Ani­ja vo­li­ko­gus on 19 lii­get 3 ni­me­kir­jast

1750

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus on 11 koh­ta va­li­mis­lii­dul Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus, 5 Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nal, 3 Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­nal.

Pä­rast sü­gi­sel toi­mu­nud ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de va­li­mi­si ühi­ne­sid Ani­ja ja Aeg­vii­du vald. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus oli va­rem 17, Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gus 9 lii­get, lii­tu­nud val­da­de vo­li­ko­gus on 19 rah­vae­sin­da­jat. Ena­mus on va­li­mis­lii­dul Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus (AAÜ), kes sai vo­li­kok­ku 11 koh­ta. Ees­ti Kes­ke­ra­kon­nal on 5 ja Ees­ti Re­for­mi­era­konnal 3 koh­ta, Isa­maa ja Res Pub­li­ca Lii­dus kan­di­dee­ri­nuist kee­gi vo­li­kok­ku ei pää­se­nud.

AAÜst said rah­valt man­daa­di Ar­vi Ka­ro­tam, Rii­vo Noor, Mar­gus Nõl­vak, Ran­no Soots, Kai­sa Tam­ki­vi, Aa­re Nurm, Jaan Oruaas, Re­ne Kaa­lo, Priit Raud­ki­vi, He­li Ka­ru ja Vik­tor Kro­patš­jov. Ku­na Ar­vi Ka­ro­tam va­li­ti val­la­va­ne­maks ja Rii­vo Noor kin­ni­ta­ti val­la­va­lit­su­se liik­meks, on vo­li­ko­gus nen­de asen­dus­liik­med Too­mas Tõ­ni­se ja Sven Luks.

Kes­ke­ra­kon­nast va­li­ti vo­li­kok­ku Jü­ri Lill­soo, Na­ta­li­ja Ja­ko­ve­ko, Jaa­nus Ka­lev, In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko ja Ma­ri­na Pet­ro­va. Kõik nad kuu­lu­vad vo­li­ko­gu keskf­rakt­sioo­ni, mil­le esi­mees on Jaa­nus Ka­lev, ase­esi­mees Jü­ri Lill­soo.

Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast on vo­li­ko­gus Peep Kask, In­ga Koit­la ja Kal­le Saar­mas. Nad on ka re­for­mif­rakt­sioo­ni liik­med, mil­le esi­mees on In­ga Koit­la.

Vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti esi­me­sel is­tun­gil Jaan Oruaas, ke­da toe­tasid 12 vo­li­ko­gulii­get, Jaa­nus Ka­le­vi poolt olid 7. Jaan Oruaas juh­tis val­la­vo­li­ko­gu ka üle-eel­mi­se koos­sei­su ajal ehk 2009-2013. Vo­li­ko­gu asee­si­me­heks va­li­ti 17 poolt­hää­le­ga Peep Kask.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus on 6 ala­list ko­mis­jo­ni. Need on sa­mad, mis olid eel­mi­se koos­sei­su ajal: re­vis­jo­ni­ko­mis­jon, aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jon, ma­jan­dus­ko­mis­jon, ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jon, kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jon ning sot­siaal- ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jon. Vas­ta­valt vo­li­ko­gu ot­su­se­le on re­vis­jo­ni­ko­mis­jon 3liik­me­li­ne, ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­nis võib ol­la ku­ni 10 lii­get, üle­jää­nud ko­mis­jo­ni­des ku­ni 8 lii­get. Vo­li­ko­gu juh­tiv­ko­mis­jon on aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jon.

Aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees on Mar­gus Nõl­vak ja asee­si­mees Aa­re Nurm. Ko­mis­jo­ni liik­med on kõi­gi teiste ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed ning frakt­sioo­ni­de ju­hid: Jaan Oruaas ja Kai­sa Tam­ki­vi, In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko, Peep Kask, Jü­ri Lill­soo ja Jaa­nus Ka­lev.

Kul­tuu­ri- ja ha­ri­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees on Kai­sa Tam­ki­vi, asee­si­mees Ran­no Soots. Ko­mis­jo­nis on veel vo­li­ko­gu liik­med Re­ne Kaa­lo, He­li Ka­ru ja In­ga Koit­la, AAÜ ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Kat­rin Roo­me­re, Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Ind­rek Lill­soo ning Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal, Aeg­vii­du koo­li hu­vi­juht Thea Luik ja Ala­ve­re piir­kon­na kul­tuu­ri­juht An­na Ni­lisk.

Kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se­ko­mis­jo­ni esi­mees on Peep Kask ja asee­si­mees Priit Raud­ki­vi, vo­li­ko­gust kuu­lu­vad ko­mis­jo­ni veel Ma­ri­na Pet­ro­va ja Sven Luks, li­saks AAÜ ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Triin Ras­pel ja Val­dur Hü­va­to, Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Erik Jü­riöö ning kor­ter­ma­ja­de hal­dur An­ge­li­ka Va­ris.

Ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees on Aa­re Nurm ja asee­si­mees Too­mas Tõ­ni­se, vo­li­ko­gust on ko­mis­jo­nis veel Kal­le Saar­mas, li­saks AAÜs kan­di­dee­ri­nud Bru­no En­gel, Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Ma­rek Suik, ka va­rem ko­mis­jo­ni kuu­lu­nud Kes­ke­ra­kon­na lii­ge Rein Lass Vet­last, ehi­tus­vald­kon­na pro­jek­ti­juht Sil­ver Nurm­sa­lu Ala­ve­rest ja IT-spet­sia­list Mar­go Külv Lin­nak­se kü­last.

Sot­siaal- ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­mees on In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko, asee­si­mees Re­ne Kaa­lo. Ko­mis­jo­nis on vo­li­ko­gust veel Jü­ri Lill­soo ja Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko, Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Han­nes Pik­kel, Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Mar­git Aas­maa, Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kai Viir­mann ning val­la sot­siaal­töö­spet­sia­list Aeg­vii­dus Kris­tel Lään.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees on Jü­ri Lill­soo, ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad veel vo­li­ko­gu liik­med Vik­tor Kro­patš­jov ja Kal­le Saar­mas.
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil toi­mu­vad kord kuus, ena­mas­ti iga kuu 3. nel­ja­päe­va hom­mi­kul kell 9.

Eelmine artikkelNELE TRU­BER või­tis Ees­ti-Soo­me meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li
Järgmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu aru­tab kü­la­ra­ha­de maks­mist