Ani­ja mõi­sa mee­ne­kon­kur­si või­du­töö on mõi­sa­rah­va sus­sid

1265
KÄRT ja KAD­RI RAUD­KI­VI ning Ani­ja mõi­sa mee­ne­kon­kur­si või­du­tööd – mõi­sa­pe­re sus­si­paa­rid.

Mõi­sap­roua ja -här­ra ning mõi­sap­rei­li ja noor­me­he vil­dist sus­sid esi­ta­sid mee­ne­kon­kur­si­le KAD­RI ja KÄRT RAUD­KI­VI.

Sih­ta­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­dus kor­ral­das kon­kur­si, et lei­da mõi­sa tut­vus­ta­vaid mee­neid-su­ve­nii­re, mi­da mõi­sa kü­la­lis­te­le kin­ki­da ja kü­las­ta­jad saak­sid kaa­sa os­ta. Kon­kur­si­le saat­sid mee­neid või ka­van­deid 8 te­gi­jat, töid esi­ta­ti kok­ku 18.

Töid hin­da­sid sih­ta­su­tu­se nõu­ko­gu liik­med Ar­vi Ka­ro­tam, Kai­sa Tam­ki­vi, Rai­mo Jõe­rand, An­ne Roo­si­põld ja Enn Pung, ju­ha­tu­se liik­med Mar­ge Ra­ja ja Jan­ne Kal­lak­maa ning fi­nants­juht Lii­vi Han­sen. Ka­hek­sast hin­da­jast 5 hin­da­sid pa­ri­maks vil­dist sus­sid, mi­da oli eri vär­vi­des kok­ku ne­li paa­ri. Kui kin­ni­sed ümb­ri­kud töö­de au­to­ri­te ni­me­de­ga ava­ti, sel­gus, et mõi­sap­rei­li ja noor­me­he, mõi­sap­roua ja -här­ra sus­sid esi­ta­sid võist­lu­se­le õed Kad­ri ja Kärt Raud­ki­vi. Ne­mad saa­vad kon­kur­si peaau­hin­na – tel­li­mu­se 500 eu­ro väär­tu­ses.

JAN­NE KAL­LAK­MAA rõõ­mus­tab, et mee­ne­kon­kur­si­ga sai Ani­ja mõis pal­ju to­re­daid su­ve­nii­re.

Ani­ja mõi­sa te­gev­juht Jan­ne Kal­lak­maa üt­les, et mõi­sa­rah­va sus­sid võ­lus žüriid oma­näo­li­su­se­ga.

„Kui tei­sed kon­kur­si­mee­ned on su­ve­nii­ri­de­na roh­kem le­vi­nud, siis ja­lat­si­test tu­le­vad meel­de vaid Mu­hu sus­sid. Meil on maa­lä­he­da­ne mõis, need sus­sid on nii eri­li­sed, et võ­lu­sid meid,“ lau­sus ta.

Ko­mis­jo­ni tei­ne lem­mik oli Ani­ja mõi­sa här­ras­te­ma­ja ta­pee­di­must­ri ning mõi­sa lo­go­ga ke­raa­mi­li­ne tass. Sel­le val­mis­tas Ree­li­ka Il­ves Vil­jan­di­maalt.

Jan­ne Kal­lak­maa kin­ni­tas, et tal­le meel­di­sid kõik kon­kur­si­le esi­ta­tud mee­ned vä­ga ja soo­vib need kõik te­gi­jailt mõi­sa­le os­ta: „Ta­ha­me need pan­na mee­ne­te­na müü­ki, kui mõi­sa pä­rast res­tau­ree­ri­mist ava­me. Nen­de põh­jal näe­me, mil­li­sed su­ve­nii­rid te­ki­ta­vad ini­mes­tes hu­vi ning saa­me ha­ka­ta au­to­ri­telt juur­de tel­li­ma.“

