Ani­ja val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti koos­tab OÜ Kesk­kon­nap­ro­jekt

632
Margus Molok

Möö­du­nud nä­da­lal sõl­mis Ani­ja val­la­va­lit­sus OÜ­ga Kesk­kon­nap­ro­jekt le­pin­gu val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­mi­seks. Kesk­kon­nap­ro­jekt va­li­ti väl­ja rii­gi­han­ke­ga, ku­hu teh­ti viis pak­ku­must. Re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­mi­ne lä­heb maks­ma 68 265,60 eu­rot ning see peab val­mi­ma sep­temb­ri lõ­puks.

Sü­gi­sel esi­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus taot­lu­se Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se­le ja tä­na­vu jaa­nua­ris ot­sus­tas KIK, et Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le eral­da­tak­se Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks 881 844,21 eu­rot. Val­la omao­sa­lus on 343 939,41 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 1 224 783,62 eu­rot.

KIK ra­has­tab ai­nult ole­ma­s­ole­va tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mist ning sel­le ti­hen­da­mist pro­jek­ti ma­hust ku­ni 10 prot­sen­di ula­tu­ses neis koh­ta­des, kus la­ter­na­pos­tid on har­valt ehk vä­ga suur­te va­he­de­ga. Ani­ja val­las on vä­lis­val­gus­tus li­saks Keh­ra lin­na­le veel Aeg­vii­du ale­vis ning 7 kü­las: Ala­ve­res, Leht­met­sa, Ani­ja, Üle­jõe, Sood­la, Voo­se ja Här­ma­ko­su kü­las.
Ta­ris­tus­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok sel­gi­tas, et kui­gi eu­ro­ra­ha­ga toe­ta­tak­se vaid re­no­vee­ri­mist, tel­lis val­la­va­lit­sus Kesk­kon­nap­ro­jek­tilt roh­kem, ka uu­te tä­na­va­la­ter­na­te ja val­gus­ti­te pro­jek­tee­ri­mist.

„Neis­se kü­la­des­se, kus vä­lis­val­gus­tust üld­se ei ole, se­da prae­gu ka ei pro­jek­tee­ri­ta, küll aga on koh­ti, kus ole­ma­so­le­vat tä­na­va­val­gus­tust tu­leks laien­da­da või pi­ken­da­da,“ lau­sus ta.

Ta tõi näi­teks Voo­se, kus kü­la kes­kel asu­va­le seits­me­le la­ter­na­pos­ti­le li­saks pro­jek­tee­ri­tak­se vä­lis­val­gus­tu­se pi­ken­da­mi­ne Vet­las­se ja Paun­kül­la vii­va­te tee­de äär­de. Sa­mu­ti pro­jek­tee­ri­tak­se val­gus­tid Ala­ve­res koo­li juur­de ning Ala­ve­re-Roo­kü­la tee al­gu­ses­se. Ku­na uu­te vä­lis­val­gus­ti­te ra­ja­mist KIK ei toe­ta, jääb nen­de väl­ja­ehi­ta­mi­ne esial­gu oo­te­le.

Kesk­kon­nap­ro­jek­tilt tel­li­tud tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­se pro­jek­ti­ga nä­hak­se Mar­gus Mo­lo­ki sõ­nul KI­Ki nõu­del et­te kõi­gi be­too­nist la­ter­na­pos­ti­de väl­ja­va­he­ta­mist. Ase­me­le tu­le­vad pea­mi­selt õhu­lii­ni­de­ga puit­pos­tid, Keh­ra par­gia­la­le ja Ko­se maan­tee äär­de pan­nak­se me­tall­pos­tid ja õhu­kaa­bel asen­da­tak­se seal maa­kaab­li­ga. Koh­ta­des, kus on prae­gu kor­ra­li­kud õhu­lii­ni­de­ga puit­mas­tid, jää­vad need al­les, kuid ka seal va­he­ta­tak­se se­ni­sed val­gus­tid väl­ja uu­te sääst­li­ke LED-lam­pi­de­ga val­gus­ti­te vas­tu. Mil­li­sed need täp­selt on, sel­gub pro­jek­tee­ri­mi­se käi­gus: „Pro­jek­tee­ri­ja pa­kub väl­ja ka val­gus­ti­te tä­na­päe­va­se juh­ti­mis­süs­tee­mi. Kui­das ja mil­li­se val­gus­tu­ge­vu­se­ga hak­ka­vad need põ­le­ma hom­mi­kul, õh­tul ja öö­sel, on või­ma­lik mää­ra­ta ära ka piir­kon­da­de kau­pa. Siis ei pea tä­na­va­val­gus­tus näi­teks ka ko­gu Keh­ras põ­le­ma kõik­jal üht­la­selt.“

Ta­ris­tus­pet­sia­list aval­das loo­tust, et tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mis­töö­de­ga saab alus­ta­da veel tä­na­vu: „Pro­jek­tee­ri­mi­seks on ae­ga viis kuud. Pä­rast pro­jek­ti val­mi­mist sep­temb­ris-ok­toob­ris kuu­lu­ta­me ko­he väl­ja ehi­tus­han­ke.“