Ani­ja val­las al­gab ela­ni­ke­kam­paa­nia

437

Ani­ja val­las al­gab 1. no­vemb­ril aas­ta lõ­pu­ni kes­tev kam­paa­nia, mil­le ees­märk on saa­da re­gist­ris­se juur­de uu­si val­la­ko­da­nik­ke. Üht­la­si soo­vib val­la­va­lit­sus pan­na ini­me­si konk­reet­se­te näi­de­te va­ral mõt­le­ma, miks on olu­li­ne ol­la ko­du­val­da sis­se re­gist­ree­ri­tud.

„Ole­me tei­nud ana­lüü­si, miks osa ini­me­si, kes Ani­ja val­las ela­vad, po­le siia re­gist­ree­ri­tud. Põh­ju­sed on eri­ne­vad – mõ­ni ee­lis­tab ta­su­ta ühist­rans­por­di tõt­tu ol­la Tal­lin­na ko­da­nik, mõ­ni on mu­jal re­gist­ris, ku­na seal käi­vad lap­sed las­teaias või koo­lis. Kuid suur osa ini­me­si on jät­nud end Ani­ja val­da re­gist­ree­ri­ma­ta liht­salt mu­ga­vu­sest või po­le tead­vus­ta­nud, kui olu­li­ne on, ku­hu te­ma mak­su­tu­lu lae­kub,“ rää­kis val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug.

Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kõ­ne­ta­da Ani­ja val­la neid ela­nik­ke Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­va­te hu­moo­ri­ka­te koo­mik­si­te­ga: „Koo­mik­si­te pea­te­ge­la­ne on meie tu­run­dus- ja tu­ris­mi­süm­bol Ani­ja Eit. Püüa­me te­ma hea­taht­li­ke ma­nit­sus­te kau­du pan­na ini­mes­te­le sü­da­me­le, et oma­va­lit­sus saaks meie elu­kesk­kon­na ja val­la pa­ku­ta­va­te tee­nus­te pa­ran­da­mi­seks te­ha pal­ju roh­kem, kui ka nen­de mak­su­tu­lu lae­kuks Ani­ja val­la ee­lar­ves­se.“

Val­la­va­lit­su­sel on ka­vas te­ha ka vä­li­rek­laa­mi ning ot­se­pos­ti­tust Ani­ja val­la kõi­ki­des­se post­kas­ti­des­se. Iga piir­kon­na post­kas­ti­des­se viiak­se just sel­le kan­di ela­nik­ke enim kõ­ne­tav koo­miks meel­de­tu­le­tu­se­ga, miks tu­leks end re­gist­ree­ri­da Ani­ja val­la ela­ni­kuks ning tä­na­tak­se neid, kes on se­da ju­ba tei­nud.

Kõik, kes end käe­so­le­va aas­ta ka­he vii­ma­se kuu jook­sul re­gist­ree­ri­vad Ani­ja val­da, sa­mu­ti iga nen­de pe­re­lii­ge, kes kam­paa­nia jook­sul val­lae­la­ni­ke re­gist­ris­se li­san­du­vad, saa­vad va­li­da küm­ne au­hin­na va­hel. Au­hin­nad saab val­la­va­lit­su­sest tu­le­va aas­ta al­gu­ses. Sa­mu­ti toi­mub jaa­nua­ris loo­si­mi­ne kõi­gi se­nis­te ja uu­te ela­ni­ke va­hel, kes on tä­na­vu 31. det­semb­ri sei­su­ga Ani­ja val­la ko­da­ni­kud.

„Ku­na ole­me ak­tiiv­set lii­ku­mist eden­dav oma­va­lit­sus ja meil on pal­ju vah­vaid koh­ti, kus har­ras­ta­da ter­vi­ses­por­ti, ot­sus­ta­si­me peaau­hin­na­na väl­ja loo­si­da jalg­rat­ta. Võit­ja saab ise va­li­da en­da­le so­bi­va rat­ta, kuid mit­te elekt­ri­jalg­rat­ta, mis ei pro­pa­gee­ri ak­tiiv­set lii­ku­mist,“ lau­sus In­geld­rin Aug.

Kui­gi kam­paa­nia­pe­riood kes­tab 31. det­semb­ri­ni, pa­neb val­la­va­lit­sus sü­da­me­le, et ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­mist ei jäe­taks vii­ma­se­le mi­nu­ti­le: „Aas­ta lõ­pus on kõi­gil ala­ti kii­re ja va­he­peal jõu­lu­pü­had. Sel­le­pä­rast alus­ta­me­gi kam­paa­niat ju­ba nüüd, et ini­me­sed hak­kak­sid sel­le­le aeg­sas­ti mõt­le­ma ning teek­sid va­li­ku va­rem.“

Val­la­sek­re­tär Hel­di Laks sel­gi­tas, et kii­reim viis end ko­du­val­la ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­da on ko­da­ni­ku­por­taa­li ees­ti.ee kau­du, ku­hu tu­leb ID-kaar­di­ga sis­se lo­gi­da. Tei­ne või­ma­lus on saa­ta val­la­va­lit­sus­se täi­de­tud elu­ko­ha­tea­de, mil­le blan­ke­ti leiab si­se­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­helt. Elu­ko­ha­tea­te saab täi­ta ka val­la­va­lit­su­ses. Kaa­sa tu­leb võt­ta isi­kut tõen­dav do­ku­ment ning elu­ruu­mi ka­su­ta­mi­se õi­gust tõen­dav do­ku­ment, kui po­le te­gu elu­ruu­mi (kaas)oma­ni­ku­ga.

Eelmine artikkelAeg­vii­dus enam ÜVK­ga lii­tu­mis­ta­su ei ole
Järgmine artikkelKuu­sa­lu „Aa­bit­sa Kukk“ Har­ju har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­li lau­reaat