Aren­dus­ko­da näi­tas tu­ris­mip­ro­jek­ti part­ne­ri­te­le La­he­maa kü­las­tus­koh­ti

497
Slo­vee­nia, Por­tu­ga­li, Lä­ti ja Ees­ti rah­vus­par­ki­de Lea­der-piir­kon­da­de ühi­se tu­ris­mip­ro­jek­ti õp­pe­rei­sil osa­le­nud ree­del, 16. au­gus­til Ha­ra sa­da­mas.

Por­tu­ga­li, Slo­vee­nia ja Lä­ti rah­vus­par­ki­de ning La­he­maa, Soo­maa ja Mat­sa­lu piir­kon­da­de Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­de ühi­ne õp­pe­reis oli see­kord Ees­tis.

La­he­maa rah­vus­par­gis olid rei­si­ka­vas Kuu­sa­lu val­last Vi­ru ra­ba, Ha­ra sa­da­ma, Kui­v­oja Puh­ke­kes­ku­se, Vii­nis­tu Kuns­ti­muu­seu­mi ja res­to­ra­ni kü­las­tu­sed ning Hal­ja­la val­las käi­gud La­he­maa rah­vus­par­gi Palm­se kü­las­tus­kes­ku­ses­se ja Sa­ga­di mõi­sa. Kad­ri­na val­last oli prog­ram­mis sõit Kuu­si­ku Loo­dus­ta­lus­se, mil­le pe­re­nai­ne Sir­je Kuu­sik on Aren­dus­ko­ja esin­da­ja­na sel­le tu­ris­mi­pro­jek­ti Ees­ti-pool­ne al­ga­ta­ja. Ühe lõu­na­söö­gi pak­kus Lok­sal Kui­vo­ja Puh­ke­kes­kus, kus esi­ne­sid Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid. Vii­nis­tu res­to­ra­ni õh­tu­söö­gil tant­si­ti ja män­gi­ti koos an­samb­li La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud liik­me­te­ga.

„Meie rah­vus­va­he­li­ne pro­jekt on edu­kalt käi­vi­tu­nud,“ kii­tis MTÜ Aren­dus­ko­da te­gev­juht Hei­ki Vun­tus.

„La­he­maa, Mat­sa­lu ja Soo­maa ning ka Slo­vee­nia, Lä­ti ja hil­jem lii­tu­nud Por­tu­ga­li tu­ris­miet­te­võt­jad on saa­nud ka­he aas­ta jook­sul uu­si tut­vu­si ja ko­ge­mu­si, käi­nud üks­tei­se rah­vus­par­ki­des ning ise tu­ris­ti­de­na lä­bi ela­nud sel­le, kui­das eri koh­ta­des kü­la­li­si vas­tu võe­tak­se.“
Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la val­la ning Lok­sa lin­na ühi­ne Lea­der-te­ge­vusg­rupp MTÜ Aren­dus­ko­da on al­ga­ta­nud ja ju­hib rah­vus­va­he­list koos­tööp­ro­jek­ti „Sääst­va tu­ris­mi aren­da­mi­ne rah­vus­par­ki­de piir­kon­da­des“.

Pro­jekt kes­tab kolm aas­tat, lõ­peb järg­mi­se aas­ta au­gus­tis. Kaa­sa­tud on 6 vä­lis­part­ne­rit – kaks Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi nii Slo­vee­niast, Lä­tist kui ka Por­tu­ga­list. Li­saks Ees­ti kol­me suu­re­ma rah­vus­par­gi­ga seo­tud Lea­der-or­ga­ni­sat­sioo­nid. MTÜ Aren­dus­ko­da, mil­le piir­kon­da jääb La­he­maa rah­vus­park, kut­sus kaas­part­ne­ri­teks MTÜ Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu, mis on seo­tud Soo­maa rah­vus­par­gi­ga, ning MTÜ Ko­du­kant Lää­ne­maa, mis ula­tub Mat­sa­lu rah­vus­par­ki.

