Ani­ja val­la rah­va­jook­sul üle 100 osa­le­ja

651

MIH­KEL KUU­SE

29. sep­temb­ril toi­mu­nud Ani­ja val­la 7. rah­va­jook­su 6,7 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel põ­hi­dis­tant­sil osa­le­sid 41 jooks­jat, las­te­jook­su­de osa­võt­jaid oli 72, li­saks küm­me­kond ke­pi­kõn­di­jat.

Rah­va­jook­su kii­reim mees oli Alek­sandr Ku­les­hov, kes lä­bis ra­ja aja­ga 26,05 mi­nu­tit. Tei­sel ko­ha­le tul­nud Mar­tin Sa­ga­ja fi­nišee­ris kõi­gest 6 se­kun­dit hil­jem, kol­man­da ko­ha tee­nis Rag­nar Vir­ma aja­ga 26,39 mi­nu­tit.

Nais­te seas lip­pas kon­ku­ren­ti­del eest Mir­jam Vint, kes sai 28,52 mi­nu­ti­ga mäe­kõr­gu­se või­du. Tei­seks jook­sis end Mar­ge Nõmm (31.36) ning kol­man­daks An­na Ku­les­ho­va (31.51).

Pa­rim noors­port­la­ne oli 11aas­ta­ne Mar­tin Le­pik, kel­le tu­le­mus 31,38 mi­nu­tit lu­bab mõ­ne aas­ta pä­rast ju­ba mees­te hul­gas kõr­ge­ma­te koh­ta­de ni­mel võis­tel­da.

Võist­lus­te pea­kor­ral­da­ja oli Peep Kask.