Aren­dus­ko­da avab no­vemb­ris Lea­de­ri li­sa­voo­rud

321
Heiki Vuntus

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­de­ri te­ge­vusg­ru­pi­le, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kadrina ja Hal­ja­la vald ning Lok­sa linn, ava­tak­se sü­gi­sel täien­da­vad taot­lus­voo­rud, mis an­na­vad või­ma­lu­se taot­le­da käe­so­le­val toe­tus­te­pe­rioo­dil vii­mast kor­da ra­ha ELi Lea­de­ri prog­ram­mist.

Aren­dus­ko­ja ju­ha­tus ot­sus­tas möö­du­nud nä­da­lal, et taot­lus­voo­rud on ava­tud 1.-8. no­vemb­ri­ni. Ra­ha­taot­lu­si saab esi­ta­da nelja meet­mes­se: 1.1 elu­laa­di et­te­võt­lu­se, 2.1 ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te, 2.2 aktiivse ja tegusa kogukonna ning 3.1 aja­loo- ja kul­tuu­ri­pä­ran­di väär­tus­ta­mi­se in­ves­tee­rin­gu­te toe­tus.

Ja­ga­mi­se­le lä­he­vad sum­mad, mis on jää­nud ka­su­ta­ma­ta Aren­dus­ko­ja va­ra­se­ma­tes taot­lus­voo­ru­des mää­ra­tud toe­tus­ra­ha­dest – mõ­ned ra­has­tu­se saa­nud pro­jek­tid on el­lu vii­ma­ta või kat­kes­ta­tud, mõ­nel ka abi­kõl­bu­lik­ku sum­mat vä­hen­da­tud.

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et li­sa­voo­ru­des lä­heb ja­ga­mi­se­le eel­da­ta­valt roh­kem kui 300 000 eu­rot, täp­ne sum­ma sel­gub, kui PRIAs on ku­lu­tu­sed üle kont­rol­li­tud ja PRIA ju­ha­tu­ses heaks kii­de­tud. Ok­toob­ri al­gu­ses kor­ral­da­tak­se ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti­de kir­ju­ta­ja­te­le in­fo­päe­vad, toi­mu­mis­ko­had ja -ajad aval­da­tak­se edas­pi­di.

Eelmine artikkelLeesil uus külavanem
Järgmine artikkelAni­ja val­la ta­ris­tus­pet­sia­lis­tiks 6 soo­vi­jat