Ani­ja val­la orien­tee­ru­mis­män­gu võit­jad on loo­si­tud

1557

Kõi­ge ak­tiiv­se­malt võt­sid män­gust „Tun­ne Ani­ja val­da“ osa PI­RET UR­MET ja ZI­NAI­DA KRUU­SA­LU.

Ree­del, 7. mail si­ses­tas Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht Mih­kel Kuu­se sü­da­me­kuu orien­tee­ru­mis­män­gu jook­sul sel­fi­sid tei­nud 54 osa­le­ja ni­med in­ter­ne­tip­rog­ram­mi, mis loo­sis nen­de seast au­hin­da­de võit­jad. Kok­ku edas­ta­ti kor­ral­da­ja­te­le 312 sel­fit.
Pe­rear­ves­tu­ses või­tis Mii­na Krab­bi pe­re Keh­ra spor­di­hoo­ne sau­na 3tun­ni­se ka­su­tu­se ku­ni 8le ini­me­se­le, Too­mas Trei­ma­ni pe­re blo­ki Vi­ta­min Wel­li joo­ki ning Mih­hail Mit­ro­fa­no­vi pe­re Soh­vi­ku 10eu­ro­se kin­ke­kaar­di. Sõp­ra­de ar­ves­tu­ses võit­sid sau­na­ka­su­tu­se Aeg­vii­du koo­li­tüd­ru­kud Anett Lii­sa Parts ja An­na-Lii­sa Lei­ten. Tar­mo Tii­de­maa ja Paul Luš­kov saa­vad au­hin­naks va­li­da Keh­ra spor­di­hoo­nes laua­ten­ni­se või sulg­pal­li 12 kor­ra kaar­did või jõu­saa­li 10 kor­ra kaar­did. Trii­nu Fross koos sõp­ra­de­ga saab Ani­ja val­la kruu­sid ja pas­ta­ka. Ük­si­kar­ves­tu­ses saab loo­si tah­tel ka­hek­sa­ke­si Keh­ra spor­di­hoo­ne sau­na min­na Kaa­rel Kui­val­lik. Koos kaas­la­se­ga on võimalus 12 kor­da laua­ten­nist män­gi­da või 10 kor­da jõu­saa­li ka­su­ta­da Pi­ret Ur­metil, Ani­ja val­la kruu­s antakse Tar­mo Tii­de­maa.
Eriau­hin­na – laua­ten­ni­se- või sulg­pal­li­kaar­di – ühe piir­kon­na kõi­gi 12 punk­ti lä­bi­mi­se eest sai Zi­nai­da Kruu­sa­lu, sot­siaal­mee­dias sel­fi pos­ti­ta­mi­se eest saab Soh­vi­ku 5eu­ro­se kin­ke­kaar­di Awe Paap. Pi­ret Ur­met või­tis enim punk­te ko­gu­nud võist­le­ja eriau­hin­na – blo­ki vi­ta­mii­ni­joo­ki.
Orien­tee­ru­mis­män­gus oli Ani­ja vald ja­ga­tud kol­meks piir­kon­naks – Keh­ra, Ala­ve­re ja Aeg­vii­du. Igas neist oli 12 punk­ti, kus tu­li te­ha sel­fi, boo­nus­punk­ti an­dis pil­di te­ge­mi­ne Pi­ka­ves­ki tam­me juu­res. Loo­si­mi­ses osa­le­mi­seks tu­li Spor­di­maail­ma­le saa­ta sel­fid ühe piirkonna vä­he­malt ka­hek­sast punk­tist.
Ai­nus, kes käis lä­bi kõi­gi piir­kon­da­de 12 punk­ti, ka boo­nus­punk­ti ko­ha, oli Keh­ra güm­naa­siu­mi ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Pi­ret Ur­met. Ta sõi­tis jalg­rat­tal. Pi­ret Ur­met rää­kis, et al­gul plaa­ni­ti se­da te­ha koos sõp­rus­kon­na­ga, kuid ei lei­tud ühist ae­ga.
