Ani­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud

1083

Ko­mis­jo­ni­des­se on kaa­sa­tud vo­li­ko­gu kõik liik­med ning mitme elua­la­ ini­me­si val­la eri piir­kon­da­dest.

Nel­ja­päe­val, 16. no­vemb­ril toi­mu­nud Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 3. is­tun­gil pa­lus esi­mees Jaan Oruaas iga ko­mis­jo­ni esi­me­hel, kes va­li­ti eel­mi­sel is­tun­gil, esi­ta­da et­te­pa­ne­kud ko­mis­jo­ni koos­sei­su koh­ta.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni va­li­ti eel­mi­sel is­tun­gil Jü­ri Lill­soo Kes­ke­ra­kon­na ja Kal­le Saar­mas Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast ning Vik­tor Kro­pa­tš­jov va­li­mis­lii­dust Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus (AAÜ). Ko­mis­jo­ni liik­med ot­sus­ta­sid, et esi­mees on Jü­ri Lill­soo.

Aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees Mar­gus Nõl­vak va­li­mis­lii­dust Ani­ja-Aeg­vii­du ühen­dus sel­gi­tas, et see koos­neb tra­dit­sioo­ni­li­selt teis­te ala­lis­te ko­mis­jo­ni­de esi­mees­test, li­saks kaa­sa­ti keskf­rakt­sioo­ni esi­mees. AAÜst on ko­mis­jo­ni asee­si­mees Aa­re Nurm ning liik­med Jaan Oruaas ja Kai­sa Tam­ki­vi, Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko, Jü­ri Lill­soo ja Jaa­nus Ka­lev, Re­for­mie­ra­kon­nast Peep Kask.

Ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees Aa­re Nurm sõ­nas, et ko­mis­jo­ni poo­led liik­med on eel­mi­sest koos­sei­sust. Ko­mis­jo­ni asee­si­mees on Too­mas Tõ­ni­se Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sest, sa­mas ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud, kuid vo­li­ko­gust väl­ja jää­nud Bru­no En­gel, Re­for­mi­era­kon­na ni­me­kir­jas vo­li­kok­ku va­li­tud Kal­le Saar­mas ning sa­mas ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Ma­rek Suik, ka va­rem ko­mis­jo­ni kuu­lu­nud Kes­ke­ra­kon­na lii­ge Rein Lass Vet­last, ehi­tus­vald­kon­na pro­jek­ti­juht Sil­ver Nurm­sa­lu Ala­ve­rest ja IT-spet­sia­list Mar­go Külv Lin­nak­se kü­last.

Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jon esi­mees on Kai­sa Tam­ki­vi ja asee­si­mees Ran­no Soots AAÜst. Esi­mees sel­gi­tas, et neid, kes soo­vi­sid osa­le­da, oli roh­kem, kuid ko­mis­jo­nis võis ol­la ku­ni küm­me lii­get. „Olen püüd­nud hoi­da ta­sa­kaa­lu, et oleks nii spor­di-, ha­ri­dus- kui kul­tuu­rii­ni­me­si ning nii Aeg­vii­dust, Ala­ve­rest kui ka mu­jalt val­last,“ sõ­nas Kai­sa Tam­ki­vi. Ko­mis­jo­nis on vo­li­ko­gu liik­med Re­ne Kaa­lo ja He­li Ka­ru AAÜst, sa­mas ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Kat­rin Roo­me­re, vo­li­ko­gu lii­ge In­ga Koit­la Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast, Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Ind­rek Lill­soo ning Ala­ve­re koo­li di­rek­tor Ren­na Rei­si, Aeg­vii­du koo­li hu­vi­juht Thea Luik ja Ala­ve­re piir­kon­na kul­tuu­ri­juht An­na Ni­lisk.

Kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jo­ni esi­mees Peep Kask kin­ni­tas, et ko­mis­jo­nis jät­ka­vad rohkem kui pooled eel­mi­se koos­sei­su liik­me­test. Ko­mis­jo­ni asee­si­mees on Priit Raud­ki­vi AAÜst, sa­mast ni­me­kir­jast veel asen­dus­liik­me­na vo­li­kok­ku tul­nud Sven Luks ning vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­nud Triin Ras­pel ja Val­dur Hü­va­to, vo­li­ko­gu lii­ge Ma­ri­na Pet­ro­va Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast, Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Erik Jü­riöö, kor­te­re­la­mu­te hal­dur An­ge­li­ka Va­ris.

Sot­siaal- ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jo­ni esi­mees on In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast, asee­si­mees Re­ne Kaa­lo AAÜst. Ko­mis­jo­nis on ka vo­li­ko­gu liik­med Jü­ri Lill­soo ja Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast, sa­mas ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Han­nes Pik­kel, Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast Mar­git Aas­maa, Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kai Viir­mann ning Aeg­vii­du sot­siaal- ja ha­ri­duss­pet­sia­list Kris­tel Lään.