Raa­si­ku val­la IT-juht on PRIIT KAS­KEL

196
PRIIT KASKEL.

11. märt­sist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se tä­na­vu loo­dud IT-ju­hi ame­ti­ko­hal Priit Kas­kel (pil­dil). Ta on pä­rit Lää­ne-Vi­ru­maalt, prae­gu elab Rae val­las. 2002. aas­tal lõ­pe­tas Es­to­nian Bu­si­ness Sc­hoo­lis rah­vus­va­he­li­ses äri­juh­ti­mi­ses ba­ka­lau­reu­seõp­pe, ma­gist­rik­raa­di oman­das 2011. aas­tal Tal­lin­na Üli­koo­lis in­fo­teh­no­loo­gia juh­ti­mi­ses. Priit Kas­kel on se­ni töö­ta­nud si­de- ja IT-et­te­võ­te­tes. „Kan­di­dee­ri­sin Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se, sest usun, et saan siin ra­ken­da­da oma eria­la­seid tead­mi­si ja ko­ge­mu­si. Mi­nu põ­hi­li­sed töö­üles­an­ded on val­la­va­lit­su­se ja al­la­su­tus­te IT-ala­se te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­ne, seal­hul­gas IT-süs­tee­mi­de üht­sus­ta­mi­ne ja aren­gust­ra­tee­gia väl­ja­töö­ta­mi­ne, IT-pro­jek­ti­de juh­ti­mi­ne ning e-tee­nus­te ja in­fo­süs­tee­mi­de aren­dus­te koor­di­nee­ri­mi­ne. Tu­leb läh­tu­da põ­hi­mõt­test, et in­fo­teh­no­loo­gia po­le ku­lu, vaid in­ves­tee­ring,“ sõ­nas ta.