Ani­ja val­las õpi­las­ma­lev

807

15.-21. juu­ni­ni töö­tab Ani­ja val­las õpi­las­ma­lev, kus on 20 noort. Val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi sõ­nul tu­li soo­via­val­du­si oo­da­tust tun­du­valt roh­kem – pii­sas vaid ühest aja­le­he­kuu­lu­tu­sest, kui ko­had said täis. Ma­le­va rüh­ma­ju­hid on In­ga Koit­la ja He­li­na Lill­soo. Ma­lev­la­sed töö­ta­sid Paa­si­ku mõi­sas, tee­vad hea­kor­ra­töid Ani­ja mõi­sa juu­res, Keh­ras noor­te­kes­ku­se ja val­la al­la­su­tus­te juu­res, sa­mu­ti Aeg­vii­dus. Ma­le­vas osa­le­va­te­le Ala­ve­re noor­te­le or­ga­ni­see­ri­ti noor­te­kes­ku­se juu­rest trans­port töö­koh­ta ja õh­tul noor­te­kes­ku­ses­se ta­ga­si, Aeg­vii­du ma­le­va­las­te­le hü­vi­ta­tak­se ron­gi­pi­le­tid. Val­la noor­te­kes­kus sai õpi­las­ma­le­va kor­ral­da­mi­seks Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se kau­du Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di kaas­ra­has­ta­tud prog­ram­mist 3500 eu­rot. Ma­lev­las­te töö­päe­vad kes­ta­vad 4 tun­di, pä­rast lõu­nat on va­baa­ja­te­ge­vu­sed – mat­kad, töö­toad, väl­ja­sõi­dud, gril­liõh­tu. Töö eest maks­tak­se ma­lev­las­te­le mii­ni­mum­ta­su 2,97 eu­rot/tund.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la juh­tu­mi­kor­ral­da­ja MAR­GE AA­SA­LAID kut­sub jäl­gi­ma pro­jek­ti Fa­ce­boo­ki-leh­te
Järgmine artikkelKAI­RI ja JA­NEK LASS ra­ja­sid Ani­ja val­la Üle­jõe kül­la unis­tus­te ko­du