Ani­ja val­las tõs­te­ti toe­tus­te saa­mi­seks vee- ja elekt­ri­ku­lu­de piir­mää­ra­sid

117
Anija vallamaja.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas toi­me­tu­le­ku­toe­tu­se mää­ra­mi­seks elua­se­me­ku­lu­de uued piir­mää­rad. Ala­tes 1. ap­ril­list on tar­bi­tud vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se uus piir­määr se­ni­se 20 eu­ro ase­mel 30 eu­rot ühe­liik­me­li­se pe­re koh­ta kuus ja sa­ma iga järg­mise pe­re­liik­me koh­ta kuus. Elekt­rie­ner­gia tar­bi­mi­se piir­määr tõu­seb 30 eu­rolt 45 eu­ro­ni kuus ühe­liik­me­li­se pe­re koh­ta ja sa­ma iga järg­mise pe­re­liik­me koh­ta kuus. Elua­se­me­ku­lu­de piir­mää­rad keh­tes­tas vo­li­ko­gu ne­li aas­tat ta­ga­si, eel­mi­sel aas­tal muu­de­ti kor­te­riüü­ri ja ol­me­jäät­me­te piir­mää­ra­sid. Vee­va­rus­tu­se ja reo­vee ära­juh­ti­mi­se tee­nu­se ning elekt­rie­ner­gia tar­bi­mi­se­ga seo­tud ku­lu piir­mää­ra tõst­mi­se tin­gi­sid hin­na­tõu­sud, 1. jaa­nua­rist kal­li­nes Vel­ko AV vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nus, elekt­ri­ener­gia bör­si­hind on tõus­nud ala­tes sü­gi­sest.

Eelmine artikkelProbleemid leheveoga Raasiku vallas
Järgmine artikkelVel­ko AV ju­hi kon­kurs­si pi­ken­da­ti