ANU KIRS­MAN ja TÕ­NU AM­MUS­SAAR said Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­teks

1759
Kuu­sa­lu uus sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­nem ANU KIRS­MAN.
Kuu­sa­lu uus sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­nem ANU KIRS­MAN.
Kuu­sa­lu aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­nem TÕ­NU AM­MUS­SAAR.
Kuu­sa­lu aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­nem TÕ­NU AM­MUS­SAAR.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kin­ni­tas möö­du­nud töö­nä­da­la lõ­pus Kuu­sa­lu val­la se­ni­se ha­ri­dus- ja las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti Anu Kirs­ma­ni sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­maks ning aren­dus- ja val­la­va­ras­pet­sia­lis­ti Tõ­nu Am­mus­saa­re aren­dus­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­maks. Se­ni­ne sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­nem Aa­re Ets lah­kus omal soo­vil ja töö­tab nüüd Raa­si­ku val­las hal­dus- ja aren­guo­sa­kon­na ju­hi­na. Aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­ma ko­hu­se­täit­ja oli vii­ma­sed paar aas­tat ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht Ma­dis Praks.

Uu­te abi­val­la­va­ne­ma­te leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­sil oli kan­di­daa­te kok­ku 21 – 11 sot­siaal­vald­kon­na ja 10 aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­ma ko­ha­le. Vest­lu­se­le va­li­ti mõ­le­ma ame­ti­ko­ha kan­di­daa­ti­dest 5. Ko­mis­jon va­lis võit­jad ap­ril­li al­gu­ses. Ku­ni eel­mi­se nä­da­la lõ­pu­ni olid uued abi­val­la­va­ne­mad ame­tis­se mää­ra­ma­ta ning kon­kur­si võit­jad täit­sid Kuu­sa­lu val­la­ma­jas oma se­ni­seid tööü­le­san­deid.

ANU KIRS­MAN juh­tis Kuu­sa­lu Pe­re­poe tööd
Anu Kirs­man on Kuu­sa­lu val­las ela­nud üle 25 aas­ta, val­la­tööd tei­nud 4 aas­tat – kan­di­dee­ris 2014. aas­tal ha­ri­dus- ja las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti ko­ha­le. En­ne se­da töö­tas Ani­ja val­la sot­siaal­kes­ku­se noor­te ju­hen­da­ja­na, tu­gi­tee­nus­te spet­sia­lis­ti­na ja Tal­lin­na Las­teae­da­de Hoo­le­ko­gu­de Lii­du pro­jek­ti­ju­hi­na. Sa­mal ajal kor­ral­das MTÜ Kuu­sa­lu Mat­ka­selts ju­hi­na mit­mel aas­tal Kuu­sa­lu val­las pro­jek­ti „Ko­gu­me ter­vist“ ning val­la kü­la­de küm­ne­võist­lu­si. Ne­li aas­tat ta­ga­si va­li­ti ta Ka­ber­la kü­la­va­ne­maks.

Ta õppis Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­ses Ins­ti­tuu­dis koo­lieel­set pe­da­goo­gi­kat ja psüh­ho­loo­giat, lõ­pe­tas 1996. aas­tal. Tu­den­gi­na töö­tas paar aas­tat Kuu­sa­lu kesk­koo­lis. Pä­rast üli­koo­li oli ku­ni 2011. aas­ta­ni ASis Hed­vig Kuu­sa­lu Pe­re­poe ju­ha­ta­ja.

Ani­ja val­la­va­lit­su­ses töö­ta­des läks ta uues­ti kõrg­koo­li, 2015. aas­tal lõ­pe­tas Tal­lin­na Üli­koo­li sot­siaal­tea­dus­te ma­gist­ri dip­lo­mi­ga, õp­pis sot­siaal­pe­da­goo­gi­ka ja las­te­kait­se eria­lal.

Anu Kirs­man üt­leb, et suur osa abi­val­la­va­ne­ma tööst on suht­le­mi­ne val­la al­la­su­tus­te­ga, mi­da on tei­nud ka siia­ni, ha­ri­dus- ja sot­siaa­la­su­tus­te­le li­san­du­vad nüüd rah­va­ma­jad, muu­seum, raa­ma­tu­ko­gu, noor­te­kes­kus­ed: „Kind­las­ti ta­hak­sin jät­ka­ta se­nis­test töö­ko­hus­tus­test las­te­kait­se­ga seo­ses koh­tu­me­net­lus­te­ga ning asen­dus- ja jä­rel­hool­dus­tee­nus­te osas. Üks olu­li­ne muu­da­tus, mi­da ta­han el­lu viia, on suu­ren­da­da in­fo­lii­ku­mist al­la­su­tus­te va­hel, et oleks roh­kem ühi­selt kor­ral­da­tud üri­tu­si. Suur osa abi­val­la­va­ne­ma tööst on sel­li­ne, mi­da riik on mei­le sot­siaal­hoo­le­kan­de ja ha­ri­du­se osas de­le­gee­ri­nud, vii­mas­tel aas­ta­tel on just sot­siaal­hoo­le­kan­de osas riik and­nud pal­jud üle­san­ded üle oma­va­lit­sus­te­le. Noor­soo­töö Kuu­sa­lu val­las on vald­kond, mis va­jab põh­ja­lik­ku lä­bi­mõt­le­mist. Sa­mas on meil va­na­nev ühis­kond, ea­ka­te tee­ma­ga tu­leb sa­mu­ti tõ­si­se­malt te­ge­le­da.“

