Ani­ja val­las uus va­baü­hen­dus­te toe­ta­mi­se kord

1267

Vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud uus va­baü­hen­dus­te toe­tu­se taot­le­mi­se kord hak­kab keh­ti­ma 1. ap­ril­lil.

Va­baü­hen­du­sed saa­vad Ani­ja val­la ee­lar­vest taot­le­da te­ge­vus­toe­tust iga­päe­va­se te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­seks ja aren­da­mi­seks, ühe­kord­set toe­tust ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le üri­tus­te kor­ral­da­mi­seks, pro­jek­ti­toe­tus­te omao­sa­lust fon­di­dest ja prog­ram­mi­dest ra­has­ta­ta­va­te pro­jek­ti­de kaas­­finant­see­ri­mi­seks ning ap­ril­list uue toe­tu­se lii­gi­na in­ves­tee­rin­gu­toe­tust in­ves­tee­rin­gu­pro­jek­ti kaas­fi­nant­see­ri­mi­seks. In­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se suu­rus al­gab 5000 eu­rost il­ma käi­be­mak­su­ta.

Uue kor­ra alu­sel ha­ka­tak­se toe­tu­si and­ma kul­tuu­riü­hin­gu­te­le ja kü­la­selt­si­de­le, spor­dik­lu­bi­de­le ja­gab ala­tes sel­lest aas­tast toe­tust sih­ta­su­tus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm.

Fi­nants­juht Lii­vi Han­sen sel­gi­tas, et võr­rel­des va­ra­se­ma kor­ra­ga keh­tib nüüd in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te­le piir­määr ku­ni 20 000 eu­rot, väl­ja ar­va­tud val­la oman­dis ole­va kin­nis­va­ra pa­ren­da­mi­sel, ning mit­te roh­kem kui 50 prot­sen­ti oma­fi­nant­see­rin­gu mak­su­mu­sest.

„See an­nab va­baü­hen­dus­te­le, kes plaa­ni­vad taot­le­da val­laee­lar­vest in­ves­tee­rin­gu­toe­tust, sel­ge tead­mi­se, kui suu­res ula­tu­ses on neil või­ma­lik toe­tust saa­da,“ sõ­nas ta.

Vas­ta­valt keh­tes­ta­tud kor­ra­le moo­dus­ta­tak­se val­laee­lar­vest va­baü­hen­dus­te­le te­ge­vus­ku­lu­deks eral­da­tud sum­mast 10 prot­sen­di suu­ru­ne re­serv, mis on mõel­dud ee­lar­veaas­ta jook­sul lae­ku­nud taot­lus­te ra­hul­da­mi­seks. Re­ser­vi ka­su­ta­mi­se ot­sus­tab val­la­va­lit­sus. Val­laee­lar­vest va­baü­hen­dus­te­le te­ge­vus­ku­lu­deks eral­da­tud sum­ma­ga võrd­ses ma­hus moo­dus­ta­tak­se ka in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te re­serv, mil­le ja­ga­mi­se ot­sus­tab vo­li­ko­gu.

Toe­tu­si või­vad taot­le­da va­baü­hen­du­sed, kes on re­gist­ree­ri­tud ja te­gut­se­vad Ani­ja val­las ning kel­le põ­hi­kir­ja­lis­te ees­mär­ki­de seas on val­lae­la­ni­ke ühis­te­ge­vu­se, kul­tuu­ri-, noor­soo- ja sot­siaal­töö alas­te te­ge­vus­te pak­ku­mi­ne. Toe­tust saa­vad taot­le­da ka mu­jal re­gist­ree­ri­tud ja te­gut­se­vad va­baü­hen­du­sed, kel­le te­ge­vu­sest saa­vad Ani­ja val­la ela­ni­kud olu­list ka­su. Taot­lu­se esi­ta­mi­se täh­taeg on eel­ne­va aas­ta 20. ok­too­ber, ühe­kord­se te­ge­vu­se toe­tu­se ja pro­jek­ti­toe­tu­se taot­lu­se võib esi­ta­da ka ee­lar­veaas­ta jook­sul. Te­ge­vus-, pro­jek­ti- ja in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se saa­ja peab val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ma toe­tu­se ka­su­ta­mi­se koh­ta va­hea­ruan­ded ning pro­jek­ti lõp­pa­ruan­de hil­je­malt järg­ne­va aas­ta 15. jaa­nua­riks.

Kui­gi va­baü­hen­dus­te toe­ta­mi­se uus kord hak­kab keh­ti­ma 1. ap­ril­lil, on 20 000 eu­ro suu­ru­ne in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se re­serv ka tä­na­vu­ses val­laee­lar­ves.

Eelmine artikkelOLAV KA­RU Pe­nin­gilt tu­li Ees­ti­maa Spor­di­liit Jõud ko­roo­na­meist­riks
Järgmine artikkelKeh­ra ter­vi­se­kes­ku­se ehi­tus­han­kes 2 pak­ku­jat