Lii­va laa­da päe­val Ka­ha­la jär­ve jooks

113
JANNO LAENDE.

26. sep­temb­ril, Liiva laadaga samal päeval, toimub es­ma­kord­selt üm­ber Ka­ha­la jär­ve jooks.
Ka­ha­las Lii­va laa­da taa­se­lus­ta­nud Jan­no Laen­de üt­les, et eel­mi­sel ke­va­del teh­ti ko­gu­kon­nas idee­kor­je, mi­da li­saks Lii­va laa­da­le ja Ka­ha­la jär­ve jää­ka­le veel et­te võt­ta. Pa­ku­tud idee­dest va­li­ti väl­ja kaks, neist üks on jooks.

„Ees­tis on üm­ber jär­ve jook­sud üs­na po­pu­laar­sed, on koon­da­tud jär­ve­jook­su­de sar­ja. Me veel nii op­ti­mist­li­kud ei ole, esi­me­sel kor­ral tee­me kü­la­rah­va­ga en­tu­sias­mist, kuid loo­da­me, et üm­ber Ka­ha­la jär­ve jooks muu­tub tra­dit­sioo­niks, saa­me edas­pi­di sel­les sar­jas osa­le­da ja pro­fid tu­le­vad ap­pi kor­ral­da­ma,“ rää­kis Jan­no Laen­de.

Ku­na Ka­ha­la jär­ve kal­daäär­sed on üs­na soi­sed ning seal on era­maad, kul­geb jooks möö­da teed. Dis­tant­si pik­kus on 12,7 ki­lo­meet­rit: „Et na­tu­ke põ­ne­vust luua, al­gab jooks õh­tu­hä­ma­ru­ses, lõ­peb pä­ris pi­me­das. Loo­me val­gus­tu­se ning ole­me kut­su­nud üm­ber­kaud­se­te kü­la­de ela­nik­ke tas­ku­lam­pi­de­ga ra­da val­gus­ta­ma, loo­da­me, et jooks­ja­tel on pea­lam­bid.“

Osa­le­ma oo­da­tak­se kõi­ki soo­vi­jaid, kor­ral­da­jad loo­da­vad, et esi­me­sel kor­ral saa­vad ühis­star­dist ra­ja­le saa­ta 50-100 jooks­jat. Üri­tu­se koh­ta on Fa­ce­boo­kis loo­dud leht „Üm­ber Ka­ha­la jär­ve jooks 2021“, seal on ka link, mil­le kau­du end osa­võ­tuks re­gist­ree­ri­da.

Kui­gi jär­ve­jooks on Lii­va laa­da­ga sa­mal päe­val, et kor­ral­da­mis­ku­lu­sid kok­ku hoi­da, on need Jan­no Laen­de sõ­nul kaks eral­di üri­tust: „Vaa­ta­ma­ta kee­ru­li­se­le aja­le tee­me laa­da ka tä­na­vu, nii müü­ja­te kui ost­ja­te hu­vi on vä­ga suur.“

Müü­ja­telt ei võe­ta taas ko­ha­ta­su, vaid kü­si­tak­se an­da­mit – iga kaup­le­ja peab mi­da­gi too­dan­gust või tee­nus­test and­ma laa­da­loo­si, mil­le peaau­hind on spaa­pa­kett ka­he­le. Jan­no Laen­de sel­gi­tas, et laa­da­lo­te­rii on põ­hi­li­ne sis­se­tu­le­kual­li­kas järg­mi­se aas­ta laa­da kor­ral­da­mi­seks. Ta sõ­nas, et eel­mi­sel aas­tal oli Lii­va laa­dal 78 müü­jat, tä­na­vu on ees­mär­giks sea­tud 100. Neist 70 on eel­mi­sel aas­tal Lii­va laa­dal käi­nud kaup­le­jad.

Ka see­kord on laa­dal Kuu­sa­lu val­la aia­pi­da­ja­te­le nun­nu­kon­kurss, Lii­va laa­da hoi­di­se võist­lus, mee­le­la­hu­tus­li­kud te­ge­vu­sed, folk­bän­di Uu­ri­kad kont­sert, võist­lu­sed noor­te­le ja va­na­de­le, ko­ha­li­kud ta­lu­pi­da­jad näi­ta­vad loo­mi.

„Jäl­gi­me olu­kor­da, täi­da­me ohu­tus­nõu­deid. Loo­da­me, et ini­me­sed on mõist­vad, kui pea­me kont­rol­li­ma Co­vid-tõen­deid,“ sõ­nas kor­ral­da­ja.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vald võ­tab algk­las­si­ma­ja mööb­li jaoks lae­nu
Järgmine artikkelAni­ja vald hak­kab kait­se­mi­nis­tee­riu­mi toe­tu­se eest kerg­liik­lus­teed pro­jek­tee­ri­ma