Või­du­mee­ne au­to­rid Kad­ri ja Kärt Raud­ki­vi te­gid veel ke­raa­mi­li­sed ha­ne­ja­lad, mi­da saab ka­su­ta­da mu­na­top­si­de, küün­laa­lus­te või ehe­te­hoid­ja­na, sa­vist külm­ka­pi­mag­ne­tid Ani­ja mõi­sa lo­go­ga ning kolm eri­ne­vat rii­dest kot­ti Ani­ja mõi­sa te­maa­ti­ka­ga.
Ree­li­ka Il­ves OÜst Sa­vi­tu­ba val­mis­tas li­saks Ani­ja mõi­sa tas­si­le sa­mas stii­lis see­bi- ja tee­pa­kia­lu­sed ning komp­lek­ti, mil­les olid mõi­sa lo­go­ga kõr­va­rõn­gad, pross, juuk­sek­lam­ber, jär­je­hoid­ja, ko­ti­hoid­ja, vei­ni­pu­de­li­sul­gur. Kaie Oja­la OÜst Kai­mai te­gi mee­ne­kon­kur­si­le 4 tööd: pros­si ja kül­mi­ku­mag­ne­ti, šo­ko­laa­di ümb­ris­kar­bi ning ma­gu­sa vi­siit­kaar­di – pi­si­ke­se al­bu­mi mõi­sa fo­to­de ja šo­ko­laa­di­ga. Ül­le Puus­tus­maa oli esin­da­tud 3 kon­kur­si­töö­ga: mõi­sa ta­pee­dif­rag­men­ti­de­ga kau­nis­ta­tud ko­ti, põd­ra­ka­ne­pi­tee ning lil­le­vee­ga „Ani­ja mõi­sa ar­mas­tu­se es­sents“, Ker­ta Ki­vio­ja pak­kus mõi­sa­mee­neks man­da­la­ku­ju­li­se see­bi, Kai­ri Ot­si­ver mõi­sa lo­go­ga mak­roo­nid, Gree­te Raun Ani­ja mõi­sa lo­go­ga rii­de­puu ning Rii­ne Lat­se­rus to­ru- ja rõn­gas­sal­lid.

Igal sus­si­paa­ril on oma lu­gu
Mõi­sa­rah­va sus­si­de üks au­tor Kad­ri Raud­ki­vi elab Keh­ras ja on ala­tes veeb­rua­rist Ani­ja mõi­sa prog­ram­mi­juht. Kärt Raud­ki­vi elab Tal­lin­nas ja töö­tab me­dit­sii­ni­vald­kon­nas. Kad­ri Raud­ki­vi ju­tus­tas, et käis eel­mi­se aas­ta no­vemb­ri lõ­pus Ani­ja mõi­sas toi­mu­nud brän­di loo­mi­se koo­li­tu­sel, mil­le lõ­pe­ta­mi­sel kuu­lu­ta­ti väl­ja mee­ne­kon­kurss.

„Kä­si­töö­li­ne ma po­le, kuid ideid, mil­le el­lu­vii­mi­se­le olen mõel­nud, on oma­ja­gu. Se­ni on jää­nud või­bol­la jul­gu­sest pi­sut puu­du. Olen oma eel­ne­va töö tõt­tu pä­ris pal­ju kok­ku puu­tu­nud mee­ne­te ja kin­gi­tus­te­ga ning ala­ti püüel­nud sel­le poo­le, et kin­gi­tus kõ­ne­taks saa­jat ning sel oleks oma lu­gu. Kui kuul­sin mee­ne­kon­kur­sist, hak­kas mõ­te ko­he lii­ku­ma, mis võiks ol­la mee­ne, mil­le kau­du ju­tus­ta­da Ani­ja mõi­sa lu­gu,“ rää­kis ta.

