Ani­ja val­las üle 20 uue hu­vi­rin­gi ja tree­nin­gu

1855

Rii­gilt hu­vi­te­ge­vu­seks saa­dud ra­ha eest on Keh­ras 19, Ala­ve­res ja Aeg­vii­dus 3 uut hu­vi­te­ge­vust.

Ani­ja vald sai rii­giee­lar­vest hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se jaoks toe­tust sel­le aas­ta lõ­pu­ni 46 563 eu­rot, Aeg­vii­du vald 3968 eu­rot. Ani­ja val­la uu­tes hu­vi­rin­gi­des on koh­ti li­gi­kau­du 250, Aeg­vii­dus 20-30.

Ani­ja val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi sel­gi­tas, et noor­te hu­vid sel­gu­sid noor­soo­töö kva­li­tee­di hin­da­mi­se tu­le­mus­test. Sel­le põh­jal koos­ta­ti te­ge­vus­ka­va, mil­li­seid vald­kon­di ha­ka­tak­se toe­ta­ma. Iga tree­nin­gu või hu­vi­rin­gi jaoks ot­si­ti ju­hen­da­ja. Keh­ras toi­mub suu­rem osa ka­van­da­tud te­ge­vus­test noor­te­kes­ku­ses, reeg­li­na 1-2 kor­da nä­da­las.

Kris­tii­na Püi rõ­hu­tas, et kui­gi ena­mik rin­ge-tree­nin­guid on Keh­ras, ei to­hi üks­nes trans­por­di puu­du­mi­se tõt­tu üks­ki laps jää­da mee­le­pä­ra­sest hu­vi­rin­gist kõr­va­le: „Kui kee­gi ta­hab mõ­nes te­ge­vu­ses osa­le­da, kuid ta­kis­tu­seks saab trans­port, võt­ku kind­las­ti mi­nu­ga ühen­dust, leia­me la­hen­du­se.“

Suu­rem osa te­ge­vu­si al­gas ok­toob­ris, mõ­ned alus­ta­vad no­vemb­ris, kui kõik va­ja­li­kud va­hen­did ole­mas.
„Sel aas­tal lä­heb­ki suur osa ra­hast eri­ne­va­te va­hen­di­te, näi­teks muu­si­ka­rin­gi­deks va­ja­li­ku teh­ni­ka soe­ta­mi­seks. Järg­mi­sel aas­tal ku­lub as­ja­de ost­mi­seks sel­le võr­ra vä­hem ja saa­me roh­kem pa­nus­ta­da ju­hen­da­ja­tes­se,“ rää­kis val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi.

Te­ge­vust on alus­ta­nud mi­tu eri­ne­vat tree­nin­gut. Keh­ras on jõut­ree­nin­gu­te kaks grup­pi. Tree­ner on Il­gar Ku­li­jev MTÜst Keerdt­repp, tree­nin­gud toi­mu­vad va­baõ­hu­par­gis ning tal­ve­pe­rioo­dil spor­di­hoo­ne jõu­saa­lis. Ten­ni­set­ree­nin­gud on nii Keh­ras kui Ala­ve­res, Keh­ras spor­di­hoo­nes ju­hen­dab Kärt Everst, Ala­ve­re koo­li võim­las Piia Pärsik. Keh­ras te­gut­seb ka ker­ge­jõus­ti­ku­ring, ju­hen­dab ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Hei­ko Kraub­ner. Ekst­reems­por­di hu­vi­lis­te­le viib Mi­kael Par­man lä­bi ru­la ja tõu­ke­rat­ta tree­nin­guid, kum­ba­gi on kaks grup­pi. Tree­ni­tak­se õues, edas­pi­di ka Keh­ra ait-kui­va­tis ning si­se­par­ki­des.

Keh­ra koo­lis teeb Ma­ri-Liis Siig ning noor­te­kes­ku­ses ja rah­va­ma­jas Alek­sei Kuz­min tant­sut­ren­ne, neist tei­ne on mõel­dud ve­ne noor­te­le. Mõ­le­ma rüh­ma siht on osa­le­da jaa­nua­ris Koo­li­tant­su fes­ti­va­li Har­ju­maa eel­voo­rus. Alek­sei Kuz­min ju­hen­dab ka ve­ne noor­te näi­te­rin­gi Foo­rum­tea­ter.

Keh­ra noor­te­kes­ku­ses hak­kab te­gut­se­ma mi­tu muu­si­ka­rin­gi. Beat­bo­xi teeb Il­gar Ku­li­jev Keerdt­re­pist, elekt­roo­ni­li­se muu­si­ka rin­gi Ste­fan Ojas­soo sa­mu­ti Keerdt­re­pist, Ind­rek Agar alus­tab siis, kui Sak­sa­maalt tel­li­tud teh­ni­ka ko­hal, bän­di­rin­gi ning DJ ja Val­gus­teh­ni­ka rin­gi­ga. Soov on kok­ku pan­na bänd, kel­le­ga ke­va­del noor­te­peol esi­ne­da. Noor­te­kes­ku­se keld­ris­se ra­ja­tak­se bän­di­ruum, val­la noor­te­ko­gu on saa­nud teh­ni­ka ost­mi­seks noor­te pro­jek­ti­fon­dist „No­pi üles“ 2000 eu­rot.

