Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas esi­ne­sid kuns­ti­de koo­li õpi­la­sed ja õpe­ta­jad

172
Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li keel­pil­lior­kes­ter ning la­val an­sam­bel ja so­lis­tid. Fo­to Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Ees­ti Va­ba­rii­gi 105. aas­ta­päe­va ak­tus lõp­pes ker­ge­muu­si­ka kont­ser­di­ga Ees­ti au­to­ri­te loo­min­gust.

Ees­ti rii­gi aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud pi­du­lik ak­tus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mus tä­na­vu 23. veeb­rua­ri pä­rast­lõu­nal, se­ni on ol­nud 24. veeb­rua­ril lõu­na pai­ku. Ak­tus al­gas tra­dit­sioo­ni­li­selt hüm­ni­ga, ent es­ma­kord­selt laul­di rah­va­ma­jas hüm­ni koos so­lis­ti­de­ga ning suu­re keel­pil­lior­kest­ri ja bän­di saa­tel. Hüm­ni ja hoog­sa pi­du­kont­ser­di esi­ta­sid Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li õpi­la­sed, õpe­ta­jad ja vilistlased. Õh­tu­juht ja üks so­lis­ti­dest oli näit­le­ja Mih­kel Ti­ker­pa­lu, kes on pä­rit Vii­nis­tu kü­last.

„Kont­sert oli kul­tuu­ri­sünd­mus, olen uh­ke ja õn­ne­lik, et meil on suu­re­pä­ra­ne hu­vi­kool, kus te­hak­se sel­list pro­fes­sio­naal­set muu­si­kat,“ tun­nus­tas pä­rast kont­ser­ti rah­va­muu­sik ja tant­su­juht Eli­na Aa­sa. Ka pen­sio­nä­ri­de an­samb­li Vii­si­vee­re­ta­jad juht, kuns­ti­de koo­li pi­kaaeg­ne en­di­ne di­rek­tor ja asu­ta­ja Ma­re Rus­sak kii­tis, et kont­sert oli vä­ga mee­leo­lu­kas ja kuns­ti­li­selt kõr­gel ta­se­mel: „See teeb rõõ­mu ja näi­tab, kui­võrd õi­ge oli omal ajal Kuu­sal­lu muu­si­ka­kool te­ha.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt õn­nit­les pi­du­li­si Ees­ti rii­gi sün­ni­päe­va pu­hul ja tõ­des pi­du­päe­va­kõ­nes, et tee­kond va­ba­du­se poo­le ei ole kul­ge­nud ohv­ri­te­ta. „Mõt­le­me aus­tu­se ja au­pak­lik­ku­se­ga vap­ra­te­le esi­va­ne­ma­te­le. Aas­ta 2022 muu­tis me elu dras­ti­li­selt, sest tõi ebaõig­la­se ja vä­ga jõhk­ra sõ­ja Uk­rai­nas.“ Ta tä­nas Kuu­sa­lu val­la rah­vast, kes on ai­da­nud sõ­ja­põ­ge­nik­ke, kor­ral­da­nud ja osa­le­nud an­ne­tu­sakt­sioo­ni­des, ai­da­nud Uk­rai­nat ra­ha­li­selt.

Val­la­va­nem ja piir­kon­na­po­lit­sei­nik Ka­lev Kuus­pa­lu and­sid ak­tu­sel üle tä­nu­kir­ja ka­he­le ko­ha­li­ku­le abi­po­lit­sei­ni­ku­le, kes on va­ba­taht­li­kult pa­nus­ta­nud val­la­rah­va tur­va­li­su­se ta­ga­mis­se – Priit Kir­sis­te­le ja Krist­jan Ku­re­le.

TAT­JA­NA JÕE­LEHT: „Kont­ser­ti hak­ka­si­me ka­van­da­ma sü­gi­sel.“
Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li õpi­la­sed ja õpe­ta­jad on Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas tei­nud po­pu­laar­se­te ker­ge­muu­si­ka­lu­gu­de­ga kont­ser­te ka va­rem. Mul­lu ok­toob­ri al­gu­ses oli rah­vus­va­he­li­se muu­si­ka­päe­va pu­hul pop­muu­si­ka kont­sert, kus saa­li­täie­le pub­li­ku­le esi­ta­ti maail­ma­kuul­sa­te lau­lu­de sea­deid. Veel va­rem on ol­nud pil­li­laag­ri­te lõ­pu­kont­ser­did, esi­me­sel kor­ral män­gi­ti rah­va­muu­si­kat, tei­sel sa­mu­ti pop­lu­gu­de inst­ru­men­taal­pa­lu.

