Ani­ja vo­li­ko­gu an­dis tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­se­le 350 000eu­ro­se ga­ran­tii

427

Ani­ja val­la­va­lit­sus plaa­nib KI­Kilt tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks taot­le­da li­gi­kau­du 1 mil­jon eu­rot toe­tust.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kavatseb esi­ta­da Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se­le taot­lu­se, et saa­da toe­tust tä­na­va­val­gus­tus­ta­ris­tu re­no­vee­ri­mi­seks. Sa­mast meet­mest taot­le­ti eel­mi­sel aas­tal val­la tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­seks 1,97 mil­jo­nit eu­rot, siis ei saa­dud.

Nüüd plaa­nib val­la­va­lit­sus toe­tust kü­si­da li­gi­kau­du 1 mil­jo­nit eu­rot. Vo­li­ko­gu ot­sus­tas an­da ga­ran­tii ku­ni 350 000 suu­ru­se­le oma­fi­nant­see­rin­gu­le. See ja­gu­neb kol­me aas­ta pea­le, kui saa­dak­se toe­tust, uuen­da­tak­se tä­na­va­val­gus­tus kol­me aas­ta jook­sul, aas­ta­tel 2019-2021.

Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et KI­Kist saab toe­tust vaid ole­ma­so­le­va tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks ja valguspunktide tihendamiseks, mit­te uue ra­ja­mi­seks. Ra­ha taot­le­tak­se ko­gu val­la tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­seks. Tä­na­va­val­gus­tus on li­saks Keh­ra lin­na­le ja Aeg­vii­du ale­vi­le veel Ala­ve­res, Leht­met­sa, Ani­ja, Üle­jõe, Sood­la Voo­se ja Här­ma­ko­su kü­las.

Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on võr­rel­des mul­lu esi­ta­tud taot­lu­se­ga väik­sem, ku­na siis esi­ta­tud pro­jek­tis ka­van­da­ti kõi­gi pui­dust ja be­too­nist tä­na­va­val­gus­tus­pos­ti­de asen­da­mist me­tall­mas­ti­de­ga ning tä­na­va­val­gus­tu­se vii­mist maa­kaab­li pea­le.

„Nüüd ar­ves­ta­me, et ai­nult kes­kus­te tee­de-tä­na­va­te val­gus­ti­te mas­tid tu­le­vad me­tal­list, suu­rem osa jää­vad en­di­selt puit­mas­ti­de­le. Kus on ik­ka kor­ra­lik puit­post ja õhu­kaa­bel, ei ole mõ­tet ha­ka­ta neid va­he­ta­ma ning sel­leks teid-tä­na­vaid üles kae­va­ma. Nii saa­me hoi­da ühe val­gus­punk­ti mak­su­mu­se või­ma­li­kult ma­da­lal – see on KI­Ki üks põ­hik­ri­tee­riu­meid toe­tus­te mää­ra­mi­sel,“ rää­kis Rii­vo Noor.

Ta li­sas, et kor­ra­li­kud puit­mas­tid ja õhu­lii­nid jää­vad al­les, kuid KI­Ki nõue on asen­da­da kõik be­toon­mas­tid. Re­no­vee­ri­mi­se­ga va­he­ta­tak­se prae­gu­sed tä­na­va­val­gus­tid sääst­li­ke LED-lam­pi­de vas­tu ja paigaldatakse tänapäevane valgustite juhtimise süsteem.

KI­Ki­le tu­leb taot­lus esi­ta­da hil­je­malt 28. sep­temb­riks, toe­tu­se saa­jad sel­gu­vad jaa­nua­ri lõ­puks 2019: „Kui saa­me po­si­tiiv­se vas­tu­se, alus­ta­me pro­jek­tee­ri­mist. See­jä­rel tu­leb te­ha han­ge, tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­misega on ilmselt võimalik alus­ta­da 2019. aas­ta suvel.“