Koos õe Kärt Raud­ki­vi­ga on nad mõel­nud asu­ta­da ühi­ne et­te­võ­te, mis te­ge­leks de­ko­rat­sioo­ni­de, isi­ku­pä­ras­te kin­gi­tus­te ja mee­ne­te loo­mi­se­ga. Ani­ja mõi­sa kon­kur­si­le esi­ta­sid nad mee­ned ni­me all KR Loo­ming: „Aru­ta­si­me oma­va­hel eri ideid ja lõ­puks jäi sõe­la­le mi­tu. Vil­di­tud sus­sid val­mis­tas vas­ta­valt meie soo­vi­de­le koos­töö­part­ner Felt­Mill, kel­le kva­li­tee­dis olen kin­del. Meie õe­ga di­sai­ni­si­me, kau­nis­ta­si­me ja mõt­le­si­me iga sus­si­paa­ri juur­de oma loo.“

Kad­ri Raud­ki­vi sel­gi­tas, et sus­si­de vär­vi­la­hen­du­sed ei ole ju­hus­li­kud – kõik on lä­bi­mõel­dud ning ju­tus­ta­vad te­ge­las­ku­ju­de koh­ta mõn­da­gi: „Näi­teks mõi­sap­roua sus­si­deks va­li­tud lil­la ja roo­sa toon kan­na­vad en­das proua peent mait­se­meelt ja kind­la­käe­li­sust. Kau­nis­tu­seks olev ro­sett on ene­se­keh­tes­ta­mi­se süm­bol. Mõi­sa-p­rei­li sus­si­de he­le­roo­sad vär­vid ning ing­li­tii­bu või lib­li­kat ku­ju­tav õhu­li­ne pits­kau­nis­tus an­na­vad mär­ku te­ma unis­ta­vast ja õr­nast hin­gest. Tu­me­ro­he­li­sed-hal­lid sus­sid vii­ta­vad mõi­sa­här­ra ta­sa­kaa­lu­ku­se­le ning he­le­si­ni­sed noor­här­ra pul­bit­se­va­le ener­gia­le ja ul­ju­se­le.“

Igal sus­sil on ka Ani­ja mõi­sa lo­go­ga ke­raa­mi­li­ne õn­ne­nööp ning sus­si­de­ga on kaa­sas kir­ja­pan­dud lu­gu. Need on Kad­ri ja Kärt Raud­ki­vi väl­ja­mõel­dud ja kan­na­vad ühist ni­me „Sus­si­sa­hi­nad mõi­sas“.

„Te­gu on lü­hi­kes­te, ro­man­ti­lis­te ja seik­lus­li­ke mee­nu­tus­säh­va­tus­te­ga mõi­sas aset leid­nud sünd­mus­test. Mee­nu­tus­te ühi­so­sa on sus­sid, mis on ol­nud nen­de tun­nis­ta­jad. Soo­vi­me nen­de lu­gu­de­ga pan­na lu­ge­ja fan­taa­sia töö­le, et leiaks end kir­ja­pan­dud sünd­mus­te kes­kelt ning te­kiks soov saa­da Ani­ja mõi­sast roh­kem tea­da. Või­b-ol­la pii­lub siis ka tei­si sus­si­paa­re, et nä­ha, mis lu­gu on neis kir­jas,“ lau­sus Kad­ri Raud­ki­vi.

Sus­si­de õn­ne­nöö­bist said õed idee te­ha sar­na­sed Ani­ja mõi­sa lo­go­ga külm­ka­pi­mag­ne­tid. Ke­raa­mi­lis­teks ja gla­suu­ri­tud ha­ne­jal­ga­deks, mis KR Loo­ming kon­kur­si­le esi­tas, saa­di ins­pi­rat­sioo­ni Ani­ja­le ku­na­gi ni­me and­nud Ha­ni­jõest.

Mõi­sa­rah­va sus­si­d ja Ani­ja mõi­sa tei­sed mee­ned tulevad müüki 23. au­gus­til toi­mu­val mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­va­lil, mis on üht­la­si Ani­ja mõi­sa pea­hoo­ne res­tau­ree­ri­mis­järg­ne taa­sa­va­mi­ne.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 27. mail
Järgmine artikkelMIA MARIA LIPSMÄE saavutas Mairegatil üldarvestuses 2. koha