„Pä­ris al­gu­ses oli mul auah­ne plaan sõi­ta kõik ko­had lä­bi ühe päe­va­ga. Kuid ma ei leid­nud kaas­la­si ja ük­si oli se­da ränk te­ha,“ sõ­nas ta.
Piir­kon­da­de kau­pa orien­tee­ru­mis­män­gu lä­bi­mi­seks ku­lus tal 4 päe­va: „Kok­ku sõit­sin 190 ki­lo­meet­rit, ku­lus um­bes 9 tun­di sõi­duae­ga. Juh­tus ka üks äpar­dus – val­la pii­ril Ki­vi­loo-kan­dis te­gin pil­ti ühe va­le mär­gi juu­res, ko­dus avas­ta­sin vea ja tei­sel päe­val pi­din uues­ti sin­na sõit­ma.“
Pi­ret Ur­met tut­vus män­gu käi­gus ko­du­val­la­ga vä­he, ena­mik koh­ti on kor­du­valt lä­bi sõi­de­tud, teab ka Keh­rast Aeg­vii­tu kõi­ke lü­he­mat teed – see on 18 ki­lo­meet­rit lä­bi met­sa: „Mäng oli vä­ga hea tren­ni­mo­ti­vat­sioon – nii kül­ma ja lu­mis­te il­ma­de­ga po­leks ma mui­du viit­si­nud nii pal­ju rat­ta­ga sõi­ta.“
Ka oma õpi­las­te­ga käis ta ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­de ajal Keh­ras asu­vas 7 punk­tis, roh­kem koo­li­tun­ni ajal ei jõud­nud. Mõ­ned õpi­la­sed käi­sid pä­rast tun­de ka ük­si ja pe­re­de­ga ning saat­sid pil­did loo­si­mi­seks.
Sa­mu­ti Keh­ras elav Zi­nai­da Kruu­sa­lu jõudis pil­te te­ge­ma 34 punk­ti juu­rde. Aja­puu­du­s rohkem ei võimaldanud, ees­märk pol­nud­ki kõik ko­had lä­bida: „Na­gu­nii jooks­en ja sõidan rat­ta­ga, nüüd liht­salt pil­dis­ta­sin end tren­ni­de ajal.“
Mõ­nes punk­tis käis ka pe­re­ga, kuid ena­mas­ti ük­si. Ta rää­kis, et kui pe­re­ga spor­ti­des on ol­nud pea­mi­selt lapseva­nem ja tree­ner, siis nüüd sai võt­ta ae­ga iseen­da­le: „See on hea lõõ­gas­tus – ja­lad vän­ta­vad, hing ja mõt­ted ava­ne­vad.“
Ku­na Zi­nai­da Kruu­sa­lu po­le põ­li­ne Ani­ja val­la ela­nik, avas­tas orien­tee­ru­mis­män­gu ajal ko­du­val­las uu­si pai­ku – pol­nud ku­na­gi va­rem käi­nud Ala­ve­res, ka Aeg­vii­du kant oli võõ­ras. Ala­ver­re sõi­tis au­to­ga, män­gu siht­ko­had sõi­tis lä­bi rat­ta­ga. Aeg­vii­tu läks ron­gi­ga, seal ta­ga­si Keh­ras­se sa­mu­ti jalg­rat­tal.
„To­re et­te­võt­mi­ne oli. Kind­las­ti osa­len, kui veel mi­da­gi sar­nast te­hak­se,“ üt­les Zi­nai­da Kruu­sa­lu.
Pi­ret Ur­met ar­vas, et järg­mi­sel kor­ral võik­sid mõ­ned punk­tid ol­la ras­ke­mi­ni lei­ta­vad ja eri­ne­va väär­tu­se­ga. Et ini­me­si ko­dust kau­ge­ma­le väl­ja mee­li­ta­da, võiks naa­ber­kü­las sel­fi te­ge­mi­ne an­da boo­nust, pak­kus ta.

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelEhi­ta­ja lu­bab jaa­ni­päe­vaks Kuu­sa­lu pea­tee­le as­falt­kat­et