Anu Kirs­man on vii­mas­tel aas­ta­tel kuu­lu­nud val­la­valit­su­se esin­da­ja­na Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gus­se. Ta mär­gib, koo­li ruu­mi­puu­du­se la­hen­da­mi­ne jäi eel­kõi­ge sel­le ta­ha, et oli oo­tus ja loo­tus saa­da Kuu­sal­lu rii­gi­güm­naa­sium, esial­gu oli Kuu­sa­lu lü­li­ta­tud ni­me­kir­ja, kuid kõi­ki ei ra­has­ta­tud. Tei­seks mõ­ju­tas või­ma­lik ühi­ne­mi­ne Lok­sa lin­na­ga. Kui see oleks toi­mu­nud, tek­ki­nuks hoo­pis uus olu­kord val­la ha­ri­dus­võr­gus­ti­kus.
„Kir­ju­ta­si­me rii­gi­güm­naa­siu­mi as­jus kir­ju ha­ri­dus­mi­nis­tee­riu­mis­se, oo­ta­si­me ot­su­seid ja aeg ai­na ku­lus,“ nen­dib ta.

TÕ­NU AM­MUS­SAAR oli Kuu­sa­lu abi­val­la­va­nem 7 aas­tat
Tõnu Am­mus­saar on Kuu­sa­lu val­las töö­ta­nud kok­ku 10 aas­tat, neist esi­me­sed 7 aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­ma­na.
Tal on Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­se Ins­ti­tuu­di dip­lom üld­teh­ni­lis­te dist­sip­lii­ni­de ja tööõ­pe­tu­se eria­lal. On töö­ta­nud õpe­ta­ja­na Palm­se ja Võ­su koo­lis, ol­nud ka mõ­le­ma koo­li di­rek­tor.

1997. aas­tal va­li­ti ta Vi­hu­la val­la­va­ne­maks ning kui ühi­ne­sid Võ­su ja Vi­hu­la vald, sai te­mast ühi­ne­nud val­la val­la­va­nem. Ta on ol­nud 12 aas­tat Vi­hu­la val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, ka vo­li­ko­gu esi­mees ning juh­ti­nud vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni. On töö­ta­nud ka Võ­su spor­di­kes­ku­se ju­hi­na. Aas­ta­tel 1999-2001 õp­pis ta Hal­dus­juh­ti­mi­se Ins­ti­tuu­dis hal­dus­juh­ti­mi­se ja juh­ti­mi­se alu­seid. On osa­le­nud rii­gi­hal­du­se, ma­jan­du­se ja ehi­tu­se alas­tel koo­li­tus­tel.

Tõ­nu Am­mus­saar lau­sub, abi­val­la­va­ne­maks mo­ti­vee­ris kan­di­dee­ri­ma as­jao­lu, et se­ni­sed töö­ko­hus­tu­sed kat­tu­vad abi­val­la­va­ne­ma üle­san­ne­te­ga: „Ko­ge­mus või­mal­dab ko­he asu­da tööü­le­san­deid täit­ma. Mi­nu hin­nan­gul val­la­hoo­ne­te osas on aren­dus­te­ge­vus ol­nud hea, ar­ves­ta­des Kuu­sa­lu val­la või­ma­lu­si. Küm­ne aas­ta­ga on re­no­vee­ri­tud peaae­gu kõik val­la ava­li­kud hoo­ned ja ehi­ta­tud uu­si. Ena­mik neid in­ves­tee­rin­guid on teh­tud tä­nu val­la koos­ta­tud edu­ka­te­le eu­ro­ra­ha­taot­lus­te­le. Hea meel on uu­se­hi­ti­se­na val­mi­nud Kiiu las­teaia üle, ehi­tu­seks õn­nes­tus Eu­roo­pa st­ruk­tuu­ri­fon­dist saa­da toe­tust 1,8 mil­jo­nit eu­rot. Ka Kol­ga las­teaia, Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja ja ter­vi­se­kes­ku­se sai­me re­konst­ruee­ri­da tä­nu toe­tus­te­le, mis kat­sid sa­jap­rot­sen­di­li­selt pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­mak­su­mu­se.“

Prae­gu on kä­sil Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mis­töö­de lõ­pe­ta­mi­ne. Uu­se­hi­tustest on alus­ta­tud ettevalmistustega Kot­ka par­gi/sõi­da park­la ra­ja­miseks. Ehi­ta­mi­seks sai val­la­va­lit­sus 85 prot­sen­di ula­tu­ses eu­ro­toe­tust. Eeltöid tehakse ka 10 kor­te­ri­ga sot­siaal­ma­ja ehitamiseks Kuu­sa­lu ale­vikku, val­mi­nud on ma­ja ehi­tus­pro­jekt ja vii­dud lä­bi rii­gi­han­ge ehi­ta­ja leid­mi­seks. Sot­siaal­hoo­le­kan­de ma­ja jaoks sai Kuu­sa­lu vald Eu­roo­pa sot­siaal­fon­dist toe­tust 392 000 eu­rot.

Tõ­nu Am­mus­saar too­ni­tab: „Tu­leb mär­ki­da, et see ei ole kau­gelt­ki mit­te ühe me­he töö, val­la aren­gus­se pa­nus­ta­vad kõik val­la­töö­ta­jad ee­sot­sas val­la­juh­ti­de­ga, pal­jud in­ves­tee­rin­gud olek­sid mui­du ol­nud ole­ma­ta või mit­te nii edu­kad.“

Ta li­sab, et järg­mi­ne väl­ja­kut­se on, kui­das la­hen­da­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­puu­dus ja kaa­sa­jas­ta­da ruu­mi­li­ne õpi­kesk­kond.

Eelmine artikkelAni­ja val­la si­se­lii­nid ÜTK-­le
Järgmine artikkelSüdamekuu Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas