Ani­ja val­las jät­ka­vad se­ni­sed lu­me­lük­ka­jad

788

Ku­na se­ni­sed le­pin­gud lõp­pe­sid, kor­ral­das Ani­ja val­la­va­lit­sus rii­gi­han­ke järg­mi­seks kol­meks tal­veks, 2018-2021, val­la tee­de ja tä­na­va­te ta­li­hool­dus­töö­de te­gi­ja­te leid­mi­seks. „Kõik lu­me­lük­ka­jad jää­vad sa­maks – iga­le seits­mest piir­kon­nast te­gi pak­ku­mi­se vaid se­ni­ne ve­da­ja. Hea, et nad kõik soo­vi­sid jät­ka­ta,“ sõ­nas ta­ris­tu­spet­sia­list Mar­gus Mo­lok. Ala­ve­re piir­kon­nas jät­kab tal­vist lu­me­lük­ka­mist TÜ Al­var MÜ, Keh­ras ja lä­hiümb­ru­ses OÜ Kat­ke­ra, Aeg­vii­du piir­kon­nas BJ Toot­mi­se OÜ ning üle­jää­nud kü­la­des OÜ Kop­li­mäe Ag­ro. Võr­rel­des eel­mi­se kol­meaas­ta­se pe­rioo­di­ga on lu­me­lük­ka­mi­se hin­nad 20 prot­sen­ti kõr­ge­mad – 70-75 eu­rot/tund. Sel­le­le li­san­dub val­mi­so­le­ku­ta­su – no­vemb­ris ja märt­sis 1500, det­semb­ris, jaa­nua­ris ja veeb­rua­ris 2300 eu­rot.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelKol­ga õpi­la­sed meis­ter­da­sid maalitud puit­luu­gid mõi­sa aed­ni­ku­ma­ja kahele aknale