Ani­ja vo­li­ko­gus on 6 ko­mis­jo­ni

1153

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas moo­dus­ta­da sa­mad ko­mis­jo­nid, mis vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su ajal.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas nel­ja­päe­val, 2. no­vemb­ril toi­mu­nud 2. is­tun­gil moo­dus­ta­da vo­li­ko­gu juur­de 6 ala­list ko­mis­jo­ni. Need on re­vis­jo­ni­ko­mis­jon, aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jon, ma­jan­dus­ko­mis­jon, ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jon, kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jon ning sot­siaal- ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jon. Vo­li­ko­gu juh­tiv­ko­mis­jon on aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jon. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on 3liik­me­li­ne, ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­nis võib ol­la ku­ni 10 lii­get, üle­jää­nud ko­mis­jo­ni­des ku­ni 8 lii­get.

Jaa­nus Ka­lev te­gi et­te­pa­ne­ku luua ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni ase­mel 2 eral­di ko­mis­jo­ni, ku­na ka­he val­la ühi­ne­mi­se tõt­tu on ha­ri­du­sa­su­tu­si roh­kem. Vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas vas­tas, et sel tee­mal oli dis­kus­sioon, kuid ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni töö vä­he­neb spor­di­vald­kon­na võr­ra – on de­le­gee­ri­tud Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma­le. Kai­sa Tam­ki­vi et­te­pa­ne­kul ot­sus­ta­ti, et ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­nis võib ol­la teis­test roh­kem, ku­ni 10 lii­get.

Ko­mis­jo­ni­de­le va­li­ti sa­mal is­tun­gil ka ju­hid. Val­la uue põ­hi­mää­ru­se jär­gi saab ko­mis­jo­ni esi­me­heks sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel enim hää­li ko­gu­nud kan­di­daat, tei­se hääl­tear­vu­ga kan­di­daat saab ase­esi­me­heks.

Aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti Mar­gus Nõl­vak ja asee­si­me­heks Aa­re Nurm, kul­tuu­ri- ja ha­ri­dus­ko­mis­jo­ni esi­me­heks Kai­sa Tam­ki­vi ja asee­si­me­heks Ran­no Soots, kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se­ko­mis­jo­ni esi­me­heks Peep Kask ja asee­si­me­heks Priit Raud­ki­vi, ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni esi­me­heks Aa­re Nurm ja ase­esi­me­heks Too­mas Tõ­ni­se, sot­siaal- ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­me­heks In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko ja asee­si­me­heks Re­ne Kaa­lo. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni liik­me­teks va­li­ti Jü­ri Lill­soo, Vik­tor Kro­patš­jov ja Kal­le Saar­mas.

Ko­mis­jo­ni­de liik­med kin­ni­ta­tak­se järg­mi­sel is­tun­gil, mis toi­mub 16. no­vemb­ril.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­ne­ma­na jät­kab AR­VI KA­RO­TAM
Järgmine artikkelKALEV KE­SO har­ras­tus­teat­ri­te pa­rim mees­näit­le­ja