Keh­ra noor­te­kes­ku­ses toi­mub kaks kor­da kuus ka tea­dus­ring, mi­da ju­hen­dab Tal­lin­na Üli­koo­li kee­mia-füü­si­ka­tu­deng Mar­tin Möl­lits. Ka­he uue gru­pi­ga jät­kub ro­boo­ti­ka­ring, mi­da ju­hen­dab Ka­ti Lil­le­mets ning Kris­ti­na Sir­kas hak­kab te­ge­ma ani­mat­sioo­ni­rin­gi, veel po­le lõp­li­kult tea­da, kas mul­ti­fil­mi­de te­ge­mist ha­ka­tak­se õp­pi­ma sel­lel aas­tal või jaa­nua­rist.

Mit­med te­ge­vu­sed on ka­van­da­tud mit­te rin­gi­de, vaid töö­tu­ba­de­na. In­ga Koit­la hak­kab töö­tu­ba­des ju­hen­da­ma pro­jek­ti kir­ju­ta­mist. Töö­tu­ba­de­na jät­kub fo­tog­raa­fiaõ­pe, mil­le vas­tu oli eel­mi­sel aas­tal suur hu­vi. Ju­hen­da­ja­na jät­kab Mir­jam Veis­ner. Kris­tii­na Püi hak­kab nii Keh­ra kui Ala­ve­re noor­te­kes­ku­ses kor­ral­da­ma tar­be­kuns­ti töö­tu­be, kus õpe­tab eri­ne­va­te tar­bee­se­me­te, näi­teks me­si­las­va­hast küü­nal­de või hel­ku­ri­te val­mis­ta­mist.

Nii Keh­ras kui Ala­ve­res alus­ta­ti ka elus­tii­lik­lu­bi­ga, kus tut­vus­ta­tak­se eri­ne­vaid elus­tii­le, näi­teks kut­su­tak­se kül­la ve­gan või ter­vi­se­port­la­ne, te­hak­se ka süüa. Kris­tii­na Püi mär­kis, et reeg­li­na käi­vad noor­te­kes­ku­ses koo­li­noo­red ehk ku­ni 19aas­ta­sed, elus­tii­lik­lu­bi kau­du pa­ku­tak­se te­ge­vu­si ka üle 20aas­tas­te­le ning noor­te­le ema­de­le.

Kõi­ki­de rin­gi­de ju­hen­da­ja­te­ga on le­pin­gud sõl­mi­tud esial­gu aas­ta lõ­pu­ni: „Kui juh­tub, et mõ­nes on lii­ga vä­he osa­le­jaid, saa­me uuel aas­tal te­ha muu­tu­si. Ei ole mõist­lik ku­lu­ta­da sel­le­le, mil­le vas­tu ei ole hu­vi, pa­rem suu­na­me noor­te jaoks hu­vi­pak­ku­va­ma­te­le te­ge­vus­te­le.“

Näi­teks ten­ni­se- ning ru­la- ja tõu­ke­rat­ta tree­nin­gu­te vas­tu oli hu­vi nii suur, et oleks või­nud te­ha veel mi­tu grup­pi.
„Kuid prae­gu oli mei­le ees­märk pak­ku­da või­ma­li­kult mit­me­ke­sist va­li­kut,“ lausus ta.

Kris­tii­na Püi li­sas, et lap­sel ei ole ko­hus­tus jää­da üh­te rin­gi käi­ma, võib proo­vi­da mit­meid ja siis va­li­da, mis meel­dib. Ro­boo­ti­ka ja tant­sut­ree­nin­gud eel­da­vad siis­ki kind­lat grup­pi, kel­le­ga min­na tu­le­val aas­tal võist­lus­te­le.

Aeg­vii­dus alus­ta­sid rii­gi toe­tu­se eest sel aas­tal rah­va­ma­jas te­ge­vust näi­te­ring, mi­da ju­hen­dab Ma­rian Rüt­man, täien­dav ro­boo­ti­ka­ring koo­lis, õpe­tab Na­tel­la Kri­gul, ning sa­mu­ti koo­lis õmb­lus- ja moe­ring, mil­le ju­hen­da­ja on Mo­ni­ka Ava­laid.

„Meil on koo­lis üs­na pal­ju hu­vi­rin­ge, ana­lüü­si­si­me, mil­li­seid on veel va­ja. Näi­te­ring oli üks, mi­da kind­las­ti ta­he­ti. MTÜd vii­vad meil lä­bi mit­meid spor­dit­ree­nin­guid, va­ja oleks veel võrk­pal­li- ja korv­pal­lit­ren­ne, need saab te­ha tu­le­val aas­tal, kui spor­di­hoo­ne val­mis,“ üt­les val­la­va­lit­su­se sot­siaal- ja ha­ri­duss­pet­sia­list Kris­tel Lään.

Eelmine artikkel„Tor­mis Kõr­veaial“ toe­tu­seks 8000 eu­rot
Järgmine artikkelAni­ja val­la tee­re­mon­did tu­le­val aas­tal