Ani­ja val­la vapp ja lipp ei muu­tu

1753
Anija valla lipp.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu oli üks­meel­selt vas­tu eel­nõu­le, mil­le­ga oleks val­la­le kin­ni­ta­tud uus vapp ja lipp.

Vas­ta­valt Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la ühi­ne­mis­le­pin­gu­le viis val­la­va­lit­sus no­vemb­ris lä­bi kon­kur­si ühi­ne­nud val­la­le süm­boo­li­ka leid­mi­seks. Kon­kur­si­le lae­kus 30 va­pi-li­pu ka­van­dit, neist va­lis kon­kur­si­ko­mis­jon esial­gu väl­ja viis, lõ­puks jäi sõe­la­le kolm, mil­le koh­ta kü­si­ti val­lae­la­ni­kelt ar­va­must. Hinnangu andsid 68 ini­mest, neist 32 toe­tas Hei­no Pruns­vel­ti ka­van­dit Han­ni­jög­gi, mil­lel oli kolm ha­ne ja ja­hi­pa­sun. 15 vas­ta­nu­le ei meel­di­nud üks­ki kol­mest ka­van­dist.

Val­la­va­lit­sus esi­tas vo­li­ko­gu­le otsuse eel­nõu kin­ni­ta­da enim toe­tust leid­nud va­pi ja li­pu ka­van­did Ani­ja val­la süm­boo­li­kaks. Vo­li­ko­gu kõik ko­ha­lol­nud 18 lii­get hää­le­ta­sid eel­nõu vas­tu.

„Süm­boo­li­kalt oo­ta­me val­la vää­ri­kat esin­da­mist süm­bo­li kau­du ja ilu. Mi­na neid kum­ba­gi sel­les ei näe,“ mär­kis vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas.
Kai­sa Tam­ki­vi kü­sis, kas on loo­tust, et uus kon­kurss an­naks fan­tas­ti­li­se tu­le­mu­se. Jü­ri Lill­soo ar­vas, et Ani­ja val­lal on vapp ja lipp ole­mas ning uue kon­kur­si ase­mel võiks ra­ha ku­lu­ta­da mõ­ne tee­lõi­gu kor­da­te­ge­mi­seks. Ka Mar­gus Nõl­vak oli sa­ma meelt.

„Nä­hes, mil­li­ne on val­lae­la­ni­ke hu­vi sel­le tee­ma vas­tu – ar­va­must aval­das 0,5 prot­sen­ti ela­nik­kon­nast, võiks ot­sus­ta­da min­na eda­si se­ni­se süm­boo­li­ka­ga, oleks ma­jan­dus­li­kult kõi­ge ots­tar­be­kam,“ sõ­nas ta.

Too­mas Tõ­ni­se tõ­des, et ühi­ne­mis­le­pin­gu koos­ta­mi­se ajal ol­di täis loo­tust, et kon­kur­si­ga lei­tak­se fan­tas­ti­li­sed vapp ja lipp. Ku­na neid ei lei­tud ja tu­le­mus po­le Anija valla se­ni­sest va­pist-li­pust pa­rem, ei peaks te­ma ar­va­tes se­nis­test loo­bu­ma, eri­ti, kui hoi­tak­se ka ra­ha kok­ku.

Val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam sel­gi­tas – kui kon­kurss kor­ral­da­ti, kü­sis val­la­va­lit­sus rii­gi he­ral­di­ka­ko­mis­jo­nilt kõi­gi se­ni süm­boo­li­ka­kon­kurs­si­del osa­le­nud pa­ri­ma­te te­gi­ja­te kon­tak­tid ning te­gi nei­le et­te­pa­ne­ku osa­le­da Ani­ja val­la kon­kur­sil.

„See, mis sai­me, on pa­ri­ma­te te­gi­ja­te tu­le­mus. Ma po­le kin­del, et ta­suks oo­da­ta veel mi­da­gi uut ja fan­tas­ti­list,“ üt­les ta.
Kai­sa Tam­ki­vi ja Ran­no Soots ar­va­sid, et en­ne, kui ot­sus­ta­da Ani­ja val­la se­ni­se süm­boo­li­ka ka­suks, võiks kü­si­da Aeg­vii­du ela­ni­ke ar­va­must ühi­ne­mis­le­pin­gu muut­mi­se koh­ta. Pä­rast aru­te­lu jõud­is vo­li­ko­gu sei­su­ko­ha­le, et ühi­ne­mis­le­pin­gut muu­ta po­le va­ja, ku­na sel­le punkt kor­ral­da­da val­la­le süm­boo­li­ka leid­mi­seks ava­lik kon­kurss on täi­de­tud ning tu­le­mu­sed esi­ta­tud vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks. Ühi­ne­mis­le­pin­gus po­le tin­gi­must, et kon­kur­sil enim hää­li saa­nud ka­van­did kin­ni­ta­tak­se val­la süm­boo­li­kaks.

Anija valla vapp.
Anija valla vapp.

 

Ku­na mää­ru­se eel­nõu poolt, mil­le­ga oleks kin­ni­ta­tud Ani­ja val­la­le uus vapp ja lipp, ei hää­le­ta­nud vo­li­ko­gu üks­ki lii­ge, jää­vad kasutusse va­ra­se­mad Ani­ja val­la vapp ja lipp. Need kin­ni­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 19. juu­nil 2003 ning võe­ti ka­su­tu­se­le sa­ma aas­ta 19. au­gus­til. Va­pi ja li­pu au­tor on he­ral­dik Priit He­ro­des. Va­pil on kuld­sel kil­bil si­ni­ne ve­si­ves­ki ra­tas ja si­ni­ne lai­ne­li­ne päis, mil­lel on kolm ha­ne. Lai­ne­li­ne jao­tus tä­his­tab Jä­ga­la jõ­ge, ve­si­ra­tas ja ha­ned pä­ri­ne­sid va­ra­se­ma­te Ani­ja val­la ja Keh­ra lin­na vap­pi­delt. Ve­si­ra­tas süm­bo­li­see­rib Keh­ra te­hast, ha­ned vii­ta­vad val­la ni­me­le – mui­na­sa­jal sai Ani­ja kü­la oma ni­me lä­he­dal voo­la­nud Ani­jõest ja sel­lel pe­sit­se­nud hall-ha­ne­dest. Si­ni-val­get­rii­bu­li­ne lipp on va­ra­sem Keh­ra lin­na lipp, mil­le­le 2003. aas­tal li­sa­ti uus val­la vapp.

Kui­gi val­la­le uut süm­boo­li­kat ei va­li­tud, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus maks­ta süm­boo­li­ka­kon­kur­si pa­ri­ma­te töö­de au­to­ri­te­le osa kon­kur­si 3500 eu­ro suu­ru­sest au­hin­na­fon­dist. Ka­van­di­te Han­ni­jög­gi ja Char­lot­ten­hof au­to­ri­le Hei­no Pruns­vel­ti­le mää­ra­ti 500 eu­rot ning ka­van­di An­nia123 au­tor Vel­lo Lil­le­met­sa­le 250 eu­rot au­hin­na­ra­ha.

„Kuigi vallavolikogu ei kinnitanud võidukavandit, on inimesed teinud tööd,“ selgitas Anija vallasekretär Heldi Laks.

Eelmine artikkelKodu­loo­la­ne VAI­NO NAPP aval­das uue raa­ma­tu – mis ühen­dab Pi­ka­ve­ret Krim­mi ja Pe­ter­bu­ri­ga
Järgmine artikkelAeg­vii­du kerg­liik­lus­tee ehi­tab Ta­ris­ton