Eel­mi­se nä­da­la kol­ma­päe­vast ku­ni lau­päe­va­ni kest­nud õp­pe­reis al­gas Pär­nu­maal, kus tut­vu­ti Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi­ga lii­tu­nud et­te­võ­te­te­ga: Klaa­ra-Man­ni Puh­ke­kes­kus, tai­me- ja lil­le­mul­da­sid too­tev et­te­võ­te Ma­to­gard, Laa­ne Tal­lid To­ris, Soo­maa mat­ka­kes­kus, Al­pa­ka­farm Ares ja Mõi­sa Köök Pär­nu-Jaa­gu­pis.

Pär­nu­maal öö­bi­ti Klaa­ra-Man­ni Puh­ke­kesk­ses, La­he­maal pak­kus öö­ma­ja Sa­ga­di Mõi­sa Ho­tell.

Kii­de­ti Vi­ru ra­ba ja Ha­ra sa­da­ma aren­da­mist
Pau­lo Jor­ge Cris­ti­na Pe­rei­ra, kes on Por­tu­ga­li Pe­ne­da Ge­res rah­vus­par­gi alal te­gut­se­va Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi ATAH­CA te­gev­juht, tun­nus­tas, et nä­gi Ees­tis suu­re­pä­rast koos­tööd: „Prog­ramm oli häs­ti kok­ku pan­dud ja näi­tas, kui mit­me­ke­si­sed on teil tu­ris­mi­või­ma­lu­sed. Vä­ga meel­de­jääv ja eri­li­ne oli matk Vi­ru ra­bas­se. See on hoo­pis teist­su­gu­ne maas­tik, kui on meil Por­tu­ga­lis, meil on soi­se­maid ala­sid ai­nult jõe­suud­me­tes. Meel­dis ka pro­jek­ti kor­ral­dus­lik pool, et kui­das ini­me­sed tu­ris­miet­te­võ­te­test tu­le­vad ja tee­vad kaa­sa, meil on ras­ke neid koos­töö­le saa­da.“

Ta li­sas, et tu­ris­mi­vald­kon­na pal­jud prob­lee­mid on Por­tu­ga­lis ja Ees­tis sar­na­sed. Sa­mas on Por­tu­ga­lis pea­mi­ne prob­leem see, et kü­las­ta­jaid tu­leb su­ve­hooa­jal ju­ba lii­ga pal­ju, aga tal­vi­sel hooa­jal võiks tu­ris­te seal­gi ol­la roh­kem.

And­ra Rat­ke­vi­ca Lä­ti Põh­ja-Kur­ze­me Lea­der-te­ge­vusg­ru­pist rää­kis, et kaa­sa võe­ti neid tu­ris­miet­te­võt­jaid, kes va­rem pol­nud pro­jek­ti raa­mes Ees­tis käi­nud, et või­ma­li­kult pal­jud saak­sid osa­le­da ja õp­pi­da siin­se­test ko­ge­mus­test: „Mi­nu jaoks oli kõi­ge eri­li­sem koht Ha­ra sa­dam, mil­le aren­da­mi­ne on veel al­gus­jär­gus, soo­vin sel­le eest­ve­da­ja­te­le pal­ju jõu­du ja edu. Ha­ra sa­dam, kus de­mag­ne­ti­see­ri­ti nõu­ko­gu­de-aeg­seid all­vee­lae­vu, po­le ta­va­li­ne tu­ris­miob­jekt, vaid täies­ti ül­la­tav ja teist­moo­di.“

Ta kõ­ne­les, et ka Lä­tis te­ge­le­tak­se sel­le­ga, kui­das rah­vus­par­ki­des li­saks loo­du­se kaits­mi­se­le, mis on olu­li­ne, aren­da­da tu­ris­mi ning näi­da­ta, mis­moo­di ini­me­sed ela­vad ja te­gut­se­vad neil ala­del: „Aren­dus­ko­ja koos­tööp­ro­jek­ti juu­res on vä­ga hea, et osa­le­va­test maa­dest on kaa­sa­tud vä­he­malt kaks rah­vus­par­ki ja näeb, et igas rii­gis on lei­tud eri­ne­vaid la­hen­du­si.“
Ka Slo­vee­nia Lea­der-or­ga­ni­sat­sioo­ni­de lii­du pre­si­dent Aleš Zi­dar, kes on üht­la­si projek­tis osa­le­va LA Bet­ween Na­nos&Snež­nik juht Pos­toj­na rah­vus­par­gist, üt­les, et vä­ga meel­dis matk Vi­ru ra­bas­se, see mat­ka­ra­da on mul­je­ta­val­dav.

