Kuu­sa­lu val­las va­li­tak­se ko­gu­kon­na eden­da­ja 2022 rah­va­hää­le­tu­se­ga

151
Kuusalu vallamaja

No­mi­nen­did on KARL KUU­SE, ENE VELST­RÖM ning MTÜ Kol­ga Aren­dus ja Sil­laot­sa ta­lu pe­re­rah­vas JANNE KERDO ja ANDRES HEINVER.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab es­ma­kord­selt aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si raa­mes ühe ka­te­goo­ria võit­ja leid­mi­seks rah­va­hää­le­tu­se – ko­gu­kon­na­elu eden­da­ja 2022. Kan­di­daa­te said val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le kõik soo­vi­jad. Ko­gu­kon­na eden­da­ja tiit­li kan­di­daa­did ava­li­kus­ta­ti ja hää­le­tus al­gas möö­du­nud nel­ja­päe­val, 5. jaa­nua­ril val­la vee­bi­le­hel ja Fa­ce­boo­kis. Hää­le­ta­mi­ne kes­tab ku­ni pü­ha­päe­va, 15. jaa­nua­ri sü­daöö­ni. Hää­le­ta­da saab ai­nult di­gi­taal­selt.

Kuu­sa­lu val­la ko­gu­kon­nae­lu eden­da­ja 2022 tiit­li kan­di­daa­te on kolm: Karl Kuu­se Kuu­sa­lust, Ene Velst­röm Vir­ve kü­last ning MTÜ Kol­ga Aren­dus ja Sil­laot­sa ta­lu pe­re­rah­vas Kol­gast. Kõik kan­di­daa­did on te­ge­le­nud ko­gu­kon­nae­lu eden­da­va­te te­ge­vus­te­ga aas­taid.

Karl Kuu­se tut­vus­tu­seks on hää­le­tusp­lat­vor­mil kir­jas, et ta tõi Kuu­sal­lu me­ren­du­sõp­pe ja hak­kas koo­li­ta­ma väi­ke­lae­va­kap­te­neid. An­nab koo­lis mad­ru­seõp­pe tun­de ning loob sel­le­ga noor­te­le hüp­pe­laua, et min­na me­ren­dust eda­si õp­pi­ma.

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis al­gas mad­ru­seõ­pe koo­li vi­list­la­se Karl Kuu­se eest­ve­da­mi­sel ja koos­töös Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga 2020. aas­ta jaa­nua­ris. Mad­ru­seõp­pe eest mak­sab Kuu­sa­lu vald. Jaanuaris 2021 lõ­pe­tas mad­ru­seõp­pe esi­me­ne ja mul­lu jaanuaris tei­ne lend ja tänavu jaanuaris kolmas.

Ene Velst­rö­mi koh­ta on hää­le­tusp­lat­vor­mil mär­gi­tud, et ta on ko­gu­kon­na eest­ve­da­ja, üri­tus­te kor­ral­da­ja, ran­na­kee­le elus­hoid­ja, ai­da­nud koos­ta­da kü­la­raa­ma­tuid.

Ene Velst­röm on MTÜ Ran­na­kee­le Kes­kus ju­ha­tu­se lii­ge, kes­kus an­dis aas­tal 2019 väl­ja „Kuu­sa­lu ran­na­kie­le sa­nas­ti­ku“, aas­tal 2021 il­mus „Pi­su­ke­se rant­la­se aa­bits“, mis no­mi­nee­ri­ti „Kee­le­te­gu 2021“ üheks kan­di­daa­diks. Pil­did joo­nis­ta­sid aa­bit­sas­se Lok­sa güm­naa­siu­mi 19 algk­las­si­last hu­vi­rin­gist „Mi­nu ko­du­paik“. Ene Velst­röm on rin­gi üks ju­hen­da­ja. Sü­gi­sel 2021 il­mus te­ma koos­ta­tud ko­du­loo-raa­mat Ha­ra kü­la koh­ta „Ha­ra aja­rat­tas“, ta on ol­nud mit­me ran­na­keel­se kalendri väljaandmise eestvedaja.

MTÜ Kol­ga Aren­dus ja Sil­laot­sa ta­lu pe­re­rah­vast ni­me­ta­tak­se hää­le­tusp­lat­vor­mil Kol­ga ko­gu­kon­na ühen­da­ja­teks. Kuu­la­vad ko­gu­kon­na­liik­me­te mu­re­sid ja rõõ­me, ai­ta­vad lei­da la­hen­du­si. Kor­ral­da­vad üri­tu­si, näi­teks jõu­lu­laat, ad­ven­di­küü­nal­de süü­ta­mi­ne, raa­ma­tuk­lu­bi.

MTÜ Kol­ga Aren­dus ju­ha­tus­se kuu­lu­vad Jan­ne Ker­do ja Leo­nel­la Soo­ta­ga. MTÜ on re­gist­ree­ri­tud Kol­ga ale­vi­kus Sil­laot­sa ta­lu aad­res­si­le, ta­lu pe­re­nai­ne on Jan­ne Ker­do, pe­re­mees And­res Hein­ver. MTÜ Kol­ga Aren­dus asu­ta­ti 2014. aas­ta sep­temb­ris. Jan­ne Ker­do ja And­res Hein­ver on nii Kol­ga jõu­lu­laa­ta­de kui ka ad­ven­di­küü­nal­de pi­du­li­ke süü­ta­mi­sü­ri­tus­te, vastlapäevade pea­kor­ral­da­jad. Nad on ka Kol­ga ka­ra­pi­te kor­ral­da­jad ja toe­ta­jad. Jan­ne Ker­do hak­kas 2014. aas­ta märt­sist kor­ral­da­ma Kol­ga raa­ma­tuk­lu­bi kok­ku­saa­mi­si, alanud aastal on tulemas 49. ja pidulikum 50. raamatuklubiõhtu.

Kuu­sa­lu val­la aas­ta te­gi­ja 2022 kon­kur­si aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja ja ha­ri­du­se sõb­ra ka­te­goo­rias te­gi va­li­ku sel­leks moo­dus­ta­tud ko­mis­jon ning aas­ta noo­re ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jon, teis­te tun­nus­tus­ka­te­goo­ria­te võit­jad va­lib val­la­va­lit­sus ja kin­ni­tab kõi­ki­de ka­te­goo­ria­te võit­jad. Ka­te­goo­ria­te võit­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja tä­nu­peol, mis toi­mub 20. jaa­nua­ril Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Eelmine artikkelRave­ni nõu­ko­gu liik­med Ani­ja val­last
Järgmine artikkelElekt­ri­le­vi va­he­tab pal­jas­juht­me­li­sed elekt­ri­lii­nid Ju­min­da pool­saa­rel õhu­kaab­li­te vas­tu