Ani­ja val­las kul­tuu­ri- ja spor­di­toe­tus­te ja­ga­mi­seks kaks ko­mis­jo­ni

966

Kul­tuu­ri- ja kü­la­selt­si­de taot­lu­si me­net­leb kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jon, spor­di­vald­kon­na taot­lu­si Ani­ja Val­la Spor­di­maailm.

Eel­mi­se aas­ta lõ­pu­ni me­net­les kõi­ki va­baü­hen­dus­te, kul­tuu­ri-, spor­di- ja kü­la­selt­si­de taot­lu­si Ani­ja val­la ee­lar­vest toe­tu­se saa­mi­seks val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tud kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jon. Sü­gi­sel sõl­mis val­la­va­lit­sus sih­t­asu­tu­se­ga Ani­ja Val­la Spor­di­maailm hal­dus­le­pin­gu, mil­le alu­sel hak­kab ala­nud aas­tast spor­di­toe­tu­si eral­da­ma ning nen­de ka­su­ta­mist kont­rol­li­ma sih­ta­su­tus. Kul­tuu­ri, va­ba aja, noor­soo­vald­kon­na ja kü­la­lii­ku­mi­se­ga seo­tud taot­lu­si me­net­leb nüüd kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jon.

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­tu­se lii­ge Lii­vi Han­sen üt­les, et vaa­tab spor­di­toe­tu­se taot­lu­sed lä­bi koos sih­ta­su­tu­se te­gev­ju­hi Mih­kel Kuu­se­ga, toe­tus­te ja­ga­mi­se kin­ni­tab sih­ta­su­tu­se nõu­ko­gu: Too­mas Tõ­ni­se, Rein Il­ves, Re­ne Kaa­lo, Ur­mas Laa­nem ja Mar­ge Ra­ja.

„Ra­ha ja­ga­mi­se põ­hi­mõt­ted ei muu­tu, spor­di­toe­tu­sed ja­ga­tak­se en­di­selt klu­bi­de­le-selt­si­de­le pea­mi­selt noor­te tree­ni­mi­seks ning spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks,“ sõ­nas Lii­vi Han­sen.

Kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jo­ni esi­mees on abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja, liik­med Lii­vi Han­sen, val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa ja Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Vir­ge Palm­sa­lu, va­baü­hen­dus­te esin­da­ja­te­na Mar­tin Kui­val­lik MTÜst Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu, An­ne Oruaas MTÜst Keh­ra Raud­tee­jaam, Peep Kask MTÜst HC Keh­ra Fännk­lu­bi ning MTÜ Sood­last Kõr­ve­ni ja MTÜ Ani­ja Val­la Se­ga­koor Han­ni­jög­gi esin­da­ja­ Kai­sa Tam­ki­vi.

Mar­ge Ra­ja sel­gi­tas, et ko­mis­jon ei ot­sus­ta ra­ha ja­ga­mist, vaid vaa­tab taot­lu­sed lä­bi, kui va­ja, kü­sib taot­le­ja­telt li­sain­fot ning teeb val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku, ke­da ja kui suu­re sum­ma­ga toe­ta­da. Ot­su­se teeb val­la­va­lit­sus. Ku­na kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jo­nis, na­gu oli ka va­ra­se­mas kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­nis, on MTÜ­de esin­da­jaid, on Mar­ge Ra­ja sõ­nul vä­ga olu­li­ne jäl­gi­da kor­rupt­sioo­ni­vas­tast sea­dust.

„Kui ko­mis­jo­ni lii­ge on mõ­ne toe­tust taot­le­va or­ga­ni­sat­sioo­ni ju­ha­tu­ses või liht­lii­ge, või on se­da kee­gi te­ma pe­re­liik­me­test või te­ma­ga seo­tud isi­ku­test, siis ko­mis­jo­ni lii­ge taan­dab end sel­le or­ga­ni­sat­sioo­ni taot­lus­te aru­te­lust ning et­te­pa­ne­ku te­ge­mi­sest. Meie prak­ti­see­ri­me se­da, et isik lah­kub en­da­ga seo­tud MTÜ taot­lu­se me­net­le­mi­se ja ot­su­se te­ge­mi­se ajaks koo­so­le­ku­ruu­mist,“ rää­kis ta.

Ko­mis­jo­ni esi­mees li­sas, et sa­ma tee­mat on tõs­ta­ta­tud ka mit­me­tel se­mi­na­ri­del ja in­fo­päe­va­del ning kõ­la­ma on jää­nud, et väi­kes­te oma­va­lit­sus­te pu­hul, kus on vä­hem ela­nik­ke, on ta­va­pä­ra­ne – ak­tiiv­sed ini­me­sed on nii MTÜ­des kui ko­mis­jo­ni­des ning siis on­gi vä­ga olu­li­ne jäl­gi­da nii­su­gu­seid reeg­leid: „Ole­me oma ko­mis­jo­ni kok­ku­pa­ne­mi­sel pi­da­nud es­ma­täht­saks, et ini­me­sed olek­sid pä­de­vad ja laia sil­ma­rin­gi­ga. Näi­teks An­ne Oruaas on ko­mis­jo­ni kauaaeg­ne ja ko­ge­nud lii­ge, sa­mu­ti Mar­tin Kui­val­lik, kes on ol­nud pik­ka ae­ga ka Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja hin­da­mis­ko­mis­jo­nis vä­ga hin­na­tud lii­ge.“

Eelmine artikkelAND­RES HEIN­VER: „Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­kas on nuk­ki­de ma­ha­lih­vi­mi­se pe­riood.“
Järgmine artikkelSU­LEV VALD­MAA lah­kus kol­meks kuuks vo­li­ko­gust