Sääst­va tu­ris­mi pro­jekt sai al­gu­se tä­nu Aleš Zi­da­ri viis aas­tat ta­ga­si väl­jaöel­dud mõt­te­le, et eest­las­te­ga võiks te­ha ühi­se pro­jek­ti – kui Aren­dus­ko­ja rah­vas käis Slo­vee­nias õp­pe­rei­sil, kü­las­ta­ti ka Pos­toj­na rah­vus­par­ki ning koh­tu­ti seal­se Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi­ga.

Aleš Zi­dar: „Mi­nu jaoks on see pro­jekt na­gu oma laps, mi­da ole­me viis aas­tat koos aren­da­nud. Esi­me­ne kon­takt eest­las­te­ga an­dis mõt­te, et võiks jät­ka­ta suht­le­mist. Ole­me koos­tööst pal­ju saa­nud ning loo­da­me, et jät­kup­ro­jek­ti­ga tu­leb veel uu­si ideid, kui­das loo­dus­kait­sea­la­del tu­ris­mi aren­da­da.“

Ta sõ­nas, et Slo­vee­nia Lea­der-liit kor­ral­dab igal aas­tal õp­pe­sõi­du üh­te Eu­roo­pa rii­ki, tu­le­val aas­tal plaa­nib ta kor­ral­da­da rei­si Ees­tis­se Soo­maa­le ja La­he­maa­le.

So­ča Val­ley te­ge­vusg­ru­pi te­gev­juht Gre­ta čer­ni­lo­gar Slo­vee­niast: „Reis oli iga­ti ins­pi­ree­riv. Eri­ti meel­dis matk Vi­ru ra­bas, kus meie jaoks oli suur avas­tus, et pu­na­sed mar­jad jõh­vi­kas ja pohl on söö­da­vad. Meie piir­kon­nas on kõik pu­na­sed mar­jad mür­gi­sed. Unus­ta­ma­tu mul­je jät­tis ka Sa­ga­di mõis. Järg­mi­sel aas­tal soo­vin tul­la Ees­tis­se ta­ga­si koos oma pe­re­ga.“

Sääst­va tu­ris­mi rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti juht Kat­rin Suur­soo Aren­dus­ko­jast lau­sus see­pea­le, et sel­le õp­pe­rei­si üks ees­mär­k oli tut­vus­ta­da La­he­maa ja Soo­maa sääst­va tu­ris­mi või­ma­lu­si ning luua prog­ramm, mil­le lä­bi­jad õpik­sid uut ja soo­vik­sid ta­ga­si tul­la: „Slo­vee­nia, Lä­ti ja Por­tu­ga­li osa­le­jad and­sid ta­ga­si­si­det, et ta­ha­vad järg­mi­sel aas­tal tul­la siia ta­ga­si oma teis­te grup­pi­de või lau­sa pe­re­de­ga. Ko­gu õp­pe­rei­si väl­tel käis osa­le­ja­te va­hel ak­tiiv­ne suht­lus ja tu­ris­mia­la­ne ideea­ren­dus. See­ga on õp­pe­rei­si ees­märk täi­de­tud.“

Jät­kup­ro­jekt – tu­ris­miet­te­võt­lu­se ühi­sa­ren­da­mi­ne
Aren­dus­ko­da on al­ga­ta­nud rah­vus­va­he­li­se jät­kup­ro­jek­ti „Sääst­va tu­ris­mi et­te­võt­lu­se ühi­sa­ren­da­mi­ne“, ku­hu li­saks se­nis­te­le vä­lis­part­ne­ri­te­le kaa­sa­tak­se Lea­der-te­ge­vus­­grupp Lee­dust Rus­ne loo­dus­kait­sea­lalt ning Ees­tist Ro­he­li­ne Jõe­maa ja tei­se uue part­ne­ri­na Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu, mil­le piir­kon­nas on Re­ba­la kait­sea­la Jõe­läht­me val­las.