Kuns­ti­de koo­li di­rek­tor, viiu­liõ­pe­ta­ja Tat­ja­na Jõe­leht rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et üs­na pä­rast muu­si­ka­päe­va kont­ser­ti tek­kis mõ­te, et koos õpi­las­te ja kol­lee­gi­de­ga võiks kok­ku pan­na uue ker­ge­muu­si­ka ka­va Ees­ti au­to­ri­te loo­min­gust ning esi­ta­da va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pu­hul: „Hak­ka­si­me ta­sa­pi­si aru­ta­ma, mil­li­seid lau­le võiks võt­ta. Viiu­liõ­pe­ta­ja Va­le­ria Rju­mi­na te­gi taas sea­ded. Kui eel­mi­se aas­ta lõ­pu­poo­le käi­sin Lok­sa Muu­si­ka­koo­li sün­ni­päe­va­peol ja nä­gin seal õh­tu­ju­hi­na sel­le koo­li vi­list­last Mih­kel Ti­ker­pa­lu, ke­da tean ka laul­ja­na ja kui kol­lee­gi Lää­ne-Har­ju muu­si­ka­koo­li di­rek­to­ri­na, kut­su­sin te­ma osa­le­ma. Õpi­las­te­ga har­ju­ta­si­me koo­lis. So­lis­tid har­ju­ta­sid ka Tal­lin­nas ning sa­mu­ti oli meil seal ühel lau­päe­val eral­di proov bän­di ja teis­te õpe­ta­ja­te­ga, sest Kuu­sa­lus oli kee­ru­li­ne kõi­gil kor­ra­ga kok­ku saa­da.“

Viiu­li­te ja tšel­lo­de­ga keel­pil­lior­kest­ris män­gi­vad koos õpi­las­te­ga ning ka bän­dis mu­sit­see­ri­vad Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­li õpe­ta­jad, kes on pro­fes­sio­naal­sed muu­si­kud ja kuu­lu­vad mit­me­tes­se an­samb­li­tes­se.

Kont­ser­dil plak­su­tas ja lau­lis saa­li­täis rah­vast esi­ne­ja­te­le kaa­sa. Suu­re ap­lau­si tee­ni­sid tšel­lo­män­gi­jad, kui kee­ru­ta­sid aeg-ajalt lu­gu­de ajal oma pil­le. Tat­ja­na Jõe­le­he sõ­nul sai nii-öel­da tšel­lot­ri­ki te­ge­mi­ne al­gu­se pop­muu­si­ka lu­gu­de kont­ser­dil, kui nen­de ju­hen­da­ja, tšel­loan­samb­li C-Jam lii­ge Le­vi-Da­nel Mä­gi­la kee­ru­tas pil­li ja noo­red soo­vi­sid ka proo­vi­da.

Aas­ta­päe­va­kont­ser­dil tu­li kor­da­mi­se­le Rai­mond Valg­re „Hel­mi“, mi­da lau­lis Mih­kel Ti­ker­pa­lu, ja tant­sis la­val koos teis­te so­lis­ti­de­ga.

Mih­kel Ti­ker­pa­lu üt­les, et kont­sert vä­ga meel­dis: „Ma po­le Kuu­sa­lu muu­si­ka­koo­li­ga seo­tud, aga to­re on esi­ne­da ko­du­val­las. Keel­pil­lior­kes­ter on vä­ga tu­ge­val ta­se­mel ja ka­va häs­ti kok­ku pan­dud. Tei­si lau­le tead­sin, vaid Valg­re „Nar­va val­si­ga“ pol­nud va­rem tut­tav.“

23. veeb­rua­ri kont­ser­dil esi­ne­sid:
Laul­jad So­fia Ru­ti­ku, An­na­bel Al­met, Loo­re Lai­mets, Lau­ra Jõe­leht ja Mih­kel Ti­ker­pa­lu.
Saa­tean­samb­lis Kül­li-Kat­ri Es­ken (kla­ver), Eke­bert Es­ken (trum­mid), Jör­gen Pak­kas (ki­tarr), Rai­mond Mä­gi (bass­ki­tarr ja kont­ra­bass), Keio Vutt (sak­so­fon).
Keel­pil­lior­kest­ris I viiul – Va­le­ria Rju­mi­na (ju­hen­da­ja), Ade­le Gah­ler, Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li, Sand­ra-Liis Liit­vee (vi­list­la­ne), Sand­ra Vi­li­mäe, Kris­tii­na Jõe­leht, Min­na Ol­li (vi­list­la­ne), Re­ti Roos (vi­list­la­ne). II viiul – Tat­ja­na Jõe­leht (ju­hen­da­ja), Ma­ri-El­len Aa­man (vi­list­la­ne), Mad­li-Trii­nu Kreutz­wald, Su­san­na Mir­ja Jõe, Hei­di Ki­vi, Mar­liis Ko­se­mets, Mii­na Lu­ha­ki­vi, Anet Ma­rie Mar­ja­mäe. Tšel­lo – Le­vi-Da­nel Mä­gi­la (ju­hen­da­ja), Ants Al­bert Aa­man, Isa­bel­la Tam­me­ves­ki, He­le­na Rank, Ma­til­da Sei­no­ja.
He­li­mees oli Siim Tsa­dur­jan.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelAni­ja val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li päl­vi­sid AGO PÄR­NA­MÄE ja pos­tuum­selt AND­RUS OLESK