Ani­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas liik­me­te ta­sud

1226

Vo­li­ko­gu esi­me­he ­ta­su on 1200, asee­si­me­he ta­su 120 ning liht­liik­me ta­su 40 eu­rot.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas vo­li­ko­gu esi­me­he­le vo­li­ko­gu töö kor­ral­da­mi­se ning is­tun­gi­test ja ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­test osa­võ­tu eest ta­su 1200 eu­rot kuus. Vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le maks­tak­se esi­me­he asen­da­mi­se, vo­li­ko­gu is­tun­gi­test ja ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­test osa­võ­tu ja ko­mis­jo­ni­de töö juh­ti­mi­se eest kok­ku 120 eu­rot kuus. Vo­li­ko­gu liht­liik­med saa­vad 40 eu­rot vo­li­ko­gu is­tun­gist osa­võ­tu eest, vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni esi­mees või asee­si­mees ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku lä­bi­vii­mi­se eest sa­mu­ti 40 eu­rot. Ko­mis­jo­ni liik­med saa­vad ko­mis­jo­ni koo­so­le­kust osa­võ­tu eest ta­su 30 eu­rot, ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku pro­to­kol­li­ja 15 eu­rot.

Ta­su­de kin­ni­ta­mi­se­le eel­nes dis­kus­sioon. Ot­su­se eel­nõus oli vo­li­ko­gu esi­me­he kuu­ta­suks mää­ra­tud pool val­la­va­ne­ma pal­gast. Jaa­nus Ka­lev keskf­rakt­sioo­nist mär­kis, et sel­le­ga te­kib vo­li­ko­gu esi­me­hel isik­lik hu­vi­ta­tus val­la­va­ne­ma töö­ta­su tõst­mi­seks ning te­gi et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­da esi­me­he­le kin­del töö­ta­su 1200 eu­rot kuus. Et­te­pa­ne­kut toe­tas 16 vo­li­ko­gu lii­get, 2 olid era­poo­le­tud, vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas aru­te­lul ja hää­le­ta­mi­ses ei osa­le­nud.

Jaa­nus Ka­lev ei pi­da­nud ka õi­geks, et vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le maks­tak­se 120 eu­ro suu­rust ta­su liht­salt po­sit­sioo­ni eest. Ta ar­vas, et ta­sus­ta­da tu­leks reaal­set tööd ning te­gi et­te­pa­ne­ku maks­ta vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le ta­su siis, kui on vo­li­ko­gu esi­meest asen­da­nud ning vo­li­ko­gu esi­me­he töö­ta­su­ga sa­mas mää­ras: „Sa­ma põ­hi­mõ­te peaks ole­ma ka ko­mis­jo­ni­de asee­si­mees­te ta­sus­ta­mi­sel.“

Aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees Mar­gus Nõl­vak üt­les, et ko­mis­jon lei­dis – is­tun­gi juh­ti­mi­ne on vaid väi­ke osa vo­li­ko­gu esi­me­he tööst ning kui asee­si­mees te­da is­tun­gil asen­dab, ei ole see nii suur koor­mus, mi­da peaks eral­di mär­ki­ma. Pea­le sel­le suu­ren­daks see ta­su­de ar­ves­ta­mi­seks ku­lu­vat hal­dus­koo­must, li­sas ta. Sel­le tõt­tu jõu­dis ko­mis­jon sei­su­ko­ha­le, et asee­si­me­he­le võiks maks­ta kind­lat ta­su 120 eu­rot kuus. Vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas põh­jen­das kuu­ta­su ka asee­si­me­he val­mi­so­le­ku­ga võt­ta va­ja­du­sel vo­li­ko­gu is­tun­gi juh­ti­mi­ne üle. Jaa­nus Ka­le­vi et­te­pa­ne­kut toe­tas 3, vas­tu oli 11 lii­get, üle­jää­nud jäid era­poo­le­tuks.

Kai­sa Tam­ki­vi mär­kis – kui ko­mis­jo­ni pro­to­kol­li koos­tab mõ­ni ko­mis­jo­ni liik­me­test, saab ta kok­ku­võt­tes suu­re­mat ta­su kui ko­mis­jo­ni esi­mees. Aa­re Nurm vas­tas – pro­to­kol­li koos­ta­mi­se eral­di ta­sus­ta­mi­ne on va­ja­lik, ku­na see an­nab või­ma­lu­se võt­ta pro­to­kol­li­jaks ini­me­ne, kes po­le ko­mis­jo­ni lii­ge.
Vo­li­ko­gu kin­ni­tas töö­ta­sud 13 poolt- ja 3 vas­tu­hää­le­ga, 3 olid era­poo­le­tud.

Eelmine artikkelSam­mud, mis toe­ta­vad pe­re­de õn­ne
Järgmine artikkelAni­ja val­la koo­liee­li­ku­te­le kor­ral­da­ti mä­lu­mäng „Ees­ti 100“