Ani­ja val­la las­teaiaõ­pe­ta­jad osa­le­sid Vai­ku­se­mi­nu­ti­te koo­li­tu­sel

812

Ani­ja val­la las­teae­da­de 40 õpe­ta­jat lä­bi­sid koo­li­tu­se, kui­das ai­da­ta kes­ken­du­mis­ras­kus­te­ga lap­si ja en­ne­ta­da lä­bi­põ­le­mist.

Val­la las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te rää­kis, et las­teae­da­des on üha roh­kem kes­ken­du­misp­rob­lee­mi­de­ga lap­si ning et neid ai­da­ta, on va­ja koo­li­ta­da õpe­ta­jaid.

„Et nad os­kak­sid ka­su­ta­da eri­ne­vaid võt­teid las­te pin­ge­te maan­da­mi­seks ja nen­de ra­hus­ta­mi­seks ning saak­sid ka en­da jaoks nip­pe, kui­das väl­ti­da lä­bi­põ­le­mist ja st­res­si. Sel­li­seid koo­li­tu­si teeb MTÜ Vai­ku­se­mi­nu­tid. Neid on pa­ku­tud HO­Li kau­du, kuid ku­na on vä­ga po­pu­laar­sed ja gru­pid saa­vad kii­res­ti täis, on sin­na ras­ke pää­se­da,“ lau­sus ta.

See­tõt­tu taot­les ta sih­ta­su­tu­se In­no­ve kau­du Eu­roo­pa Lii­du st­ruk­tuu­ri- ja in­ves­tee­ri­mis­fon­di­de toe­tust. Saa­di 2620 eu­rot ning sel­le eest kor­ral­das MTÜ Vai­ku­se­mi­nu­tid Ani­ja val­la las­teae­da­de õpe­ta­ja­le ka­he­päe­va­se koo­li­tu­se. Koo­li­tus koos­nes prak­ti­lis­test, pea­mi­selt me­di­tee­ri­mis­har­ju­tus­test, mis ai­ta­vad kes­ken­du­da, ol­la ra­hu­li­kud ja rõõm­sad.

Esi­me­ne koo­li­tus­päev oli no­vemb­ris, tei­ne veeb­rua­ris. Ka­he koo­li­tu­se va­he­li­sel ajal püüd­sid õpe­ta­jad oman­da­tut töös ra­ken­da­da ning koo­li­ta­jad saat­sid nei­le igal nä­da­lal uu­si har­ju­tu­si ja nä­pu­näi­teid: „Näi­teks nen­de las­te­ga, kes on ra­hu­tud ja äre­vad, hak­ka­sid õpe­ta­jad muu­si­ka saa­tel neid har­ju­tu­si en­ne lõu­naui­na­kut prak­ti­see­ri­ma ning lap­sed muu­tu­sid ra­hu­li­ku­maks ja suut­sid ui­nu­da.“

Ka tei­se koo­li­tu­se­ga kaas­nes iga­le osa­le­ja­le Vai­ku­se­mi­nu­ti­telt isik­li­ku mee­le­ra­hu tu­gi – nei­le saa­de­ti uued har­ju­tu­sed, mi­da prak­ti­see­ri­da.

Eda-Mai Tam­mis­te mär­kis, et on nii õpe­ta­ja­telt kui lap­se­va­ne­ma­telt saa­nud kin­ni­tust, et koo­li­tu­sel õpi­tud har­ju­tus­te ka­su­ta­mi­sel on ol­nud po­si­tiiv­ne mõ­ju.

„Olek­si­me hea mee­le­ga koo­li­ta­nud ka õpe­ta­ja­te abi­sid, kuid üh­te grup­pi võe­ti 20 ini­mest, me te­gi­me nii­gi kaks grup­pi, roh­kem po­leks saa­nud. Sa­mas või­vad õpe­ta­jad abi­sid nüüd ka ise vei­di koo­li­ta­da,“ lau­sus di­rek­tor. 

Eelmine artikkelRaa­si­ku kunst­nik EVE-LY VILL­BERG pü­hen­das Va­ba­dus­sõ­jas või­del­nud esii­sa­de­le maa­li
Järgmine artikkelHC Keh­ra Bal­ti lii­ga vee­rand­fi­naa­lis