Anne­tus­te ko­gu­mi­ne La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks jät­kub

915

Alus on val­mis, an­ne­tu­si sam­ba püs­ti­ta­mi­seks oo­tab Ani­ja val­la­va­lit­sus 1. ok­toob­ri­ni.

Möö­du­nud aas­ta ke­va­del avas Ani­ja val­la­va­lit­sus ar­vel­dus­kon­tod, et ko­gu­da an­ne­tu­si Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gus osa­le­nud mees­te auks püs­ti­ta­tud La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks. An­ne­tus­te ko­gu­mi­ne jät­kus ka tä­na­vu, sam­mas loo­de­ti taas­ta­da Või­du­pü­haks.

„Pa­ra­ku po­le see nii liht­ne ning nüüd on pool aas­tat ae­ga, et taas­ta­da mä­les­tus­märk Keh­ra la­hin­gu 100. aas­ta­päe­vaks, mis on 4. jaa­nua­ril 2019,“ sõ­nas Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.

Se­nis­te an­ne­tus­te abil on pro­jek­tee­ri­tud ja teh­tud sam­ba be­too­nist alus­vun­da­ment. Sel­le val­mis­tas ko­ha­lik fir­ma Swed Ehi­tus OÜ. Mais käi­sid Ro­he­lis­te Rat­ta­ret­kel osa­le­jad La­hin­gu­väl­jal kuu­se­hek­ki is­tu­ta­mas, tu­le­va­se mä­les­tus­sam­ba lä­he­da­le on kae­va­tud tiik: „Ka juur­de­pää­su­tee on ole­mas, ümb­rus ku­jun­da­tud. Lõpp­hal­jas­tus on veel te­ge­ma­ta, oo­ta­me pa­re­mat il­ma, et pan­na sam­ba ja­la­mi­le mu­ru.“

Se­nis­teks töö­deks on ku­lu­nud an­ne­tus­test lae­ku­nud 35 000 eu­rot, um­bes kuue meet­ri kõr­gu­ne sam­mas lä­heb val­la­va­ne­ma hin­nan­gul maks­ma roh­kem kui 50 000 eu­rot.

„Sel­le ra­ha pea­me sü­gi­seks kok­ku saa­ma. Olen pöör­du­nud riik­li­ke ins­ti­tut­sioo­ni­de poo­le, et ka riik pa­neks oma õla al­la. Soov on, et sam­mas oleks aas­ta lõ­puks püs­ti ja saak­si­me sel­le la­hin­gu 100. aas­ta­päe­val ava­da. Sel­leks ajaks peaks Ees­ti Va­ba­riik 100 toim­kon­na ja Sõ­ja­muu­seu­mi eest­ve­da­mi­sel taas­ta­ta­ma ka soo­mus­rong num­ber 1, mil­le abil Keh­ra la­hing või­de­ti. Loo­da­me, et soo­mus­rong jääb aja­lu­gu tut­vus­ta­va at­rakt­sioo­ni­na edas­pi­di re­gu­laar­selt La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba juur­de sõit­ma,“ rää­kis Ar­vi Ka­ro­tam.

Ta soo­vib tä­na­da kõi­ki an­ne­ta­jaid, kel­le toe­tu­sel on ju­ba teh­tud osa tööd La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­sel ning kut­sub kõi­ki üles an­ne­ta­ma, et Va­ba­dus­sõ­ja olu­li­ne mur­de­la­hing, mis pea­tas vaen­la­se pea­le­tun­gi Tal­lin­na­le, saaks taas­ta­tud.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se an­ne­tus­te ar­vel­dus­kon­tod on Swed­bank EE782200001120154013, SEB EE251010002018899000.

Eelmine artikkelHOL aru­tab ta­su­ta ühist­rans­por­ti
Järgmine artikkelAni­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor on EDA-MAI TAM­MIS­TE