Ani­ja val­la ta­lu on hä­das prü­gi­veo­ga

789

Sõ­nu­mi­too­ja poo­le pöör­du­sid Ani­ja val­la Sa­lu­mäe kü­la me­hed Nee­me Ka­ru ja Rai­vo Me­re­maa, kes rää­ki­sid, et üks nen­de kü­la pen­sio­när on pi­de­valt hä­das prü­gi­veo­ga. Te­ma ko­du­ta­lu­ni viib kü­la­teelt um­bes 800 meet­rit põl­lu­va­he­teed, ku­hu vii­ma­se aas­ta jook­sul on prü­giau­to kor­du­valt keel­du­nud sõit­mast.

„Kui eel­mi­se aas­ta vi­let­sate sü­gi­sil­ma­de­ga läks tee vä­ga peh­meks, oli naab­ri­mees nõus, et toob ise kon­tei­ne­ri suu­re tee äär­de, aga kui ke­va­del läks kui­vaks, hak­kas prü­gi­ve­da­ja ot­si­ma uu­si põh­ju­seid, miks ei saa ta­lu juur­de sõi­ta,“ üt­les Rai­vo Me­re­maa.

Naab­ri­tel oli kah­ju vaa­da­ta, kui­das 76aas­ta­ne mees pi­di prü­gi­kon­tei­ne­rit 500 meet­ri kau­gu­se­le ve­da­ma ja läk­sid tal­le ap­pi. Ku­na prü­gi­ve­da­ja üks põh­jen­dus oli, et ta­lu juu­res po­le või­ma­lik ma­si­nat rin­gi kee­ra­ta, tõid naab­rid ta­lu juur­de 24 ton­ni kruu­sa: „Kae­va­si­me ko­pa­ga mul­la väl­ja, pa­ni­me al­la pae­ki­ve ja sin­na pea­le kruu­sa. Sai nii kõ­va, et seal kee­rab iga il­ma­ga rin­gi.“

Sel­lest hoo­li­ma­ta prob­lee­mid jät­ku­sid, mõ­ni­kord püü­dis prü­giau­to ta­lu­ni sõi­ta üle põl­lu, kus teed pol­nud­ki, vaid su­vel sis­se­sõi­de­tud jäl­jed. Siis pee­ti teed lii­ga peh­meks ja keel­du­ti eda­si sõit­mast.

Eel­mi­sel nel­ja­päe­val jät­tis prü­gi­veoau­to taas Män­ni­mäe ta­lu juur­de mi­ne­ma­ta. Nee­me Ka­ru, kes oli sel ajal ko­dus, püü­dis au­to­ju­hilt põh­just uu­ri­da, sai vas­tu­seks, et tee ole­vat vi­lets ja li­be. Sa­mal päe­val te­gid me­hed eks­pe­ri­men­di – Rai­vo Me­re­maa sõi­tis prü­giau­to­ga enam-vä­hem sa­mas kaa­lus oleva Sca­nia veoau­to­ga Män­ni­mäe ta­lu juur­de, Nee­me Ka­ru sõi­tis te­ma ta­ga ja fil­mis. Me­hed kin­ni­ta­sid, et ta­lu­ni pää­se­mi­ne pol­nud min­gi prob­leem – tee oli sel päe­val nii kõ­va, et ka hei­na­maal po­leks suur au­to sis­se va­ju­nud. Küll aga tõ­de­sid nad, et prü­giau­tol olid all üs­na si­le­dad su­ve­rehvid.

Ani­ja abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor koh­tus ree­del Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te esin­da­ja­te­ga ning le­pi­ti kok­ku, et lä­hi­päe­vil min­nak­se koos jäät­me­ve­da­ja­ga Sa­lu­mäe kü­la ta­lu­teed vaa­ta­ma.

„Ve­da­ja sõ­nul on au­to­ju­hil õi­gus sõit­mi­sest keel­du­da, kui näeb, et tee on kehv. Seal au­to­juht ar­vas, et tee on vi­lets. Kui sü­gi­sel käi­si­me val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­ga ko­ha­peal, oli tee tu­gev ja kor­ra­lik. Ela­me põh­ja­maal, kus tu­leb sõi­ta iga­su­gus­te teeo­lu­de­ga. Kui met­sa­veoau­to­ju­hid keel­duk­sid sel­lis­tel tee­del sõit­mast, olek­sid Ees­tis ilm­selt kõik met­sad al­les,“ mär­kis ta.

Rii­vo Noor edas­tas kü­la­mees­te teh­tud vi­deo nii Jäät­me­hal­dus­kes­ku­se­le kui Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te­le.

Tal­vis­te prob­lee­mi­de en­ne­ta­mi­seks an­dis ta prü­gi­ve­da­ja­le ka Ani­ja val­la tee­hool­da­ja­te kon­tak­tid. Abi­val­la­va­nem rõ­hu­tas, kui ela­ni­kel on prü­gi­veo­ga mu­re, tu­leks sel­lest li­saks ve­da­ja­le an­da kind­las­ti tea­da ka val­la­va­lit­su­se­le: „Kui meil on prob­lee­mi­dest üle­vaa­de, siis on või­ma­lik sek­ku­da ja ai­da­ta.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 5. detsembril
Järgmine artikkelAnija mõisas tegutses nädal aega Salaagentuur