Kuu­sa­lu val­las on oma osa et­te­võt­lu­sel

454
ARGO SAUL. Foto Kuusalu Kroonika

AR­GO SAUL,
KuE­Li ju­ha­tu­se esi­mees

Kuu­sa­lu vald on vä­ga mit­me­külg­ne oma­va­lit­sus, kus on pii­sa­valt Ees­ti­maa kau­nist loo­dust, ri­kast kul­tuu­ri, elu­rõõm­said ini­me­si, või­me­kaid et­te­võt­teid. On aeg na­tu­ke lä­he­malt tut­vu­da meie val­la et­te­võt­lu­se maas­ti­ku­ga ja mõis­ta pa­re­mi­ni ko­ha­lik­ku et­te­võt­lu­se rol­li.

Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit MTÜ (lü­hen­di­na KuEL) sai asu­ta­tud 2019. aas­ta al­gu­ses ees­mär­gi­ga tuua ühe ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni al­la piir­kon­na ak­tiiv­se­mad et­te­võt­jad ja et­te­võt­li­kud ini­me­sed. Ühin­gu te­ge­vu­se­ga ai­ta­me kaa­sa ko­ha­li­ku elu- ja et­te­võt­lus­kesk­kon­na aren­da­mi­se­le, eden­da­me in­fo­va­he­tust ja tu­gev­da­me koos­tööd et­te­võ­te­te ning si­du­sor­ga­ni­sat­sioo­ni­de va­hel, too­me ühi­selt et­te­võt­lu­se val­la kaar­di­le ja se­da sel­ge­malt sõ­na ot­se­ses mõt­tes.

KuEL on veel noor, aga sa­mas vä­ga teo­tah­te­li­ne or­ga­ni­sat­sioon, ku­hu kuu­lu­vad prae­gu 30 ju­rii­di­list isi­kut ja aren­gu­ruu­mi kind­las­ti jät­kub. Tä­nu loo­dud kon­tak­ti­de­le on ju­ba käi­vi­tu­nud et­te­võ­te­te va­he­li­ne täien­dav ot­se­ne koos­töö, ühin­gu liik­me­te­le on va­hen­da­tud olu­list in­fot ja kor­ral­da­tud päe­va­kor­ra­li­si koo­li­tu­si-in­fo­päe­vi. Ra­ja­tud on tu­ge­vam sild et­te­võ­te­te ja koo­li­noor­te va­hel, tun­nus­ta­tud on piir­kon­na vää­ri­kaid et­te­võt­jaid ning se­ni ehk ava­lik­ku­se­le meie tun­tuim pro­jekt on koos­töös ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ja piir­kon­na et­te­võ­te­te­ga koos­ta­tud tu­ris­mi­kaart „Kuu­sa­lu vald La­he­maal“ – www.kuu­sa­lu­tu­rism.ee.

2020. aas­ta sei­su­ga oli meie val­da re­gist­ree­ri­tud 6 458 ela­ni­kku ehk mak­su­maks­jat, mis on 1,06 prot­sen­ti ko­gu Har­ju­maa ela­nik­kon­nast, seal­hul­gas Tal­lin­nas 72,56 prot­sen­ti. Kuu­sa­lu­ga um­bes sar­na­ne ela­ni­ke arv on näi­teks Ani­ja, Jõe­läht­me, Kii­li, Ko­se ja Raa­si­ku val­las.
2020. aas­ta sei­su­ga on Kuu­sa­lu val­las 195 ak­tiiv­selt te­gut­se­vat et­te­võ­tet, siit on eral­da­tud val­las re­gist­ree­ri­tud pas­siiv­sed et­te­võt­ted ehk kus ei ole toi­mu­nud ma­jan­dus­te­ge­vust. Et­te­võt­ted ja­gu­ne­vad suu­ru­se jär­gi: kesk­mi­sed – 1, väi­ke – 7, mik­ro – 126 ja ku­ni 2 töö­ta­ja­ga mik­ro – 61.

Eel­mi­sel kor­ral ko­gu­si­me ja ana­lüü­si­si­me 2017. aas­ta and­meid ja siis oli val­las te­gut­se­vaid ak­tiiv­seid et­te­võt­teid kok­ku 141, väi­ke- ja kesk­mi­se suu­ru­se­ga et­te­võ­te­te arv on vas­ta­valt sa­maks jää­nud ja kas­va­nud on mik­roet­te­võ­te­te arv.

Täp­sus­ta­vaks sel­gi­tu­seks – mik­roet­te­võt­tes on ku­ni 10 töö­ta­jat ja käi­ve ku­ni 2 mil­jo­nit eu­rot, väi­keet­te­võt­tes on ku­ni 50 töö­ta­jat ja käi­ve ku­ni 10 mi­jo­nit eu­rot, kesk­mi­ses et­te­võt­tes ku­ni 250 töö­ta­jat ja käi­ve ku­ni 50 mil­jo­nit eu­rot. Kuu­sa­lu val­las ei ole üh­te­gi suu­ret­te­võ­tet, Har­ju­maal aga on ko­gu­ni 53 suu­ret­te­võ­tet, neist 43 asub Tal­lin­nas.

