Ani­ja val­las antakse ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mile toe­tust 11 pro­jek­tile

404
Anija vald.

Ani­ja val­las esi­ta­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se saa­mi­seks 30 taot­lust, toe­tust ja­gus 11 pro­jek­ti­le. Rii­k eral­das 15 070 eu­rot, val­laee­lar­vest li­sa­ti sel­le­le 19 190 eu­rot. Vä­he­malt kol­man­di­ku pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest peab iga taot­le­ja maks­ma ise.

Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Ast­rid Pro­met üt­les, et esial­gu loo­de­ti rii­gilt saa­da 17 000 eu­rot, val­laee­lar­vest ka­van­da­ti sa­ma suurt sum­mat. 30 pro­jek­ti­ga taot­le­ti kok­ku li­gi 104 000 eu­rot.

Taot­lu­si hin­na­nud ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid abi­val­la­va­nem Enn Pung ning val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad Ast­rid Pro­met, Lii­vi Han­sen, Vil­jo Leis, Mait Paa­sik, In­ga Vai­nu ja Il­sia Vä­li.

Ast­rid Pro­met sel­gi­tas, et kind­lat sihtg­rup­pi ei ee­lis­ta­tud, kõr­ge­mad hin­de­punk­tid said pro­jek­tid, kus on roh­kem ka­su­saa­jaid. Hin­da­mi­sel ar­ves­ta­ti, kas ini­me­sed on majja sis­se kir­ju­ta­tud ja ma­ja­pi­da­mi­ne saaks ter­vik­la­hen­du­se.

Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas pin­ge­rea alu­sel ra­has­ta­da 11 pro­jek­ti: „Kah­juks roh­ke­ma­te­le ra­ha ei jät­ku­nud. Ku­na rii­gi­pool­ne ee­lar­ve ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi­le po­le eri­ti muu­tu­nud, pea­me kaa­lu­ma, kas suu­ren­da­da järg­mi­sel aas­tal val­la osa.“

Tänavu jää­vad rahapuudusel toe­tu­se­ta 14 pro­jek­ti, 5 see­tõt­tu, et kõik pro­jek­ti­nõu­ded ei ol­nud täi­de­tud. Kesk­kon­nas­pet­sia­list lau­sus, et mõ­nel taot­le­jal pol­nud re­gist­ris elu­hoo­ne­ga seo­tud do­ku­men­did kor­ras: „Ma­ja­pi­da­mi­ses, mil­le­le toe­tust taot­le­tak­se, peab ole­ma ela­mu või vä­he­malt elu­hoo­ne ehi­tus­lu­ba ning taot­le­ja ise ela­ma näi­teks abi­hoo­nes.“

Ju­li­ka Hän­ni Pa­ri­la kü­last saab ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks 3521,52 eu­rot, omao­sa­lus peab ole­ma 1734,48 eu­rot ning puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 2909,68 eu­rot, nõu­tav omao­sa­lus on 1433,12 eu­rot.

Ra­net ja Kris­ti­na Sir­kas Pik­va kü­last saa­vad imb­süs­tee­mi ehi­ta­mi­seks 3521,52 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma 1734,48 eu­rot.

Kers­ti Kaa­si­ku­le Pil­la­pa­lust eral­da­ti kanalisatsiooni rajamiseks 3102,64 eu­rot, nõu­tav omao­sa­lus on 1528,16 eu­rot.

Aa­vo­ja ela­ni­ku Mar­tin Va­bu­li vee­va­rus­tu­se ja pu­has­tus­sead­me­te pro­jek­ti toe­ta­tak­se 2343,54 eu­ro­ga, nõu­tav oma-o­sa­lus on 1154,28 eu­rot.

He­le­ry Kii­sel Vi­ki­pa­lust saab joo­gi­vee pro­jek­ti­le 2458,98 eu­rot, va­ja­lik oma­fi­nant­see­ring on 1855,02 eu­rot, ning ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 4020 eu­rot, omao­sa­lus peab ole­ma 1980 eu­rot.

Gee­te Va­ba­mäe­le Üle­jõe kü­last eral­da­ti puur­kae­vu ja veeü­hen­du­se ra­ja­mi­seks 3132 eu­rot, va­ja­lik omao­sa­lus on 1614 eu­rot, ning bio­pu­has­ti ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si ra­ja­mi­seks 3368 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 3112 eu­rot.

Va­hur Agar Ra­si­ve­re kü­last saab puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 3075,30 eu­rot, nõu­tav omao­sa­lus on 1514,70 eu­rot.

Be­rit Neu­hau­si­le Kihm­la kü­last an­tak­se puur­kae­vu ra­ja­mi­seks 2806,54 eu­rot, va­ja­lik omao­sa­lus on 1579,46 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 14 pe­ret
Järgmine artikkelVirve külas uus vabaõhulava koos kogukonnaruumiga