Tu­ris­mia­la­se jät­kup­ro­jek­ti all­kir­jas­ta­mi­ne Lee­dus tä­na­vu juu­nis: AR­NO KAN­NI­KE MTÜst Põh­ja-Ees­ti Koos­töö­ko­gu, AI­NO VII­NA­PUU MTÜst Ro­he­li­ne Jõe­maa, VI­GAN­TAS KA­MA­RAUS­KAS Lee­dust La­ma­tos Ze­me te­ge­vusg­ru­pist ja UR­MAS KIRT­SI Aren­dus­ko­jast. Fo­to Hei­ki Vun­tus

Koos­töö­le­pin­gu all­kir­jas­ta­sid 13. juu­nil Lee­dus Aren­dus­ko­ja ju­ha­tu­se esi­mees, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, Lee­dust La­ma­tos Ze­me juht Vi­gan­tas Ka­ma­raus­kas, Ro­he­li­se Jõe­maa ju­ha­tu­se lii­ge Ai­no Vii­na­puu ja Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu ju­ha­tu­se esi­mees Ar­no Kan­ni­ke.
Pro­jek­ti jaoks koos­ta­ti te­ge­vusp­laan ja esi­ta­ti PRIAs­se Lea­der-ra­ha taot­lusp­ro­jek­tid. Prae­gu oo­da­tak­se sealt alus­ta­mi­seks po­si­tiiv­set ot­sust, mär­kis Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus.

EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaat
Sääst­va tu­ris­mi pro­jek­ti üks osa on EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­di ehk kva­li­tee­di­mär­gi taot­le­mi­ne La­he­maa rah­vus­par­gi piir­kon­na­le.

Pro­jek­ti­part­ne­ri­test on EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaat Por­tu­ga­lis Pe­ne­ta Ge­res rah­vus­par­gi piir­kon­nal ja Ees­tis ain­sa­na Mat­sa­lu rah­vus­par­gil. EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­ti taot­leb ka Soo­maa rah­vus­park.

Pro­jek­ti­juht Kat­rin Suur­soo kom­men­tee­rib, et EU­RO­PARC eks­per­di hin­nang on val­mis ja po­si­tiiv­ne nii et­te­val­mis­tu­se kui si­su osas: „Eks­pert rõ­hu­tab oma ra­por­tis, et La­he­maa rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kond vää­rib iga­ti EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­ti ning teeb hin­da­mis­ko­mis­jo­ni­le et­te­pa­ne­ku see väl­jas­ta­da. Hin­da­mis­ko­mis­jon ko­gu­neb sep­temb­ri lõ­pus ja siis te­hak­se ot­sus.“

Pro­jek­tis osa­le­vad
Ees­tist

MTÜ Aren­dus­ko­da – La­he­maa rah­vus­park
MTÜ Ro­he­li­ne Jõe­maa – Soo­maa rah­vus­park
MTÜ Ko­du­kant Lää­ne­maa – Mat­sa­lu rah­vus­park

Lä­tist
Ce­sis Dist­rict Ru­ral Part­ners­hip – Sli­te­re rah­vus­park
North Kur­ze­me – Gau­ja rah­vus­park

Slo­vee­niast
LAG Bet­ween Snež­nik&Na­nos – Pos­ton­ja rah­vus­park
LAG So­ča Val­ley – Trig­lav rah­vus­park

Por­tu­ga­list
ATAH­CA – Pe­re­da Ge­res rah­vus­park
AD­RA­MA – Ma­dei­ra rah­vus­par­gid

Pro­jek­ti ees­märk on ai­da­ta rah­vus­va­he­li­se koos­töö kau­du kaa­sa et­te­võt­ja­te too­de­te/tee­nus­te aren­da­mi­se­le koos tee­nus­te kva­li­tee­di pa­ren­da­mi­se­ga ning kait­sea­la­de piir­kon­da­de tu­run­dus­te­ge­vu­se käi­vi­ta­mi­se­le ja ühis­tu­run­du­se aren­da­mi­se­le.

Juht­part­ner on MTÜ Aren­dus­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la vald, Lok­sa linn.