Et­te­võt­ted val­las ar­vu­li­selt te­ge­vus­vald­kon­da­de lõi­kes, neist 10 olu­li­se­mat: hul­gi- ja jae­kau­ban­dus, moo­tor­sõi­du­ki­te re­mont – 34, tööt­lev töös­tus – 32, in­fo ja si­de – 27, ehi­tus – 26, kut­se-, tea­dus- ja teh­ni­kaa­la­ne te­ge­vus – 19, põl­lu­ma­jan­dus, met­sa­ma­jan­dus ja ka­la­püük – 13, veon­dus ja laon­dus – 12, kin­nis­va­raa­la­ne te­ge­vus – 8, ma­ju­tus ja toit­lus­tus – 6, hal­dus- ja abi­te­ge­vu­sed – 5.

Müü­gi­tu­lu 2020. aas­tal moo­dus­tas kok­ku 113,7 mil­jo­nit eu­rot, mil­lest 10 olu­li­se­mat vald­kon­da: tööt­lev töös­tus – 57,4 mil­jo­nit eu­rot (50,44 prot­sen­ti), hul­gi- ja jae­kau­ban­dus, moo­tor­sõi­du­ki­te re­mont – 11,6 mil­jo­nit eu­rot (10,16 prot­sen­ti), põl­lu­ma­jan­dus, met­sa­ma­jan­dus ja ka­la­püük – 9 mil­jo­nit eu­rot (7,95 prot­sen­ti), in­fo ja si­de – 7,9 mil­jo­nit eu­rot (6,91 prot­sen­ti), kut­se-, tea­dus- ja teh­ni­kaa­la­ne te­ge­vus – 6,6 mil­jo­nit eu­rot (5,79 prot­sen­ti), kin­nis­va­raa­la­ne te­ge­vus – 5,5 mil­jo­nit eu­rot (4,80 prot­sen­ti), ehi­tus – 4,9 mil­jo­nit eu­rot (4,34 prot­sen­ti), vee­va­rus­tus, ka­na­li­sat­sioon, jäät­me- ja saas­te­käit­lus – 3,6 mil­jo­nit eu­rot (3,13 prot­sen­ti), veon­dus ja laon­dus – 2,5 mil­jo­nit eu­rot (2,17 prot­sen­ti), mäe­töös­tus – 1,1 mil­jo­nit eu­rot (0,94 prot­sen­ti).

Kuu­sa­lu val­la et­te­võ­te­te 2020. aas­ta TOP 10 müü­gi­käi­be ja TOP 10 töö­ta­ja­te ar­vult: Bal­ti Spoon OÜ – 27,8 mil­jo­nit eu­rot (256 töö­ta­jat), Galv-Est AS – 5,3 mil­jo­nit eu­rot (60 töö­ta­jat), Te­ho­met Bal­tic OÜ – 4,2 mil­jo­nit eu­rot (13 töö­ta­jat), Nor­dic Hou­ses KT OÜ – 4,1 mil­jo­nit eu­rot (21 töö­ta­jat), Hin­nu Sea­farm OÜ – 3,4 mil­jo­nit eu­rot (24 töö­ta­jat), Küü­ni Farm OÜ – 3,2 mil­jo­nit eu­rot (5 töö­ta­jat), EMG Kar­jää­rid OÜ – 3 mil­jo­nit eu­rot (18 töö­ta­jat), Nor­dic Group OÜ – 2,8 mil­jo­nit eu­rot (11 töö­ta­jat), Wee­Rec OÜ – 2,4 mil­jo­nit eu­rot (28 töö­ta­jat), Re­me­dia AS – 1,5 mil­jo­nit eu­rot (20 töö­ta­jat), SR Veod OÜ – 0,8 mil­jo­nit eu­rot (12 töö­ta­jat), Me­sa­ko OÜ – 0,6 mil­jo­ni eu­rot (10 töö­ta­jat).

Kuu­sa­lu val­la 2020. aas­ta ka­sum­li­ku­mad teg­vus­vald­kon­nad TOP 10: tööt­lev töös­tus – 5,1 mil­jo­nit eu­rot (30,25 prot­sen­ti), in­fo ja si­de – 3,5 mil­jo­nit eu­rot (20,66 prot­sen­ti), hul­gi- ja jae­kau­ban­dus, moo­tor­sõi­du­ki­te re­mont – 1,8 mil­jo­nit eu­rot (10,70 prot­sen­ti), kut­se-, tea­dus- ja teh­ni­kaa­la­ne te­ge­vus – 1,7 mil­jo­nit eu­rot (10,4 prot­sen­ti), vee­va­rus­tus, ka­na­li­sat­sioon, jäät­me- ja saas­te­käit­lus – 1,1 mil­jo­nit eu­rot (6,6 prot­sen­ti), kin­nis­va­raa­la­ne te­ge­vus – 0,8 mil­jo­nit eu­rot (4,79 prot­sen­ti), fi­nants- ja kind­lus­tus­te­ge­vus – 0,5 mil­jo­nit eu­rot (3,06 prot­sen­ti), ehi­tus – 0,3 mil­jo­nit eu­rot (2,09 prot­sen­ti), veon­dus ja laon­dus – 0,3 mil­jo­nit eu­rot (1,58 prot­sen­ti), mäe­töös­tus – 0,2 mil­jo­nit eu­rot (1,46 prot­sen­ti).

