks.

Meet­mes­se 2.2 „Ak­tiiv­ne ja te­gus ko­gu­kond“ oli 6 taot­lust ko­gu­sum­ma­ga 42 909,35 eu­rot. Ra­has­ta­tak­se neist 3, mil­le­le kok­ku an­tak­se 21 977,47 eu­rot. Pa­re­mus­jär­jes­tu­ses on kõr­ge­te hin­de­punk­ti­de­ga esi­ko­hal MTÜ Kol­ga­kü­la Selts taot­lus Kuu­sa­lu val­la ko­gu­pe­re­päe­va­de kor­ral­da­mi­seks aas­ta­tel 2019-2020 – toe­tus­sum­ma on 9376,40 eu­rot, omao­sa­lus 1656,28 eu­rot. Ra­has­tu­se­ta jää­nud pro­jek­ti­de seas on ka Va­na-Lok­sa Selt­si taot­lus Lok­sa es­ma­mai­ni­mi­se 390. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se toe­ta­mi­seks.

Meet­mes­se 3.1 „Aja­loo- ja kul­tuu­ri­pä­ran­di väär­tus­ta­mi­se in­ves­tee­rin­gu­te toe­tus“ oli sa­mu­ti 6 taot­lust, kok­ku soo­vi­ti 107 938,55 eu­rot. Ra­has­tust ja­gus 3 taot­lu­se­le, kok­ku an­tak­se 44 344,47 eu­rot. Toe­tust ei saa­nud ka MTÜ Kiiu Aren­dus, et koos­ta­da ja kir­jas­ta­da raa­ma­tut „Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na aja­loo­li­sed kaar­did ja mõi­sad“ ning sih­ta­su­tus Kol­ga Mõis, abi­ra­ha taot­le­ti Kol­ga mõi­sa va­lit­se­ja­ma­ja ka­tu­se va­he­ta­mi­seks.

Meet­mes­se 3.2 „Kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­mi­ne“ oli 4 taot­lust, kok­ku kü­si­ti 33 348,75 eu­rot. Ra­ha ja­gub ka­he­le pro­jek­ti­le, kok­ku 18 233 eu­rot. Ra­has­tu­se­ta jääb ka MTÜ La­he­maa Öko­tu­rism pro­jekt „Loo­dus­gii­di­koo­li­tus La­he­maal“.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus mär­kis, et va­ra­se­ma­test taot­lus­voo­ru­dest on osad toe­tus­ra­had se­ni ka­su­ta­ma­ta ning ilm­selt kor­ral­da­tak­se sü­gi­sel täien­dav taot­lus­voor.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ju­ris­ti­na hak­kas töö­le MEE­LI VAA­RIK
Järgmine artikkelLIFE ja KI­Ki ra­has­tu­sel asutakse su­vel Ohe­pa­lu sood taas­ta­ma