Ani­ja val­la las­teaia­lap­sed ja õpe­ta­jad te­gid teat­rit

140
Las­te­ta­re õpe­ta­jad KE­TE­LYN VIIM­SI, KRIS­TA EHA­NURM, KAT­RIN ALT­SEPP, KÜL­LI­KI HE­RIS, MAI VIIR­MANN, NA­TA­LI­JA VER­ŠI­NI­NA ja LEA TUR­MANN eten­du­ses „Tae­vas ku­kub sül­le.“

Möö­du­nud nä­da­lal, 17.-19. ap­ril­li­ni oli Keh­ras üle mit­me aas­ta taas Ani­ja val­la las­teae­da­de teat­ri­fes­ti­val. Ala­tes 2020. aas­tast ko­roo­na tõt­tu ära jää­nud näi­te­män­gu­päe­va­del osa­le­sid Ani­ja Val­la Las­teae­da­de kol­me ma­ja, Keh­ra Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu ja Ala­ve­re Mõm­mi­la, lap­sed ning õpe­ta­jad.

Kol­mel fes­ti­va­li­päe­val oli en­ne­lõu­nal kaks eten­dust. Es­mas­päe­val esi­ta­sid näi­den­di „Jus­si­ke­se seit­se sõp­ra“ Las­te­ta­re las­teaia Mõm­mi­ta­re rühm, kus käi­vad 5-7aas­ta­sed kee­le­kümb­lu­se lap­sed. Koo­liee­li­ku­test koos­nev Jän­ku­ta­re rühm män­gis „Mui­nas­jut­tu val­gest lib­li­kast“. Tei­si­päe­val and­sid Le­pat­rii­nu las­teaia Tri­kit­rii­nu­de koo­liee­li­kud eten­du­se „Va­res Vaak ja sõb­rad“ ning Le­pat­rii­nu õpe­ta­jad tõid la­va­le „Ka­du­nud tä­pid“. Kol­ma­päe­val män­gi­sid Las­te­ta­re õpe­ta­jad eten­dust „Tae­vas ku­kub pä­he“ ning Mõm­mi­la koo­liee­li­kud „Mu­ti­onu pi­du“.

Keh­ra rah­va­ma­jas toi­mu­nud eten­du­si käi­sid peale las­teaia­las­te vaa­ta­mas Keh­ra güm­naa­siu­mi algk­las­siõ­pi­la­sed ja mõ­ned lap­se­va­ne­mad.

Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor Ma­ret Ki­vis­tu, kes oli 2014. aas­tal val­la las­teae­da­de teat­ri­fes­ti­va­li al­ga­ta­ja, üt­les, et mõ­te teat­ri­fes­ti­va­li tra­dit­sioon taa­se­lus­ta­da tu­li las­teae­da­des jaa­nua­ri­kuus. See­tõt­tu jõud­sid lap­sed näi­den­deid õp­pi­da ja har­ju­ta­da paar kuud. Sa­ma kaua oli näi­den­di õp­pi­mi­seks ae­ga õpe­ta­ja­tel, kes har­ju­ta­sid pea­mi­selt lõu­na­pau­si­del, kui lap­sed ma­ga­sid.

„Le­pat­rii­nu ma­ja eten­dus „Ka­du­nud tä­pid“ val­mis märt­sis las­teaia sün­ni­päe­vaks, fes­ti­va­liks tu­li üle kor­ra­ta. Näi­den­dis on ühek­sa osa­täit­jat, ehk li­gi poo­led õpe­ta­ja­test. La­vas­tas muu­si­kaõ­pe­ta­ja Kai­sa Tiis­maa,“ rää­kis Ma­ret Ki­vis­tu, kes oli ka ise üks osa­täit­ja.

Las­te­ta­re õpe­ta­ja­te näi­te­män­gus „Tae­vas kuk­kus sül­le“ osa­le­sid 7 õpe­ta­jat, muusikalise poolega aitas muu­si­kaõ­pe­ta­ja Lei­li Viir­mann. Di­rek­tor sõ­nas, et oleks ka sel­les la­vas­tu­ses soo­vi­nud osa­le­da, kuid ae­ga nap­pis.

Ma­re Ki­vis­tu: „Teat­rid, kes käi­vad las­teae­da­des eten­du­si and­mas, on tä­na­päe­val vä­ga kal­lid, pi­let on 3-4 eu­rot lap­se koh­ta. Meie eten­dus­te­le on ol­nud hea ta­ga­si­si­de ja õpe­ta­jad män­gi­vad nii la­he­dalt, et võik­sid ise min­na teis­tes­se las­teae­da­des­se tuu­ri­le. Sel­leks on mui­du­gi va­ja ae­ga, mida po­le töö kõr­valt liht­ne lei­da.“

Lühikese etteteatamisaja tõttu ei kaasatud Aeg­vii­du las­teae­da, kuid Las­te­ta­re õp­pe­ala­ju­ha­ta­ja Kat­rin Alt­se­pa kin­ni­tu­sel soo­vi­vad nad tu­le­val aas­tal kind­las­ti ka Ani­ja val­la nel­jan­da las­teaia lap­sed ja õpe­ta­jad teat­ri­fes­ti­va­li­le osa­le­ma kut­su­da.

Eelmine artikkelAruküla kooli 160. sünnipäeva üllatusesineja oli õpetajate bänd
Järgmine artikkelViha­soo alg­koo­li 35. sün­ni­päe­val and­sid tun­de vi­list­la­sed