Ani­ja val­las pin­na­tak­se li­gi 7 ki­lo­meet­rit teid

1194

Ani­ja val­la­va­lit­sus kor­ral­das rii­gi­han­ke val­la tee­de pin­da­mis­töö­de tel­li­mi­seks. Pak­ku­mi­se te­gid 5 fir­mat, kõik kva­li­fit­see­ru­sid. Edu­kaks tun­nis­ta­ti AS Ees­ti Teed hin­na­pak­ku­mi­ne – 6,8 ki­lo­meet­ri tee­de pin­da­mi­ne lä­heb maks­ma 114 053 eu­rot. Suu­rem osa teid, mis tä­na­vu pin­na­tak­se, asu­vad Keh­ras.
„Ku­na Keh­ra on ik­ka­gi linn, ta­ha­me või­ma­li­kult rut­tu jõu­da nii­kau­ge­le, et siin po­leks enam kruu­sa­teid. Se­da on ar­ves­ta­tud ka val­la tee­hoiu­ka­vas, kus on tä­na­vu­seks aas­taks pla­nee­ri­tud või­ma­li­kult pal­ju pin­da­mis­töid Keh­ras,“ sõ­nas val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok.
Keh­ras pin­na­tak­se Lu­ha tä­nav, Aa­sa tä­na­vast lõik, mis jääb Põh­ja tä­na­vast lõu­na poo­le, Las­te põik ja Met­sa põik, Nii­du, Ja­kob­so­ni ja Pa­be­ri tä­nav, Roo­pa tä­na­va Tsel­lu­loo­si ja Tu­ru tä­na­va va­he­li­ne lõik ning Tu­ru tä­nav, pea­le nen­de veel Vai­nu tee Leht­met­sas.
„Väl­jas­pool Keh­rat va­li­si­me pin­da­mi­seks sel­li­sed suu­re­ma ka­su­tus­ti­he­du­se­ga teed, mis nõud­sid pin­da­mi­se et­te­val­mis­ta­mi­seks vä­hem eel­tööd,“ sel­gi­tas Mar­gus Mo­lok.
Kõi­ge pi­kem tee­lõik, mis pin­na­tak­se, on Pa­ri­la-Sa­lu­mäe teel – kok­ku 1,9 ki­lo­meet­rit ala­tes ju­ba pin­na­tud lõi­gust Raa­si­ku poo­le. Pil­la­pa­lu-Aeg­vii­du teest pin­na­tak­se 1,7 ki­lo­meet­rit ehk Pii­be maan­teest Pil­la­pa­lu koo­li­tus­kes­ku­se­ni. Pin­da­mi­se­le lä­heb ka 940 meet­ri pik­ku­ne Us­si­kuu­se tee Üle­jõe kü­las.
Pin­da­mis­töö­de täh­taeg on 30. juu­ni.
Prae­gu käib ka kruu­sa­tee­de­le pea­le­ve­du ning see jät­kub ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti kin­ni­tu­sel veel pi­kalt.

Eelmine artikkelRIS­TO UDU­SAAR või­tis TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa võist­lu­se
Järgmine artikkelRaa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja jalg­pal­lu­ri­tel oli või­du­kas nä­dal