Kuu­sa­lu val­las loo­dud töö­koh­ti 2020. aas­tal kok­ku 1007, neist vald­kon­da­de lõi­kes TOP 10: tööt­lev töös­tus – 495 (49,16 prot­sen­ti), ehi­tus – 86 (8,54 prot­sen­ti), hul­gi- ja jae­kau­ban­dus, moo­tor­sõi­du­ki­te re­mont – 83 (8,24 prot­sen­ti), põl­lu­ma­jan­dus, met­sa­ma­jan­dus ja ka­la­püük – 53 (5,26 prot­sen­ti), in­fo ja si­de – 53 (5,26 prot­sen­ti), kut­se-, tea­dus- ja teh­ni­kaa­la­ne te­ge­vus – 46 (4,57 prot­sen­ti), vee­va­rus­tus, ka­na­li­sat­sioon, jäät­me- ja saas­te­käit­lus – 39 (3,87 prot­sen­ti), veon­dus ja laon­dus – 36 (3,57 prot­sen­ti), kin­nis­va­raa­la­ne te­ge­vus – 30 (2,98 prot­sen­ti), muud tee­nin­da­vad te­ge­vu­sed – 21 (2,09 prot­sen­ti).

Eel­mi­se ana­lüü­si and­me­te põh­jal oli 2017. aas­tal loo­dud val­las kok­ku 939 töö­koh­ta.
Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­lus­maas­tik suu­res pil­dis elab häs­ti, val­da on juur­de tek­ki­nud et­te­võt­teid ja loo­dud töö­koh­ti. Se­da siis just mik­roet­te­võ­te­te osas, mis tä­hen­dab, et val­la ko­da­ni­kud loo­vad en­da­le ise töö­koh­ti. Tõe­näo­li­selt vä­he­neb see­lä­bi ka pen­del­rän­ne ko­du ja töö­ko­ha va­hel, mis oma­kor­da vä­hen­dab sõi­du­le ku­lu­vat ae­ga ja ra­ha ning sääs­tab kesk­kon­da.

Val­la et­te­võ­te­te koond­käi­ve on vii­ma­sed 5 aas­tat sta­biil­selt kas­va­nud, sa­mu­ti on ko­ha­li­kud et­te­võt­ted suut­nud ko­ha­ne­da ja hak­ka­ma saa­nud vii­mas­te aas­ta­te ter­vi­sek­rii­si mõ­ju­de­ga. Se­da ka tea­ta­vas­ti kõi­ge suu­re­ma löö­gi saa­nud ma­ju­tus ja toit­lus­tus­sek­to­ri osas, mis küll meie val­las ei ma­hu TOP 10 vald­kon­na hul­ka. Ma­ju­tu­se ja toit­lus­tu­se te­ge­vus­vald­kon­na müü­gi­tu­lu oli 2018. aas­tal 0,62 mil­jo­nit eu­rot ja 2020. aas­tal 0,59 mil­jo­nit eu­rot.

Mi­da roh­kem on piir­kon­nas mak­su­jõu­list tar­bi­jat nii ela­ni­ke kui tu­ris­ti­de näol, se­da roh­kem on val­mis et­te­võt­ted oma äri­sid käi­vi­ta­ma ning eri­ne­vaid tee­nu­sed ja kau­pu piir­kon­nas pak­ku­ma.

Mi­da vä­hem on eba­va­ja­lik­ke bar­jää­re ja pii­ran­guid bü­rok­raa­tiast või muu­dest as­ja-o­lu­dest tu­le­ne­valt ning mi­da sel­gem on ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se loo­dud raa­mis­tik näi­teks val­la üldp­la­nee­rin­gu näol, se­da tõe­näo­li­sem on et­te­võt­ja­te val­mi­so­lek veel­gi roh­kem piir­kon­da in­ves­tee­ri­da ning töö­koh­ti juur­de luua.

An­tud and­me­te sta­tis­ti­li­ne ko­gu­mi­ne ja ana­lüüs on lä­bi vii­dud koos­töös HEA­Ki­ga – Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se­ga. And­me­tes võib esi­ne­da väi­ke­seid ano­maa­liaid tu­le­ne­valt et­te­võ­te­te and­me­te esi­ta­mi­se eri­sus­test ja veel osa­li­selt esi­ta­ma­ta 2020. aas­ta ma­jan­du­saas­ta aruan­ne­test.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 29. septembril
Järgmine artikkelAnija valla talihooldajad